Help Print this page 
Title and reference
Geneettisesti muunnettujen organismien (GMO) tarkoituksellinen ympäristöön levittäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Geneettisesti muunnettujen organismien (GMO) tarkoituksellinen ympäristöön levittäminen

Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu vaatii, että geneettisesti muunnettujen organismien (GMO) tarkoituksellisesta ympäristöön levittämisestä aiheutuneiden vaarojen valvontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tästä syystä Euroopan unioni (EU) on ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti antanut GMO:ien tarkoituksellista levittämistä ja markkinoille saattamista koskevaa lainsäädäntöä. Lainsäädännön tavoitteena on lisätä lupamenettelyn tehokkuutta ja avoimuutta. Sillä edistetään myös yhteisen riskiarviointijärjestelmän ja turvatoimimenettelyn käyttöönottoa. Uudella lainsäädännöllä tehdään yleisön kuulemisesta ja GMO:ien merkinnöistä pakollisia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivin tarkoituksena on ennen kaikkea tehostaa geneettisesti muunnettujen organismien (GMO) tarkoituksellista levittämistä ja markkinoille saattamista koskevaa lupamenettelyä ja tehdä siitä avoimempi, rajoittaa luvan voimassaolo kymmeneen vuoteen, jonka jälkeen se voidaan uusia kymmeneksi vuodeksi, sekä ottaa käyttöön pakollinen GMO:ien seuranta markkinoille saattamisen jälkeen.

Direktiivissä säädetään GMO:ien levittämiseen liittyvien ympäristöriskien tapauskohtaisesta yhteisestä arviointimenetelmästä (sovellettavat ympäristöriskien arvioinnin periaatteet esitetään direktiivin liitteessä II), yhteisistä tavoitteista, jotka koskevat GMO:en seurantaa sen jälkeen, kun niitä on tarkoituksellisesti levitetty tai saatettu markkinoille sekä järjestelystä, jolla voidaan muuttaa, lykätä tai lopettaa GMO:ien levittäminen, jos siihen liittyvistä riskeistä on saatu uutta tietoa.

Yleisön kuuleminen ja GMO:ien merkintä tulevat tällä direktiivillä pakollisiksi. Direktiivin 90/220/ETY mukaisesti perustettu ilmoituksiin sisältyvä tietojenvaihtojärjestelmä säilytetään. Komission on kuultava asianomaisia tiedekomiteoita kaikissa sellaisissa asioissa, joilla saattaa olla vaikutusta ihmisen terveyteen ja/tai ympäristöön. Komissio voi kuulla myös eettisiä kysymyksiä käsitteleviä komiteoita. Rekisterien perustaminen GMO:ien geneettisiä muunnoksia sekä GMO:ien levitysalueita ja viljelypaikkoja koskevien tietojen tallentamiseksi on pakollista. Tällaisten rekisterien toiminnasta säädetään päätöksessä 2004/204/EY (ks. kohta Muut asiaan liittyvät asiakirjat).

Komissio julkaisee joka kolmas vuosi yhteenvedon toimenpiteistä, jotka on toteutettu jäsenvaltioissa tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi. Komission on julkaistava joka kolmas vuosi kertomus kokemuksista, joita on saatu markkinoille saatetuista GMO:eista. Kertomukseen olisi sisällyttävä erillinen luku, jossa käsitellään kunkin markkinoille saattamista varten luvan saaneen GMO-ryhmän etuja ja haittoja sosioekonomiselta kannalta ja jossa otetaan asiaan kuuluvalla tavalla huomioon viljelijöiden ja kuluttajien edut (ensimmäinen kertomus olisi pitänyt julkaista vuonna 2003). Myös eettisistä kysymyksistä julkaistaan kertomus joka vuosi. Komissiota kehotettiin direktiivissä tekemään ehdotus Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan täytäntöönpanosta. Tämän seurauksena hyväksyttiin muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista annettu asetus (EY) N:o 1946/2003.

Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annettu direktiivi 90/220/ETY kumotaan tällä direktiivillä 17. lokakuuta 2002 alkaen.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Direktiivi 2001/18/EY

17.4.2001

17.10.2002

EYVL L 106, 17.4.2001

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1829/2003

7.11.2003

-

EUVL L 268, 18.10.2003

Asetus (EY) N:o 1830/2003

7.11.2003

-

EUVL L 268, 18.10.2003

Direktiivi 2008/27/EY

21.3.2008

-

EUVL L 81, 20.3.2008

Direktiiviin 2001/18/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Direktiivin 2001/18/EY mukaisesti markkinoille saatetut GMO:t Päätös 2010/135/EU - peruna EH92-527-1 [EUVL L 53, 4.3.2010]

Päätös 2009/244/EY - neilikka 123.8.12 [EUVL L 72, 18.3.2009]

Päätös 2007/364/EY - neilikka 123.2.38 [EUVL L 138, 30.5.2007]

Päätös 2007/232/EY - rapsi Ms8, Rf3 ja Ms8xRf3 [EUVL L 100, 17.4.2007]

Päätös 2006/47/EY - maissi MON 863 X MON810 [EUVL L 26, 31.1.2006]

Päätös 2005/772/EY - maissi 1507 [EUVL L 291, 5.11.2005]

Päätös 2005/635/EY - rapsi GT73 [EUVL L 228, 3.9.2005]

Päätös 2005/608/EY - maissi MON863 [EUVL L 207, 10.8.2005]

Päätös 2004/643/EY - maissi NK603 [EUVL L 295, 18.9.2004].

Tietojen keruu ja saataville saattaminen

Komission päätös 2005/463/EY, tehty 21 päivänä kesäkuuta 2005, verkkotyöryhmän perustamisesta muuntogeenisten viljelykasvien sekä tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnakkaiseloa koskevien tietojen vaihtoa ja koordinointia varten [EUVL L 164, 24.6.2005].

Komission päätös 2004/204/EY, tehty 23 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY säädettyjen rekisterien toimintaa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta muuntogeenisten organismien geneettisiä muunnoksia koskevien tietojen tallentamiseksi [EUVL L 65, 3.2.2004]. Direktiivin 2001/18/EY mukaisesti komission on luotava yksi tai useampia rekistereitä, jotka sisältävät GMO:ien geenimuutoksia koskevia tietoja. Päätöksessä täsmennetään, että osa rekisterien tiedoista on julkisesti saatavilla ja osa vain jäsenvaltioiden, komission ja Euroopan elintarviketurvallisuusviraston saatavilla. Rekisteriin talletetaan seuraavia tietoja:

  • yksityiskohtaiset tiedot henkilöistä, jotka ovat vastuussa GMO:ien levittämisestä ja markkinoille saattamisesta
  • GMO:eja koskevat yleiset tiedot (kaupallinen ja tieteellinen nimi, kyseessä oleva jäsenvaltio, GMO-lupapäätös jne.)
  • GMO:eihin sisällytettyä DNA:ta koskevat tiedot
  • jäljittämis- ja tunnistamismenetelmiä koskevat tiedot
  • näytteiden toimittamista, säilyttämistä ja luovuttamista koskevat tiedot.

Komission päätös 2003/701/EY, tehty 29 päivänä syyskuuta 2003, geneettisesti muunnettujen siemenkasvien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön muussa tarkoituksessa kuin niiden saattamiseksi markkinoille saatujen tulosten esittämiseen käytettävän lomakkeen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti [EUVL L 254, 8.10.2003].

Tiivistelmälomake ilmoituksia varten

Neuvoston päätös 2002/813/EY, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön muussa tarkoituksessa kuin niiden saattamiseksi markkinoille koskevien ilmoitusten tiivistelmälomakkeen vahvistamisesta [EYVL L 280, 18.10.2002].

Neuvoston päätös 2002/812/EY, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien saattamista markkinoille tuotteina tai tuotteissa koskevien ilmoitusten tiivistelmälomakkeen vahvistamisesta [EYVL L 280, 18.10.2002].

Liitteiden täydentävät ohjeet

Neuvoston päätös 2002/811/EY, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY liitettä VII täydentävistä ohjeista [EYVL L 280, 18.10.2002].

Komission päätös 2002/623/EY, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2002, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY liitettä II täydentävien ohjeiden vahvistamisesta [EYVL L 200, 30.7.2002].

Kertomukset

Komission toinen kertomus, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2007, neuvostolle ja Euroopan parlamentille direktiivin 2001/18/EY mukaisesti markkinoille saatetuista muuntogeenisistä organismeista (GMO) saaduista jäsenvaltioiden kokemuksista koskien geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön [KOM(2007) 81 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä]. Lokakuun 2002 ja lokakuun 2005 välisenä aikana jätettiin kahdeksassa jäsenvaltiossa 13 hakemusta, jotka koskivat muuntogeenisten kasvien markkinoille saattamista, ja ne johtivat viiden tuotteen hyväksymiseen:

  • Monsanto Europe S.A. -yhtiön ilmoittama NK603-maissi
  • Monsanto Europe S.A. -yhtiön ilmoittama MON863-maissi
  • Monsanto Europe S.A. -yhtiön ilmoittama GT73-rapsi
  • Pioneer Hi-Bred International Inc.- ja and Mycogen Seeds -yhtiöiden ilmoittama 1507‑maissi
  • Monsanto Europe S.A. -yhtiön ilmoittama MON863 X MON810 -maissi.

Lisäksi samana aikana jätettiin 13 jäsenvaltiossa 245 hakemusta, jotka koskivat muuntogeenisten organismien muuta levittämistä kuin markkinoille saattamista (esimerkiksi tutkimustarkoitusta), ja ne johtivat 191 hyväksymiseen (23 hakemuksen käsittely on edelleen kesken).

Hakemuksia käsitelleillä jäsenvaltioilla on yleisesti katsoen ollut myönteisiä kokemuksia direktiivin täytäntöönpanosta, vaikka siihen liittyykin teknisiä kysymyksiä, joita ei ole vielä ratkaistu asianmukaisesti. Muut sidosryhmät eivät yleensä ole antaneet yhtä myönteisiä arvioita direktiivistä. Useat jäsenvaltiot vaativat tarkennuksia ympäristövaarojen arviointiin sekä muuntogeenisten organismien tutkimustarkoituksessa tapahtuvaan levittämiseen liittyvän prosessin pitemmälle menevää yhdenmukaistamista. Useimmat jäsenvaltiot ovat tähdentäneet tarvetta antaa säädös, jossa vahvistetaan raja-arvot muuntogeenisten organismien esiintymiselle.

Komission kertomus, annettu 31 päivänä elokuuta 2004, neuvostolle ja Euroopan parlamentille direktiivin 2001/18/EY mukaisesti markkinoille saatetuista muuntogeenisistä organismeista saaduista jäsenvaltioiden kokemuksista ja direktiivin B ja C osan soveltamista käsittelevästä erityiskertomuksesta [KOM(2004) 575 - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Kertomus koskee ainoastaan 15:tä jäsenvaltiota, koska kertomuksen kattama ajanjakso päättyi ennen uusien jäsenvaltioiden liittymistä (1. toukokuuta 2004). Suurin osa tarkoitukselliseen levittämiseen tähän mennessä kehitetyistä GMO:eista on siirtogeenisiä viljelykasveja, joita on muunnettu siten, että ne ovat tolerantteja tietyille rikkakasvien torjunta-aineille tai resistenttejä tietyille hyönteismyrkyille. Vaikka direktiivin voimaantulon jälkeen saadut kokemukset ovatkin rajallisia, kertomuksessa korostetaan, että direktiivi ja sitä täydentävät asetukset (ks. seuraava kohta) auttavat lisäämään luottamusta lainsäädäntökehykseen ja parantamaan päätöksentekomenettelyn ennustettavuutta.

See also

Viimeisin päivitys 11.10.2010

Top