Help Print this page 
Title and reference
Århusin yleissopimuksen soveltaminen unionin toimielimiin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Århusin yleissopimuksen soveltaminen unionin toimielimiin

Euroopan unioni soveltaa tiedon saantia, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräyksiä sen omiin toimielimiin ja elimiin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni soveltaa tiedon saantia, yleisön osallistumista päätöksentekoon ja oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevaa Århusin yleissopimusta omiin toimielimiinsä ja elimiinsä.

Ympäristöä koskevan tiedon saanti

Unionin toimielimet ja elimet käsittelevät hallussaan olevan ympäristötiedon saantia koskevia pyyntöjä asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti.

Unionin toimielimet ja elimet huolehtivat siitä, että ympäristötietoa on saatavilla pyynnöstä, sekä kyseisten tietojen keräämisestä ja levittämisestä.

Ne järjestävät toimivaltansa piiriin kuuluvan ympäristötiedon siten, että sitä voidaan levittää järjestelmällisesti yleisölle erityisesti sähköisistä tietokannoista, joita käytetään tietoverkkojen ja sähköisten välineiden avulla.

Tietokantojen tai rekisterien on sisällettävä seuraavaa:

  • ympäristöä koskevat perustamissopimusten, yleissopimusten ja kansainvälisten sopimusten tekstit ja unionin lainsäädäntötekstit sekä ympäristöön liittyvät toimintapoliittiset asiakirjat, suunnitelmat ja ohjelmat
  • yhteisön oikeuden rikkomista koskevien menettelyjen vaiheet sen jälkeen, kun komissio on antanut lausunnon perusteluineen
  • kertomukset ympäristön tilasta
  • tiedot, jotka on saatu ympäristöön vaikuttavien tai siihen todennäköisesti vaikuttavien toimien seurannasta
  • luvat, joilla on merkittävä vaikutus ympäristöön
  • tutkimukset ympäristövaikutuksista ja riskiarvioinnit, jotka koskevat ympäristön osa-alueita.

Yleisölle levitettävien ympäristötietojen on oltava ajankohtaisia, täsmällisiä ja vertailukelpoisia. Unionin toimielinten ja elinten on pyynnöstä ilmoitettava yleisölle, miten tietoja saadaan sekä tietojen keräämiseksi käytetyt analysointi-, näytteenotto- ja näytteen esikäsittelymenetelmät.

Jos unionin toimielin tai elin saa tietopyynnön ja mainittu tieto ei ole sen hallussa, sen on mahdollisimman nopeasti ilmoitettava pyynnön esittäjälle, miltä toimielimeltä, elimeltä tai viranomaiselta tämä voi pyytää haluamaansa tietoa. Se voi myös toimittaa pyynnön suoraan kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Kun ihmisten terveyteen tai ympäristöön kohdistuu välitön uhka, unionin toimielinten ja elinten on tehtävä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja autettava niitä levittämään viipymättä yleisölle kaiken sellaisen niiden hallussa olevan tiedon, jonka avulla uhasta aiheutuvia haittoja voidaan ehkäistä tai lieventää.

Ympäristön tilasta on julkaistava vähintään neljän vuoden välein Euroopan tason selvitys, joka sisältää myös ympäristön laatua ja ympäristökuormitusta koskevia tietoja.

Yleisön osallistuminen ympäristöön liittyvien suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun

Unionin toimielinten ja elinten on annettava yleisölle mahdollisuus osallistua ympäristöön liittyvien suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun. Yleisön osallistumisen tulokset otetaan asianmukaisesti huomioon päätöksenteossa.

Oikeuden saatavuus ympäristöasioissa

Jokainen oikeutettu yksikkö (jäsenvaltion tunnustama yhteenliittymä, ryhmä tai järjestö, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä), jolla on tarvittava asiavaltuus ja joka katsoo, että jokin unionin toimielimen tai elimen hallinnollinen toimi tai laiminlyönti on ympäristölainsäädännön vastainen, voi pyytää sisäistä uudelleentarkastelua kyseiseltä toimielimeltä tai elimeltä. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti viimeistään kuuden viikon kuluttua hallinnollisen toimen hyväksymisestä. Toimielimen tai elimen on viimeistään 12 viikon kuluttua annettava asiasta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Päätöksessä on kuvailtava toimenpiteet, jotka ympäristölainsäädännön noudattamiseksi aiotaan toteuttaa, tai ilmoitettava pyynnön epäämisestä.

Jos sisäistä uudelleentarkastelua koskevan pyynnön tehnyt oikeutettu yksikkö katsoo, ettei unionin toimielimen tai elimen tekemä päätös riitä varmistamaan ympäristölainsäädännön noudattamista, se voi nostaa kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa. Menettelyn voi panna vireille myös silloin, jos toimielin ei ole tehnyt päätöstä säädetyn määräajan kuluessa.

Oikeutettu yksikkö voi pyytää sisäistä uudelleentarkastelua ilman, että asia koskee riittävästi sen etua tai että sen on osoitettava oikeuksiensa heikentyvän. Tämä kuitenkin edellyttää, että oikeudellinen yksikkö on asianmukaisesti tunnustettu ja että uudelleentarkastelupyynnön aihe kuuluu sen sääntömääräisen toimialan piiriin.

Taustaa

Euroopan yhteisö allekirjoitti Århusin yleissopimuksen 25. kesäkuuta 1998 ja ratifioi sen 17. helmikuuta 2005. Kaikki jäsenvaltiot Irlantia lukuun ottamatta ovat myös sopimuksen osapuolia.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1367/2006

28.9.2006

-

EUVL L 264, 25.9.2006

Viimeisin päivitys 20.10.2011

Top