Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sopimattomat kaupalliset menettelyt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sopimattomat kaupalliset menettelyt

Eurooppalaisia kuluttajia suojellaan sopimattomilta kaupallisilta menettelyiltä, niin harhaanjohtavilta kuin aggressiivisiltakin. EU varmistaa samantasoisen suojan kaikille kuluttajille riippumatta siitä, missäpäin EU:ta myynti- tai ostopaikka sijaitsee.

SÄÄDÖS

Direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja direktiivien 84/450/ETY, 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi).

TIIVISTELMÄ

Tässä direktiivissä määritellään Euroopan unionissa (EU) kielletyt kaupalliset menettelyt. Direktiivi siis suojaa kuluttajien taloudellisia etuja ennen kuin nämä käyvät kauppaa elinkeinonharjoittajien kanssa, kaupankäynnin aikana sekä kauppatapahtuman jälkeen.

Sopimattomia kaupallisia menettelyitä ovat menettelyt

 • joissa ei noudateta huolellisen ammatinharjoittamisen vaatimuksia
 • jotka todennäköisesti vääristävät olennaisesti keskivertokuluttajan taloudellista käyttäytymistä.

Tietyt väestöryhmät tarvitsevat erityisen alttiutensa käytännölle tai tuotteelle, ikänsä (lapset tai ikääntyneet), herkkäuskoisuutensa tai henkisen tai fyysisen vammansa vuoksi erityistä suojaa.

Direktiivissä määritetään kaksi erityistä sopimattoman käytännön luokkaa: harhaanjohtavat menettelyt (toimet tai mainitsematta jättäminen) sekä aggressiiviset menettelyt.

HARHAANJOHTAVAT MENETTELYT

Harhaanjohtavat toimet

Kaupallista menettelyä pidetään harhaanjohtavana, jos se sisältää virheellistä tai valheellista tietoa tai tietoa, joka on virheetöntä mutta on omiaan johtamaan keskivertokuluttajaa harhaan ja saa hänet tekemään kaupallisen ratkaisun, jota hän ei muuten olisi tehnyt. Esimerkkejä tällaisista toimista ovat virheelliset tai petolliset tiedot muun muassa seuraavien seikkojen osalta:

 • tuotteen olemassaolo tai sen luonne
 • tuotteen pääominaisuudet (sen saatavuus, edut, riskit, koostumus, maantieteellinen alkuperä tai tulokset, joita sitä käyttämällä odotetaan saavutettavan jne.)
 • elinkeinonharjoittajan sitoumusten laajuus
 • hinta tai erityinen hintaetu
 • huollon tai korjauksen tarve.

Harhaanjohtavat mainitsematta jättämiset

Harhaanjohtavasta mainitsematta jättämisestä on kyse, kun jätetään mainitsematta olennaisia tietoja, joita keskivertokuluttaja tarvitsee asiayhteyden mukaan perustellun kaupallisen ratkaisun tekemiseen tai jos tiedot on annettu epäselvällä, käsittämättömällä tai moniselitteisellä tavalla tai väärään aikaan ja jos se näin saa (tai voisi saada) keskivertokuluttajan tekemään kaupallisen ratkaisun, jota hän ei muuten olisi tehnyt.

AGGRESSIIVISET KAUPALLISET MENETTELYT

Kuluttajan on voitava tehdä vapaasti kaupalliset ratkaisunsa. Tämä ei ole mahdollista, jos kaupallisessa menettelyssä käytetään häirintää, pakottamista tai sopimatonta vaikuttamista .

Seuraamuksia määritettäessä on otettava huomioon useita seikkoja

 • aggressiivisen menettelyn luonne, tapahtumapaikka ja kesto
 • mahdollinen uhkaava tai halventava kielenkäyttö tai käyttäytyminen
 • elinkeinonharjoittajan vaikuttaminen kuluttajan ratkaisuun käyttämällä tiedossaan olevia erityisiä seikkoja kuluttajan tilanteesta
 • kuluttajalle asetettavat kohtuuttomat sopimuksen ulkopuoliset ehdot, kun kuluttaja haluaa käyttää sopimukseen sisältyviä oikeuksiaan (esimerkiksi oikeutta päättää sopimus tai vaihtaa tuotetta tai eilnkeinonharjoittajaa).

Direktiivin liitteessä I on luettelo 31 kaupallisesta menettelystä, joita pidetään kaikissa olosuhteissa sopimattomina.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2005/29/EY

12.6.2005

12.6.2007

EUVL L 149, 11.6.2005

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2013, sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin soveltamisesta: kuluttajansuojan korkean tason saavuttaminen ja luottamuksen rakentaminen sisämarkkinoihin [ COM(2013)138 final - ei julkaistu EUVL:ssä] ja

Ensimmäinen kertomus sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) [ COM(2013)139 final - ei julkaistu EUVL:ssä].

Tässä kertomuksessa esitetään ensimmäinen arvio direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa ja määritetään toimet, joita vielä tarvitaan sen etujen maksimoimiseksi.

Direktiivin avulla kansalliset viranomaiset ovat pystyneet hillitsemään monia erilaisia sopimattomia kauppatapoja, kuten virheellisen tiedon antaminen kuluttajille tai aggressiivisten markkinointitekniikoiden käyttö kuluttajan ratkaisuihin vaikuttamiseksi. Sen oikeudellinen kehys on osoittautunut sopivaksi mainosmyyntitekniikoiden kanssa samanaikaisesti kehittyvien uusien, verkossa käytävän kaupan menettelyjen sopivuuden varmistamiseen.

Komission arviosta käy kuitenkin ilmi, että lisää toimia tarvitaan, jotta voidaan taata kuluttajansuojan korkea taso etenkin yli rajojen käytävässä kaupassa. Siksi tarvitaan tiukempia ja johdonmukaisempia täytäntöönpanotoimia.

Tiedonannossa määritetään 5 avainaluetta, joissa täytäntöönpanoa olisi tehostettava: matkustaminen ja liikenne, digitaali- ja verkkomarkkinat, rahoituspalvelut ja kiinteä omaisuus. Lisätoimien painopistealueita ovat vuoden 2009 ohjeasiakirjan kehittäminen edelleen, sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin tietokannan laajentaminen, kuluttajille erityisiä huolenaiheita käsittelevien työpajojen järjestäminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen, jos jäsenvaltio ei ole riittävästi noudattanut velvollisuuksiaan saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panna se täytäntöön.

Viimeisin päivitys 25.02.2014

Top