Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meristrategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Meristrategia

Euroopan meriympäristö kärsii monista paineista, jotka vahingoittavat meriekosysteemin terveyttä. Direktiivillä luodaan puitteet ja tavoitteet meriympäristön säilyttämiseksi ja suojaamiseksi ihmisten haitalliselta toiminnalta sekä ihmisten haitallisen toiminnan ennaltaehkäisemiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EC, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi).

TIIVISTELMÄ

Euroopan meriympäristö kärsii monista paineista, jotka vahingoittavat meriekosysteemin terveyttä. Direktiivillä luodaan puitteet ja tavoitteet meriympäristön säilyttämiseksi ja suojaamiseksi ihmisten haitalliselta toiminnalta sekä ihmisten haitallisen toiminnan ennaltaehkäisemiseksi.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Luoda minimivaatimukset EU-maille sellaisten strategioiden kehittämiseksi, joiden tarkoituksena on suojella meriekosysteemiä ja varmistaa, että meriin liittyvät taloudelliset toimet toteutetaan kestävän kehityksen mukaisesti.
 • Varmistaa yhteistyö merialueiden kesken (Koillis-Atlantti, Itämeri, Välimeri ja Mustameri) perustamalla rajatylittäviä ohjelmia. Näihin ohjelmiin sisältyy toimia sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin ”ympäristön hyvä tila”*.
 • Osallistua maailmanlaajuisen merensuojelualueiden verkoston luomiseen ja aloittaa dialogi kolmansien maiden kanssa.

VIIMEAIKAISET KEHITYSKULUT

 • Vuonna 2014 komissio tarkasteli direktiivin täytäntöönpanon ensi vaiheita. Sen jälkeen EU-maat ovat perustaneet omat valvontaohjelmansa.
 • Meristrategiadirektiivi toimii ympäristöllisenä ohjeenamerten aluesuunnittelua koskevalle direktiiville, joka julkaistiin vuonna 2014.
 • Jälkimmäinen on osa yhdennettyä meripolitiikkaa, jonka tavoitteena on optimaalisen merenhoidon ja meriasioiden hallinnon täytäntöönpano. Yhdennetyn meripolitiikan tarkoituksena on tukea ja helpottaa Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa. Eurooppa 2020 on eurooppalainen älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia.
 • EU-maiden viranomaisten odotetaan järjestävän toimia merialueilla ympäristöllisten, taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • EU-maiden on laadittava toimenpiteistä ohjelmia, joissa kartoitetaan katettavan alueen laajuus ja asetetaan aikatauluja nykyisille ja tuleville toimille merellä tapahtuvan toiminnan hoitamiseksi kestävällä tavalla.

AVAINKOHDAT

 • EU-maiden on arvioitava merialueidensa ympäristön tila ja siihen kohdistuvat ihmisen toiminnan vaikutukset (mukaan luettuna sosioekonominen analyysi). Niiden on sen jälkeen vahvistettava tavoitteet ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä, asetettava ympäristötavoitteita, kehitettävä valvontaverkostoja ja valmisteltava toimenpideohjelmia.
 • Alustavat arvioinnit voivat auttaa lisäämään tietoa Euroopan merialueista sellaisten ohjelmien avulla kuin Meriosaaminen, INSPIRE tai Copernicus.
 • Euroopan meret jaetaan neljään merialueeseen, jotka ovat Itämeri, Koillis-Atlantti, Välimeri ja Mustameri. Samalla merialueella toimivien maiden on koordinoitava toimensa.
 • Tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseksi ja arvioimiseksi laaditaan valvontaohjelmia. Jos tiettyjä tavoitteita ei saavuteta, EU-maiden on selitettävä miksi, ja ne voivat tarvittaessa hakea tiettyjen poikkeusten soveltamista.

AVAINTERMIT

”Ympäristön hyvä tila” tarkoittaa ekologisesti monimuotoisia ja dynaamisia valtameriä ja meriä, jotka ovat puhtaita, terveitä ja tuottavia. Tavoitteena on meriympäristön turvaaminen nykyisille ja tuleville sukupolville.

Lisätietoa on saatavilla Euroopan komission valtameremme, meremme ja rannikkomme -verkkosivuilta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Aikaraja saattamiselle osaksi EU-maiden lainsäädäntöä

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2008/56/EY

15.7.2008

15.7.2010

EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19-40.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/89/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, merten aluesuunnittelun puitteista (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 135-145).

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Meristrategiadirektiivin täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe (2008/56/EY) - Euroopan komission arviointi ja ohjeet (COM(2014) 97, 20.2.2014).

Viimeisin päivitys: 19.12.2014

Top