Help Print this page 
Title and reference
Rahoituspalveluja koskevat etäsopimukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rahoituspalveluja koskevat etäsopimukset

EU:n lainsäädännössä vahvistetaan niitä rahoituspalveluja koskevat periaatteet, jotka voidaan tarjota etäpalveluna. Tällä periaatteiden yhdenmukaistamisella tarjotaan kuluttajille parempaa suojaa, kun kuluttaja neuvottelee ja tekee sopimuksia muuhun jäsenvaltioon sijoittuneen palvelujen tarjoajan kanssa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/65/EY, annettu 23 päivänä syyskuuta 2002, kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Soveltamisala

Direktiivi koskee kuluttajille tarkoitettuja rahoituspalveluja (pankki-, vakuutus-, maksu - ja sijoituspalveluja, mukaan luettuina eläkerahastot), jotka on neuvoteltu etäviestintävälineen (esimerkiksi puhelimen, faksin tai Internetin) välityksellä eli millä tahansa välineellä, jonka ansiosta sopimusosapuolten yhtäaikainen fyysinen läsnäolo ei ole välttämätöntä sopimusta tehtäessä.

Oikeus harkinta-aikaan

Direktiivissä annetaan kuluttajalle oikeus harkinta-aikaan ennen sopimuksen tekemistä palveluiden tarjoajan kanssa. Palveluiden tarjoajan on toimitettava kuluttajalle sopimusehdot kokonaisuudessaan sisältävä sopimusluonnos kirjallisesti tai muulla pysyvästi tallentavalla välineellä (esimerkiksi levykkeellä, CD-ROM-levyllä tai sähköpostitse). Harkinta-aika on 14 päivää, jona aikana sopimuksen ehdot ovat voimassa. Osapuolet voivat myös päättää pidemmästä harkinta-ajasta tai neuvotella ehdoista erikseen.

Oikeus sopimuksen peruuttamiseen

Kuluttajalla on 14 päivän peruuttamisoikeus (30 päivää henkivakuutusten ja yksilöllisten eläkejärjestelyjen ollessa kyseessä) seuraavissa tapauksissa:

  • Kun sopimus on allekirjoitettu ennen kuin kuluttaja on saanut etukäteen luettavakseen sopimukseen sovellettavat ehdot (esimerkiksi välittömästi voimaan tuleva vakuutussopimus).
  • Kun kuluttaja on saanut sopimuksen ehdot etukäteen, mutta häntä on houkuteltu harhaanjohtavasti tekemään sopimus harkinta-ajan kuluessa.

Mikäli kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan sen jälkeen, kun hän on suostunut palvelun osittaiseenkin toimittamiseen, hänet voidaan velvoittaa suorittamaan korvaus toimitetuista palveluista palvelun toimittajalle. Mikäli palvelu on toimitettu kokonaisuudessaan ennen peruuttamisoikeuden käyttöä, peruuttamisoikeutta ei voida enää käyttää ja kuluttaja on velvoitettu maksamaan saamistaan palveluista. Maksettavasta korvauksesta (tai perusteesta, jolla korvaus lasketaan) on etukäteen ilmoitettava kuluttajalle.

Keinottelun estämiseksi oikeus harkinta-aikaan ja sopimuksen peruuttamiseen eivät päde palveluihin, joiden hinta saattaa vaihdella rahoitusmarkkinoilla (esimerkiksi arvopaperikaupankäynti).

Oikeus takaisinmaksuun

Tietyt rahoituspalvelut, (esimerkiksi termiinikauppa, jossa kuluttaja antaa toimeksiannon ostaa tietty määrä osakkeita määrättyyn hintaan), eivät välttämättä ole ainakaan kokonaan saatavissa sopimusta toteutettaessa. Tässä tapauksessa kuluttajalla on oikeus saada takaisin näistä palveluista suorittamansa maksut.

Varastetulla luottokortilla suoritetun maksun peruuttaminen

Kuluttaja, jonka luottokorttia on käytetty petollisesti, voi pyytää maksun peruuttamista tai rahamäärän palauttamista, jos maksu on jo suoritettu.

Suoja niitä toimituksia vastaan, joita kuluttaja ei ole tilannut

Kuluttajaa suojataan direktiivillä 2005/29/EY, jossa katsotaan, että toimitukset, joita kuluttaja ei ole tilannut, ovat sopimatonta kaupallista menettelyä. Toimitusta koskeviin ehdotuksiin vastaamatta jättäminen ei velvoita kuluttajaa. Se ei muodosta hiljaista hyväksyntää.

Muutoksenhaku

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kuluttajan ja palvelujen tarjoajan välisten riita-asioiden ratkaisemiseksi on käytettävissä riittävät ja tehokkaat valitus- ja korvausmenettelyt (lainsäädännölliset, hallinnolliset tai tuomioistuinten ulkopuoliset menettelyt).

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on valvottava, että operaattorit ja etäviestintätekniikan toimittajat estävät etäviestintävälineiden avulla suoritettavat laittomat toiminnot, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Tausta

Direktiivillä on tarkoitus täydentää Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaa direktiiviä 97/7/EY, jolla turvataan riittäväntasoinen kuluttajansuoja, joka kohdistuu suureen osaan tuotteita ja muihin palveluihin kuin rahoituspalveluihin, jotka on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle niiden erityisen luonteen vuoksi. Direktiivissä täytetään kyseinen lainsäädäntöaukko luomalla yhteinen perusta niille olosuhteille, joissa rahoituspalveluja koskevia etäsopimuksia tehdään.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2002/65/EY

9.10.2002

9.10.2004

EYVL L 271, 9.10.2002

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2005/29/EY

12.6.2005

12.12.2007

EUVL L 149, 11.6.2005

Direktiivi 2007/64/EY

25.12.2007

1.11.2009

EUVL L 319, 5.12.2007

Neuvoston direktiiviin 2002/65/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 15.06.2011

Top