Help Print this page 
Title and reference
Kulutushyödykkeiden myynti ja takuu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kulutushyödykkeiden myynti ja takuu

Kulutustavaroiden kauppaa Euroopan unionissa (EU) koskevilla säännöillä taataan kuluttajille yhdenmukainen vähimmäissuoja. Säännöillä turvataan kuluttajansuoja siinä tapauksessa, ettei tavara ole sopimuksen mukainen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 99/44/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista.

TIIVISTELMÄ

Direktiivi koskee laillista ja kaupallista takuuta:

Laillisen takuun käsite koskee oikeudellista suojaa, joka ostajalla on viallisten tavaroiden ostamisen varalta. Oikeudellinen suoja on muutettu pakolliseksi lailla, eikä sopimus vaikuta siihen. Direktiivissä säädetään siis tavaran sopimuksenmukaisuuden periaatteesta.

Käsite kaupallinen takuu sitä vastoin perustuu tahdonilmaukseen, jossa henkilö eli takuun antaja ilmoittaa vastaavansa itse tietyistä vioista.

Direktiivissä ei käytetä termejä laillinen ja kaupallinen takuu. Käytettäessä termiä "takuu" tarkoitetaan siis vain kaupallista takuuta, joka määritellään seuraavasti: "myyjän tai tuottajan kuluttajalle ilman lisäkorvausta antama sitoumus palauttaa kauppahinta, vaihtaa tai korjata kulutustavara taikka muulla tavoin huolehtia kulutustavarasta, jos se ei vastaa takuuilmoituksessa tai kulutustavaraa koskevassa mainonnassa esitettyjä ominaisuuksia".

Kulutustavaralla tarkoitetaan irtainta esinettä, lukuun ottamatta

 • tavaraa, joka myydään pakkohuutokaupalla tai muuten lain nojalla
 • vettä ja kaasua, jos niitä ei pidetä kaupan tiettynä tilavuutena tai määrättynä määränä
 • sähköä.

Jäsenvaltiot voivat jättää tämän määritelmän ulkopuolelle julkisessa huutokaupassa myydyt käytetyt tavarat, jos kuluttajilla on tilaisuus osallistua kaupantekoon henkilökohtaisesti.

Direktiiviä sovelletaan sen sijaan sopimukseen, joka koskee valmistettavan tai tuotettavan kulutustavaran toimittamista.

Myyntisopimukset

Kulutustavaroiden on oltava myyntisopimuksen mukaisia.

Tavaroiden oletetaan olevan sopimuksen mukaisia silloin, kun ne kuluttajalle luovutettaessa

 • ovat myyjän niistä antaman kuvauksen mukaisia ja niillä on samat ominaisuudet kuin myyjän kuluttajalle esittämällä näytteellä tai mallilla
 • soveltuvat tarkoituksiin, joihin vastaavanlaisia tavaroita yleensä käytetään
 • soveltuvat siihen erityiseen tarkoitukseen, johon kuluttaja niitä tarvitsee, jonka kuluttaja on sopimuksen tekohetkellä saattanut myyjän tietoon ja jonka myyjä on hyväksynyt
 • ovat laadultaan ja ominaisuuksiltaan tyydyttäviä, kun otetaan huomioon tavaroiden luonne sekä myyjän, tuottajan tai tämän edustajan niistä antamat julkiset maininnat.

Myyjä vastaa kuluttajalle tavarassa luovutushetkellä olleesta virheestä, joka tulee ilmi kahden vuoden kuluessa tavaran luovutuksesta. Virhettä ei kuitenkaan voida ottaa huomioon, jos kuluttaja sopimuksen tekohetkellä tiesi tai hänen olisi kohtuudella pitänyt tietää kyseisestä virheestä.

Jos tavara ei ole myyjän, tuottajan tai hänen edustajansa antamissa julkisissa maininnoissa esitetyn mukainen, myyjä ei ole vastuussa, jos hän osoittaa

 • että hän ei tiennyt eikä kohtuudella olisi voinut tietää kyseisestä maininnasta
 • että hän oikaisi kyseisen maininnan myyntihetkellä
 • että kyseinen maininta ei ole voinut vaikuttaa ostopäätökseen.

Tavaran virheellisestä asennuksesta johtuva virheellisyys rinnastetaan tavaran virheellisyyteen, jos asennus sisältyi kauppasopimukseen ja tavaran on asentanut myyjä tai se on asennettu myyjän vastuulla. Tämä koskee myös tapauksia, joissa kuluttaja on asentanut virheellisten asennusohjeiden vuoksi väärin tavaran, joka on tarkoitettu kuluttajan asennettavaksi.

Kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutushetkestä ilmenevän virheen oletetaan olleen olemassa tavaran luovutushetkellä, jollei

 • toisin osoiteta
 • tämä oletus ole tavaran tai virheen luonteen vastainen.

Jos virheestä on ilmoitettu myyjälle, kuluttajalla on oikeus vaatia

 • tavaran korjaamista tai vaihtamista vastikkeetta kohtuullisen ajan kuluessa ja aiheuttamatta kuluttajalle huomattavaa haittaa
 • asianmukaista hinnanalennusta tai sopimuksen purkamista, jos korjaaminen tai vaihtaminen on mahdotonta tai epäsuhtaista tai jos myyjä ei ole tehnyt oikaisua kohtuullisen ajan kuluessa tai aiheuttamatta kuluttajalle huomattavaa haittaa.

Kaupan purkaminen ei ole mahdollista, jos virhe on vähäinen.

Jos tavaran lopullinen myyjä on vastuussa kuluttajalle virheestä, joka johtuu tavaran valmistajan, sopimusketjun aikaisemman myyjän tai jonkin muun välittäjän toiminnasta tai laiminlyönnistä, tavaran lopullinen myyjä voi vaatia oikaisua vastuussa olevalta.

Kaupallista takuuta koskevat vaatimukset

Kaupallisen takuun tarjoavaa myyjää tai valmistajaa takuu sitoo oikeudellisesti takuutodistuksessa ja takuuseen liittyvässä mainonnassa ilmaistuin edellytyksin. Takuussa on todettava, että kuluttajalla on lisäksi lailliset oikeudet, ja täsmennettävä, että takuulla ei ole vaikutusta näihin oikeuksiin. Samoin takuussa on mainittava selvästi ja ymmärrettävästi takuun sisältö sekä tiedot, jotka ovat tarpeen takuun nojalla esitettäviä vaatimuksia varten, erityisesti takuun voimassaoloaika ja alueellinen ulottuvuus sekä takuun antajan nimi ja osoite.

Kuluttajan pyynnöstä takuu on annettava kirjallisena tai muussa pysyvässä muodossa. Jäsenvaltio, jossa kulutustavaraa pidetään kaupan, saa säätää, että sen alueella takuu on laadittava yhdellä tai useammalla yhteisön virallisista kielistä.

Kaupallisen takuun pätevyyteen ei vaikuta se, että takuu ei täytä direktiivin säännöksiä, ja kuluttaja voi aina vedota takuuseen.

Muut kuluttajansuojaa koskevat säännökset

Kuluttajaa eivät sido myyjän kanssa sovitut sopimusehdot tai sopimukset, joilla suoraan tai välillisesti syrjäytetään tai rajoitetaan direktiivissä säädettyjä oikeuksia.

Jäsenvaltiot voivat antaa perustamissopimuksen mukaisia tiukempia säännöksiä varmistaakseen kuluttajansuojan korkeamman tason.

Tausta

Direktiivi perustuu komission vuoden 1993 vihreään kirjaan kulutustavaroiden takuusta ja kaupanteon jälkeisistä palveluista.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL/EUVL

Direktiivi 99/44/EY [hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä COD/1996/0161]

7.7.1999

1.1.2002

EUVL L 171, 7.7.1999

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [KOM(2008) 614 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Tällä ehdotuksella pyritään yhdenmukaistamaan kuluttajan sopimusoikeuksia koskevat vähimmäissäännökset. Ehdotuksella tarkistetaan ja yhdistetään useampia säädöksiä: direktiivi 1999/44/EY, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvotelluista sopimuksista annettu direktiivi 85/577/ETY, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annettu direktiivi 93/13/ETY ja kuluttajansuojasta etäsopimuksissa annettu direktiivi 97/7/EY.

Täydellisempi yhdenmukaistamisen edistää kuluttajan sisämarkkinoiden kehittämistä ja takaa samalla korkeatasoisen suojan kuluttajille.

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2007, kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY täytäntöönpanosta sekä tuottajan suoran vastuun käyttöönottoa koskeva analyysi [KOM(2007) 210 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Tiedonannon mukaan direktiivi on lähes kaikissa jäsenvaltioissa saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä on kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi joissakin jäsenvaltioissa puutteellisen sääntelyn tai lainsäädännön merkittävien erityispiirteiden takia. Yhdenmukaistamista koskevan vähimmäislausekkeen ansiosta jäsenvaltiot ovat voineet antaa tiukempia säännöksiä, mikä on johtanut annettujen säännösten eroavaisuuksiin.

Nämä erot muodostavat kaupan esteitä ja aiheuttavat lisäkustannuksia rajatylittävää toimintaa harjoittaville yrityksille. Niistä johtuva eritasoinen suoja heikentää kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin.

Vihreää kirjaa on käytettävä direktiivin 99/44/EY uudelleentarkastelun lähtökohtana.

Vihreä kirja, annettu 8 päivänä helmikuuta 2007, kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta [KOM(2006) 744 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Direktiivi 85/374/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä [EUVL L 210, 7.8.1985].

Tässä direktiivissä säädetään virheellisen tavaran tuottajien suora tuotevastuu. Kuluttajan on aloitettava toimet kolmen vuoden kuluessa aiheutuneesta vahingosta. Tavaran tuottajan vastuu päättyy kymmenen vuoden kuluttua tuotteen liikkeeseenlaskusta.

Konsolidoitu toisinto

See also

Viimeisin päivitys 29.01.2010

Top