Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuivuuden ja veden niukkuuden asettamiin haasteisiin vastaaminen Euroopan unionissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kuivuuden ja veden niukkuuden asettamiin haasteisiin vastaaminen Euroopan unionissa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Veden niukkuuden ja kuivuuden asettamiin haasteisiin vastaaminen Euroopan unionissa – KOM(2007) 414 lopullinen

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa tunnustetaan veden niukkuuden ja keskipitkien tai pitkien kuivuuskausien asettamat merkittävät haasteet EU:ssa. Siinä annetaan myös näihin haasteisiin vastaamiseksi suuntaviivoja, jotka liittyvät seuraaviin:

veden hinnan määrittäminen

vesivarojen jakaminen

kuivuuden ehkäiseminen ja kuivuuden aikana toteutettavat toimet

vaihtoehtoiset vedenhankintaratkaisut

korkealaatuinen tiedotus ja teknologiset ratkaisut veden niukkuuden ja kuivuuden torjumiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Veden niukkuuteen ja kuivuuteen liittyvien ongelmien ratkaiseminen edellyttää tiettyjen seikkojen huomioon ottamista. Näitä ovat muun muassa

tarve panna vesipolitiikan puitedirektiivi täytäntöön kaikilta osin, jotta voidaan korjata vesivarojen huonoa hallinnointia

vedenhinnoittelupolitiikan tehottomuus kansallisella tasolla

maankäytön suunnittelu

veden säästämiseen tähtäävien toimenpiteiden edistäminen ja

tarve soveltaa yhtenäistä ja tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa.

EU-maiden on määritettävä veden oikea hinta soveltamalla tehokasta vedenhinnoittelupolitiikkaa.

On tehostettava vesivarojen ja veteen liittyvän rahoituksen jakamista, jotta vähennetään joihinkin vesistöalueisiin kohdistuvat haitalliset vaikutukset. On toteutettava erityisiä toimenpiteitä etenkin strategisesta ympäristöarvioinnista annettu direktiivin täytäntöön panemiseksi.

Kuivuusriskien hallintaa voidaan parantaa, jos EU-maat kehittävät tarvittaessa kuivuusriskien hallintasuunnitelmia ja vaihtavat hyviä käytäntöjä ja tekniikkoja EU:n tasolla. EU:n solidaarisuusrahasto ja unionin pelastuspalvelumekanismi voivat auttaa varmistamaan, että EU-maat saavat asianmukaista apua viipymättä.

Edistääkseen veden hukkaamisen ja tuhlaamisen vähentämistä Euroopan komissio suosittelee esimerkiksi kehittämään standardeja vedenkäyttöön liittyville laitteille sekä laatimaan erityistä lainsäädäntöä sellaisille vettä käyttäville laitteille, jotka eivät kuluta energiaa (hanat, suihkusuuttimet, WC:t).

Myös kuluttajat ja talouden toimijat on otettava mukaan toimintaan, jotta voitaisiin edistää vettä säästävien toimintatapojen yleistymistä.

Tiedon ja tietojen keräämisen parantaminen on päätöksenteon kannalta välttämätöntä. Tämän lisäksi Euroopan vesitietojärjestelmään (WISE) olisi sisällytettävä koko Euroopan kattava veden niukkuutta ja kuivuutta koskeva tietojärjestelmä.

EU-maiden toimittamien tietojen ja oman työnsä perusteella Euroopan komissio laatii vuosittain seurantakertomuksia, joissa arvioidaan eri puolilla Euroopan unionia käytettäviä vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Vuonna 2012 julkaistuun asiakirjaan Suunnitelma Euroopan vesivarojen turvaamiseksi sisältyy veden niukkuutta ja kuivuutta koskevan EU:n politiikan uudelleentarkastelu. Tässä todetaan, ettei veden niukkuuden ja kuivuuden kehityssuunnan kääntämistä koskevaa tavoitetta ole saavutettu.

TAUSTAA

Vaikka vesi on arvokas luonnonvara, sen saatavuus voi vähentyä väliaikaisesti kuivuuden vuoksi tai pysyvästi, jolloin veden tarve on suurempi kuin hyödynnettävissä olevat vesivarat (veden niukkuus).

Veden saatavuuteen liittyvät ongelmat koskevat monia alueita Euroopassa. Vuoteen 2007 mennessä vähintään 11 prosenttia EU:n väestöstä ja 17 prosenttia sen maa-alasta oli kärsinyt veden niukkuudesta. Ongelman ratkaiseminen edellyttää toimien yhdistämistä EU:n tasolla, ja se on sitäkin tärkeämpää, kun otetaan huomioon, että vedenpuute tulee yleistymään ilmastonmuutoksen takia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston tiedonanto – Veden niukkuuden ja kuivuuden asettamiin haasteisiin vastaaminen Euroopan unionissa (KOM(2007) 414 lopullinen, 18.7.2007)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Suunnitelma Euroopan vesivarojen turvaamiseksi (COM(2012)0673 final, 14.11.2012)

Viimeisin päivitys: 28.10.2015

Top