Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuluttajille tarjottavien tuotteiden hinnat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kuluttajille tarjottavien tuotteiden hinnat

Kauppiaiden on ilmoitettava kaikissa kuluttajille myymissään tuotteissa myyntihinta ja yksikköhinta kuluttajavalistuksen lisäämiseksi ja hintavertailun helpottamiseksi. Hintatietojen on oltava yksiselitteisiä, helposti tunnistettavia ja selkeästi luettavia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/6/EY, annettu 16. helmikuuta 1998, kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa.

TIIVISTELMÄ

Myyntihinta ja yksikköhinta on ilmoitettava kaikissa kauppiaiden kuluttajille tarjoamissa tuotteissa yksiselitteisellä, helposti tunnistettavalla ja selkeästi luettavalla tavalla. Yksiselitteisellä tarkoitetaan direktiivissä lopullista hintaa alv ja muut verot mukaan luettuina.

Jos yksikköhinta on sama kuin myyntihinta, sitä ei tarvitse ilmoittaa.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää olla soveltamatta tätä sääntöä

  • palvelun suorittamisen yhteydessä myytäviin tuotteisiin
  • huutokauppamyyntiin sekä taide- ja antiikkiesineiden myyntiin.

Irtotavarana myytävien tuotteiden osalta on ilmoitettava vain yksikköhinta.

Mainoksessa, jossa mainitaan myyntihinta, on ilmoitettava myös yksikköhinta.

Jäsenvaltiot voivat

  • olla soveltamatta tuotteiden yksikköhinnan ilmoittamisvelvollisuutta, jos on kyse tuotteista, joihin sovellettuna tällainen ilmoittaminen ei ole tarpeen tai se aiheuttaisi sekaannusta
  • laatia muiden kuin elintarvikkeiden osalta luettelon niistä tuotteista, joihin on edelleen sovellettava yksikköhinnan ilmoittamisvelvollisuutta.

Direktiivissä säädetään siirtymäkaudesta, jonka aikana yksikköhinnan ilmoittamisvelvollisuutta ei sovelleta pienissä vähittäiskaupoissa muihin kuin irtotavarana myytäviin tuotteisiin.

Jäsenvaltioiden on

  • toteutettava asiaankuuluvat toimenpiteet tiedottaakseen kaikille asianosaisille tämän lainsäädännön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä
  • säädettävä ja ilmoitettava tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista.

Kyseisellä direktiivillä kumotaan direktiivit 79/581/ETY (elintarvikkeiden hinnat (es de en fr)) ja 88/314/ETY (muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden hinnat) 18. maaliskuuta 2000 alkaen.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 98/6/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/1995/0148]

18.3.1998

18.3.2003

EYVL L 80, 18.3.1998

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 21. heinäkuuta 2006, Kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa.

16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1998/6/EY täytäntöönpano [KOM(2006) 325 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Tiedonannossa todetaan yhtäältä, että vaikka direktiiviä sovelletaan yksinomaan irtaimiin tavaroihin, useat maat soveltavat sitä myös palveluihin: Belgia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Portugali, Puola, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro.

Toisaalta tiedonannosta ilmenee, että kaikki jäsenvaltiot ovat jättäneet tietyt tuoteluokat tai tuotteiden luettelot yksikköhinnan ilmoittamisvelvollisuuden ulkopuolelle.

Yksikköhinta koskee myös mainontaa. Jos hintaa ei ilmoiteta, mainontaa pidetään harhaanjohtavana mainontana, joka on kielletty sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskevalla direktiivillä

Hintoja vertaava mainonta

Asia C-356/04: Rechtbank van Koophandel te Brusselin 29.7.2004 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Lidl Belgium GmbH & Co KG vastaan NV Etablissementen Franz Colruyt [EUVL C 273, 6.11.2004].

Tässä tuomiossa tullaan siihen tulokseen, että mainonta, jossa verrataan eri supermarkettien hintatasoa toteuttamalla ekstrapolointi vertaamalla tietyn tuoteotoksen hintoja, on harhaanjohtavaa mainontaa ja näin ollen kiellettyä.

Komissio esitti 23. huhtikuuta 1998 suosituksen hintojen ja muiden rahamäärien kaksoismerkinnästä.

Viimeisin päivitys 03.11.2006

Top