Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alkoholi ja alkoholijuomat: valmisteverorakenteen yhtenäistäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alkoholi ja alkoholijuomat: valmisteverorakenteen yhtenäistäminen

Tällä direktiivillä otetaan käyttöön alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen yhdenmukaistettu rakenne sisämarkkinoiden toteutumisen takaamiseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 92/83/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta.

TIIVISTELMÄ

Oluelle vahvistettavan valmisteveron on perustuttava lopputuotteen hehtolitrojen lukumäärään/platoaste.

Jäsenvaltiot voivat jakaa oluen enintään neljä platoastetta käsittäviin luokkiin ja soveltaa samansuuruista valmisteveron määrää hehtolitraa kohti kaikkeen kuhunkin luokkaan kuuluvaan olueen.

Jäsenvaltiot voivat soveltaa pienten riippumattomien panimoiden valmistamaan olueen alennettuja valmisteverojen määriä, jos

  • näitä määriä ei sovelleta yrityksiin, jotka tuottavat enemmän kuin 200 000 hehtolitraa olutta vuodessa, ja
  • nämä määrät eivät ole enempää kuin 50 prosenttia kansallista valmisteveron määrää alhaisempia.

Jäsenvaltioiden käyttöön ottamia alennettuja valmisteverojen määriä on sovellettava yhdenmukaisesti olueen, joka toimitetaan niiden alueelle muissa jäsenvaltioissa sijaitsevista pienistä panimoista.

Jäsenvaltiot voivat soveltaa vähimmäismäärää alhaisempia valmisteveron määriä olueen, jonka todellinen alkoholipitoisuus on enintään 2,8 tilavuusprosenttia.

Jäsenvaltioiden kuohumattomalle viinille ja kuohuviinille sekä muille käymistietä valmistetuille juomille ja välituotteille määräämä valmistevero on vahvistettava lopputuotteen hehtolitrojen lukumäärän perusteella.

Jäsenvaltioiden on sovellettava samoja valmisteveron määriä kaikkiin alkoholijuomien ryhmiin.

Jäsenvaltiot voivat soveltaa alennettuja valmisteverojen määriä kaikentyyppisiin viineihin ja olutta lukuun ottamatta muihin käymistietä valmistettuihin juomiin, joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 8,5 tilavuusprosenttia.

Välituotteisiin, joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 15 tilavuusprosenttia, voidaan soveltaa yksittäistä alennettua valmisteveron määrää, kuitenkin seuraavin edellytyksin:

  • alennettu määrä ei saa olla enempää kuin 40 prosenttia tavanomaista kansallista valmisteveron määrää alhaisempi
  • eikä se saa olla alhaisempi kuin kuohumattoman viinin ja muiden kuohumattomien käymistietä valmistettujen juomien tavanomainen kansallinen valmisteveron määrä.

Alkoholin ja alkoholijuomien valmistevero on vahvistettava 20 °C:n lämpötilassa olevan puhtaan alkoholin hehtolitraa kohti. Tämä on laskettava puhtaan alkoholin hehtolitrojen lukumäärän perusteella.

Alennettuja valmisteverojen määriä voidaan soveltaa pienten tislaamojen valmistamaan etyylialkoholiin. Määrät eivät kuitenkaan saa olla enempää kuin 50 prosenttia tavanomaista kansallista valmisteveron määrää alhaisempia.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä alennettuja valmisteverojen määriä yhdenmukaisesti muiden jäsenvaltioiden pienistä tislaamoista peräisin olevaan etyylialkoholiin.

Alkoholijuomiin, joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 10 tilavuusprosenttia, sekä ranskalaiseen rommiin ja kreikkalaiseen ouzoon voidaan myös soveltaa, tietyin edellytyksin, alennettuja valmisteveron määriä.

Jos nautittavaksi kelpaamattomaksi tullut alkoholijuoma poistetaan markkinoilta, jäsenvaltiot voivat palauttaa siitä maksetun valmisteveron.

Tässä direktiivissä tarkoitetut tuotteet on vapautettava valmisteverosta, kun ne on:

  • denaturoitu jonkin jäsenvaltion määräysten mukaisesti
  • denaturoitu ja tarkoitettu käytettäviksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen
  • tarkoitettu käytettäviksi etikan, lääkkeiden tai elintarvikkeiden aromien valmistukseen.

Direktiivissä säädetään denaturointimenettelyjen vastavuoroisesta tunnustamisesta ja otetaan käyttöön järjestelmä tarvittavien tietojen vaihtamiseksi ja mahdollisten verosta vapauttamista koskevien väärinkäytösten torjumiseksi.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 92/83/ETY

10.11.1992

31.12.1992

EYVL L 316, 31.10.1992

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle alkoholiin ja alkoholijuomiin sovellettavien valmisteverojen määristä (esitetty alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 92/84/ETY 8 artiklan nojalla) [KOM(2004) 223 - ei julkaistu EUVL:ssä]. Kertomuksessa tarkastellaan yhteisön alkoholin ja alkoholijuomien valmisteveroja koskevan lainsäädännön nykytilannetta. Säädöksiä ei ole tarkistettu kertaakaan sen jälkeen, kun ne tulivat voimaan 1. tammikuuta 1993. Komissio analysoi nykyisen järjestelmän vaikutusta sisämarkkinoiden toimintaan, erityyppisten alkoholijuomien valmisteverojen eroista aiheutuvaa kilpailua, vuonna 1992 vahvistettujen vähimmäisverokantojen tämänhetkistä reaaliarvoa sekä yleensäkin Euroopan unionin perustamissopimuksen tavoitteita. Se toteaa, että eri jäsenvaltioissa sovellettavia valmisteverokantoja on yhdenmukaistettava kilpailun vääristymisen ja petosten vähentämiseksi. Koska jäsenvaltioiden näkemykset vähimmäisverokantojen tasosta ovat hyvin eriävät ja koska muutoksista on joka tapauksessa päätettävä yksimielisesti, komissio ei tässä vaiheessa esitä aiheesta mitään ehdotuksia. Se aikoo kuitenkin käynnistää asiasta laajan keskustelun neuvostossa, Euroopan parlamentissa ja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Keskustelun tulosten perusteella ratkaistaan, onko kertomuksessa tarkastelluista kysymyksistä tarpeen laatia ehdotuksia.

Viimeisin päivitys 08.12.2006

Top