Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE)

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2007/2/EY Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä säädetään yleiset säännöt, joiden tarkoituksena on EU:n ympäristöpolitiikkoja ja ympäristöön mahdollisesti vaikuttavia politiikkoja tai toimintoja tukevan Euroopan paikkatietoinfrastruktuurin* perustaminen.
 • Tämä eurooppalainen infrastruktuuri perustuu jäsenvaltioiden perustamiin ja ylläpitämiin paikkatietoinfrastruktuureihin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Säädöstä sovelletaan paikkatietoihin*, jotka
  • liittyvät alueeseen, jolla jäsenvaltiolla on lainkäyttöoikeuksia
  • ovat sähköisessä muodossa
  • ovat viranomaisen tai verkkoa käyttävän toisen elimen hallussa tai näiden puolesta toisen hallussa
  • liittyvät ympäristötietoihin.
 • EU-maiden on varmistettava, että direktiivissä luetelluista erilaisista ympäristöön liittyvistä paikkatietoaineistoista ja paikkatietopalveluista tuotetaan metatietoja*. Aiheesta riippuen metatiedot on tuotettava kahden tai viiden vuoden kuluessa sääntöjen voimaantulopäivästä.
 • Euroopan komissio hyväksyy komitean avustamana tekniset järjestelyt paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden varmistamiseksi ja yhdenmukaistaa niitä mahdollisuuksien mukaan.
 • Nämä täytäntöönpanosäännöt oli määrä hyväksyä tietoryhmästä riippuen viimeistään 15. toukokuuta 2009 tai 15. toukokuuta 2012.
 • EU-maiden on perustettava seuraavien palvelujen verkko ja ylläpidettävä sitä:
  • Hakupalvelut: mahdollistavat paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen hakemisen.
  • Katselupalvelut: mahdollistavat paikkatietoaineistojen esittämisen näytöllä, näytöllä olevalla kartalla liikkumisen, mittakaavan suurentamisen ja pienentämisen, kartan vierityksen tai eri tietojen päällekkäin näyttämisen.
  • Latauspalvelut: mahdollistavat paikkatietoaineistojen kopioinnin omalle tietokoneelle ja mahdollisuuksien mukaan suoran pääsyn niihin.
  • Muunnospalvelut: mahdollistavat paikkatietoaineistojen muuntamisen yhteentoimivuuden saavuttamiseksi.
 • Viranomaisten on voitava yhdistää paikkatietoaineistot ja -palvelut kansalliseen verkkoon.
 • EU-maat voivat rajoittaa paikkatietoaineistojen ja -palvelujen julkista saatavuutta erilaisista syistä, joita ovat muun muassa laissa säädetty luottamuksellisuus, yleinen turvallisuus, teollis- ja tekijänoikeudet tai ympäristönsuojelu.
 • Komissio ylläpitää EU:n INSPIRE-paikkatietoportaalia. Se tarjoaa yhteyden kansallisiin verkkoihin.
 • Direktiivissä ei edellytetä uusien paikkatietojen keräämistä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 15. toukokuuta 2007 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 14. toukokuuta 2009.

TAUSTAA

Lisätietoja on saatavana INSPIRE-direktiiviä käsittelevällä Euroopan komission verkkosivustolla.

KESKEISET TERMIT

* Paikkatietoinfrastruktuuri: kattaa metatiedot, paikkatietoaineistot ja paikkatietopalvelut, verkkopalvelut ja -teknologiat, tietojen yhteiskäyttöä, saatavuutta ja käyttöä koskevat sopimukset sekä koordinointi- ja seurantamekanismit, -prosessit ja -menetelmät.

* Metatieto: paikkatietoaineistoja ja paikkatietopalveluja kuvaava tieto, joka mahdollistaa kyseisten aineistojen ja palvelujen löytämisen, luetteloinnin ja käytön.

* Paikkatieto: kaikki tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen, kuten osoitteet, liikenneverkot, korkeus ja maankäyttö.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1–14)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 1205/2008, annettu 3 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta metatiedon osalta (EUVL L 326, 4.12.2008, s. 12–30). Asetukseen (EU) N:o 1205/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission päätös 2009/442/EY, tehty 5 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta seurannan ja raportoinnin osalta (EUVL L 148, 11.6.2009, s. 18–26). Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19–40)

Komission asetus (EY) N:o 976/2009, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta verkkopalvelujen osalta (EUVL L 274, 20.10.2009, s. 9–18). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:o 268/2010, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta niiden säännösten osalta, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on mahdollistettava yhteisön toimielimille ja elimille pääsy paikkatietoaineistoihin ja paikkatietopalveluihin yhdenmukaisin edellytyksin (EUVL L 83, 30.3.2010, s. 8–9)

Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta (EUVL L 323, 8.12.2010, s. 11–102). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:o 1088/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 976/2009 muuttamisesta latauspalvelujen ja muunnospalvelujen osalta (EUVL L 323, 8.12.2010, s. 1–10)

Komission asetus (EU) N:o 102/2011, annettu 4 päivänä helmikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta annetun asetuksen (EU) N:o 1089/2010 muuttamisesta (EUVL L 31, 5.2.2011, s. 13–34)

Komission asetus (EU) N:o 1253/2013, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013, direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta annetun asetuksen (EU) N:o 1089/2010 muuttamisesta (EUVL L 331, 10.12.2013, s. 1–267)

Komission asetus (EU) N:o 1311/2014, annettu 10 päivänä joulukuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 976/2009 muuttamisesta INSPIRE-metatietoelementin määritelmän osalta (EUVL L 354, 11.12.2014, s. 6–7)

Komission asetus (EU) N:o 1312/2014, annettu 10 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta annetun asetuksen (EU) N:o 1089/2010 muuttamisesta (EUVL L 354, 11.12.2014, s. 8–16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 1–37)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista (EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1–13)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44–66)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/89/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, merten aluesuunnittelun puitteista (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 135–145)

Viimeisin päivitys: 25.02.2016

Top