Help Print this page 
Title and reference
Paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE)

Euroopan unioni (EU) säätää INSPIRE-infrastruktuurista, joka mahdollistaa yhdenmukaisten paikka- ja ympäristötietojen yhteiskäytön. Tiedot ovat saatavissa internetin kautta.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Direktiivissä vahvistetaan säännöt, joilla perustetaan EU:n sisällä toimiva paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE), jonka tavoitteena on mahdollistaa paikka- ja ympäristötietojen vaihto, yhteiskäyttö, saatavuus sekä näihin tietoihin liittyviä palveluita. INSPIREn tarkoituksena on varmistaa koordinointi tiedon käyttäjien ja tuottajien välillä, jotta tietoa eri aloilta voitaisiin yhdistää ja jakaa.

INSPIREä sovelletaan maantieteellisiin tietoihin, kuten ympäristöhavaintoihin ja tilastoihin, jotka ovat viranomaisten hallussa sähköisessä muodossa tai joita säilytetään heidän puolestaan. Nämä tiedot koskevat alueita, joilla jäsenvaltio käyttää toimivaltaa, ja ne liittyvät seuraaviin asioihin: hallinnolliset rajat, ilman-, veden- ja maaperänlaadusta tehdyt havainnot, biologinen monimuotoisuus, maankäyttö, liikenneverkot, hydrografia, korkeus, geologia, väestön ja lajien jakautuminen, elinympäristöt, teollisuusalueet ja luonnonriskialueet (direktiivin liitteissä I, II ja III on täydellinen luettelo).

Tietoihin on liitettävä täydelliset metatiedot *, jotka koskevat esimerkiksi paikkatietojen saatavuus- ja käyttöehtoja sekä kyseisten tietojen laatua, käyttökelpoisuutta, saatavuusehtoja ja tiedoista vastaavia viranomaisia.

Jotta voitaisiin varmistaa tietojen yhteentoimivuus, komission täytyy laatia täytäntöönpanosäännöt viimeistään 15. toukokuuta 2009 (liitteen I mukaiset tiedot) tai 15. toukokuuta 2012 (liitteiden II ja III mukaiset tiedot). Uusien paikkatietojen on oltava kyseisten täytäntöönpanosääntöjen mukaisia kahden vuoden kuluessa niiden hyväksymisestä, ja nykyisten paikkatietojen seitsemän vuoden kuluessa. Täytäntöönpanosääntöihin sisältyvät tämän direktiivin kattamiin tietoihin liittyvien paikkatietokohteiden määrittely ja luokittelu sekä näiden tietojen maantieteellisen sijainnin esittämistapa.

Jäsenvaltiot antavat käyttäjien käyttöön verkkopalveluja, jotka liittyvät erityisesti paikkatietojen löytämiseen, tarkasteluun ja käyttöönottoon. Siinä käytetään INSPIRE‑paikkatietoportaalia, jota komissio ylläpitää yhteisön tasolla, sekä mahdollisesti myös jäsenvaltioiden omia lisäpalvelupisteitä. Jotkut palvelut voivat olla maksullisia. Paikkatietojen julkista saatavuutta voidaan rajoittaa esimerkiksi seuraaviin asioihin liittyvistä syistä: kansainvälisten suhteiden moitteeton toiminta, yleinen turvallisuus, maanpuolustus, viranomaisten toiminnan sekä tiettyjen kaupallisten ja teollisten tietojen luottamuksellisuus, teollis- ja tekijänoikeuksien sekä henkilökohtaisten tietojen kunnioittaminen ja ympäristönsuojelu.

Jäsenvaltioiden on jaettava hallussaan olevia tietoja ja mahdollistettava se, että viranomaiset saavat niitä käyttöönsä, voivat vaihtaa niitä sekä käyttää niitä ympäristöön vaikuttavien julkisten tehtävien toteuttamisessa. Tietojen saatavuus voi olla maksullista, paitsi silloin, kun on kysymys lainsäädännön mukaisista raportointivelvollisuuksista. Tietojen saatavuutta voidaan rajoittaa syistä, jotka liittyvät oikeuden toteutumiseen, yleiseen turvallisuuteen, maanpuolustukseen tai kansainvälisiin suhteisiin.

Komissio koordinoi INSPIREä EU:n tasolla, ja jäsenvaltioissa sitä koordinoidaan jäsenvaltioiden määrittelemien asianmukaisten rakenteiden ja mekanismien avulla.

Jäsenvaltiot ja komissio laativat ennen 15. toukokuuta 2010 ja 15. toukokuuta 2014 kertomukset, joissa käsitellään INSPIRE-infrastruktuurin sisältöä ja toteutusta.

Keskeiset termit

  • Metatiedot: tiedot, jotka kuvaavat paikkatietoaineistoja ja paikkatietopalveluja, ja jotka mahdollistavat niiden löytämisen, luetteloinnin ja käytön.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2007/2/EY

15.5.2007

15.5.2009

EUVL L 108, 25.4.2007

Muut asiaan liittyvät asiakirjat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 911/2010, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) [EUVL L 276, 20.10.2010].

GMES-järjestelmässä kerätään ja jaetaan ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä tietoja. Järjestelmä perustuu satelliittiseurantaan sekä paikalla tapahtuvaan seurantaan, ja se tukee Euroopan julkisten viranomaisten ja yksityisen tahon päätöksentekoa sekä tutkimusta.

Viimeisin päivitys 02.09.2011

Top