Help Print this page 
Title and reference
Tuotteiden pakkaaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tuotteiden pakkaaminen

Valmispakkausten tai ennalta pakattujen tuotteiden ja niiden sisällön pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava yhdenmukaisella tavalla tuotteen paino tai tilavuus ottaen huomioon tietyt metrologiset vaatimukset.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 76/211/ETY, annettu 20 päivänä tammikuuta 1976, tiettyjen tuotteiden pakkaamista valmispakkauksiin painon tai tilavuuden mukaan tapahtuvaa täyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Valmispakkausten * ja valmispakattujen tuotteiden * pakkausmerkinnöissä on esitettävä erinäisiä kuluttajan kannalta merkityksellisiä tietoja.

Valmispakatut tuotteet myydään vakioyksiköissä, jotka vastaavat pakkaajan etukäteen määräämää painoa tai tilavuutta. Painon tai tilavuuden on oltava

  • vähintään 5 g tai 5 ml pienempien pakkausten osalta
  • enintään 10 kg tai 10 l isompien pakkausten osalta.

"e"-merkin kiinnittäminen

Valmispakatuissa tuotteissa voi olla vähintään 3 mm korkea pieni "e"-merkintä, joka on pakkaajan tai maahantuojan tae siitä, että ne täyttävät direktiivissä asetetut säännökset laadun ja metrologisen valvonnan osalta (liitteessä I oleva 5 kohta ja liite II).

Merkin on oltava samalla aukeamalla kuin nimellispainon tai nimellistilavuuden merkintä.

Painon tai tilavuuden merkitseminen

Nestemäisten tuotteiden pakkauksiin on merkittävä niiden tilavuus ja muiden tuotteiden pakkauksiin niiden paino.

Valmispakkaukseen pakatun tuotteen pakkauksessa on oltava myös merkintä kauppatavan mukaisesta painosta ja tilavuudesta tai pakkauksessa on noudatettava määrämaan säännöksiä, jos nämä merkinnät vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen.

Jäsenvaltiot eivät voi kieltää tai rajoittaa sellaisten pakkausten saattamista markkinoille, jotka ovat direktiivissä tilavuuden tai painon merkitsemisen ja käytettyjen metrologisten menetelmien osalta säädettyjen vaatimusten ja testien mukaisia.

Keskeiset termit

  • Valmispakkaus: yhdistelmä, joka koostuu valmisteesta ja yksittäisestä pakkauksesta, johon se on ennalta pakattu.
  • Valmispakattu tuote: tuote on ennalta pakattu, kun se on pantu millaiseen tahansa pakkaukseen ilman, että ostaja on läsnä, ja pakkauksessa olevan valmisteen määrällä on etukäteen määritelty arvo, jota ei voida muuttaa ilman, että pakkaus aukaistaan tai sitä havaittavasti muutetaan.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Direktiivi 76/211/ETY

23.1.1976

22.7.1977

EYVL L 46, 21.2.1976

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL/EUVL

Direktiivi 78/891/ETY

29.9.1978

1.1.1980

EYVL L 311, 4.11.1978

Direktiivi 2007/45/EY

11.10.2007

11.10.2008

EUVL L 247, 21.9.2007

Neuvoston direktiiviin 76/211/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta [EUVL L 304, 22.11.2011].

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta [EUVL L 268, 18.10.2003].

Viimeisin päivitys 18.03.2012

Top