Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kevyiden ajoneuvojen päästöjen vähentäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kevyiden ajoneuvojen päästöjen vähentäminen

Kevyet ajoneuvot,eli henkilö- ja pakettiautot, ovat yksi merkittävimmistä ilmansaasteiden lähteistä ja tuottavat noin 15 prosenttia Euroopan unionin (EU) hiilidioksidipäästöistä (CO2). EU pyrkii vähentämään maantieliikenteen ympäristövaikutuksia ja edistämään siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta.

TIIVISTELMÄ

Kevyet ajoneuvot,eli henkilö- ja pakettiautot, ovat yksi merkittävimmistä ilmansaasteiden lähteistä ja tuottavat noin 15 prosenttia Euroopan unionin (EU) hiilidioksidipäästöistä (CO2). EU pyrkii vähentämään maantieliikenteen ympäristövaikutuksia ja edistämään siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella yhdenmukaistetaan moottoriajoneuvojen ja niiden varaosien päästöjä koskevat tekniset vaatimukset eli EU-tyyppihyväksynnän vaatimukset, jotta ne ovat samat kaikkialla EU:ssa ja jotta siten vältettäisiin sisämarkkinoiden toiminnan häiriintyminen. Siinä asetetaan valmistajille tiettyjä velvollisuuksia ja säädetään ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Valmistajien on

todistettava, että kaikki myydyt, rekisteröidyt tai käyttöön otetut uudet ajoneuvot täyttävät asetuksessa säädetyt päästövaatimukset,

annettava ostajalle ajoneuvon ostamisen yhteydessä sitä koskevat hiilidioksidipäästö- ja polttoaineen kulutusta koskevat luvut,

taattava, että ajoneuvoon asennetut pilaantumista rajoittavat laitteet kestävät 160 000 kilometriä ja että ne tarkistetaan viiden vuoden tai 100 000 kilometrin kuluttua sen mukaan, kumpi näistä toteutuu aiemmin,

annettava standardoidun hakutoiminnon avulla itsenäisille toimijoille vapaa pääsy ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin; ne voivat veloittaa tästä palvelusta kohtuullisen maksun.

Muut ehdot

Kansalliset viranomaiset eivät voi kieltäytyä antamasta EU-tyyppihyväksyntää ajoneuvolle, joka täyttää kaikki asetuksessa säädetyt edellytykset.

Kansallisin taloudellisin kannustimin voidaan edistää päästöjä rajoittavien laitteiden nopeaa käyttöönottoa.

Asetuksen rikkomisesta voidaan säätää seuraamuksia.

Asetuksessa asetetaan päästörajoja eri epäpuhtauksille, esimerkiksi hiilimonoksidille ja typen oksideille, ja eri ajoneuvotyypeille.

Asetuksessa (EY) N:o 443/2009 vahvistetaan uusien henkilöautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä koskevaksi vaatimustasoksi 130 g CO2/km. Vuodesta 2020 alkaen tämä taso on 95 g CO2/km.

Euroopan komissio antoi vuonna 2014 ehdotuksen asetukseksi, jolla sille annettaisiin lisää valtaa ryhtyä toimenpiteisiin pilaavien päästöjen vähentämiseksi.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 2. heinäkuuta 2007 alkaen.

Lisätietoja on saatavilla ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä käsitteleviltä Euroopan komission verkkosivuilta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 715/2007

2.7.2007

-

EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1-16

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 692/2008

31.7.2008

-

EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1-136

Asetus (EY) N:o 595/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009, s. 1-13

Asetus (EU) N:o 566/2011

19.6.2011

-

EUVL L 158, 16.6.2011, s. 1-24

Asetus (EU) N:o 459/2012

4.6.2012

-

EUVL L 142, 1.6.2012, s. 16-24

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1-15).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1-160).

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesi asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämisen osalta (COM(2014) 28 final, 31.1.2014)

Viimeisin päivitys 23.07.2015

Top