Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ympäristötiedon julkinen saatavuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Ympäristötiedon julkinen saatavuus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2003/4/EY ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä yhdenmukaistetaan kansallinen lainsäädäntö kaikilta osin vuonna 1998 tehdyn, tiedon saatavuutta koskevan Århusin yleissopimuksen kanssa.

 • Sillä taataan viranomaisten omassa tai viranomaista* varten toisen hallussa olevan ympäristötiedon* julkinen saatavuus pyydettäessä ja aktiivisen levittämisen avulla.
 • Siinä määritetään perusehdot ja käytännön järjestelyt, joita on noudatettava käytettäessä oikeutta ympäristötiedon saatavuuteen pyydettäessä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ympäristötiedon saatavuus pyydettäessä

 • Viranomaisten on annettava pyydettäessä saataville niiden hallussa olevaa ympäristötietoa ilman, että pyynnön esittäjän on perusteltava pyyntönsä.
 • Tiedot on toimitettava viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Pyydetyn tiedon suuren määrän ja monitahoisuuden vuoksi tätä määräaikaa voidaan pidentää kahteen kuukauteen.
 • Viranomaisten on kaikin kohtuullisin keinoin varmistettava, että niiden hallussa olevat tiedot ovat helposti jäljennettävissä ja käytettävissä sähköisissä välineissä.
 • Tiedot on annettava pyynnön esittäjän pyytämässä muodossa, paitsi jos tieto on jo yleisön saatavilla jossain toisessa muodossa.
 • EU-maiden on varmistettava, että virkamiehet tukevat yleisöä sen yrittäessä saada ympäristötietoa, ja ylläpidettävä luetteloa tätä tehtävää hoitavista viranomaisista.
 • Tietopyyntöjen käsittelemiseen liittyviä käytännön järjestelyjä ovat muun muassa
  • tiedotuksesta vastaavien virkamiesten nimeäminen
  • tiedon tutkimiseen tarkoitettujen järjestelyjen luominen
  • rekisterit tai luettelot viranomaisten hallussa olevasta ympäristötiedosta ja tiedotuspisteistä.
 • Tietopyyntö voidaan evätä, jos se
  • on ilmeisen kohtuuton
  • on liian yleisesti muotoiltu
  • koskee valmisteilla olevaa aineistoa tai
  • koskee sisäisiä asiakirjoja.
 • Tietopyyntö voidaan evätä myös kokonaan tai osittain, jos tiedon ilmaiseminen vaikuttaisi haitallisesti johonkin seuraavista merkittävistä epäämisperusteista:
  • kansainväliset suhteet
  • tuomioistuinkäsittely
  • teollis- ja tekijänoikeudet
  • kaupallisten tai teollisten tietojen luottamuksellisuus.
 • Julkisten rekisterien käytön on oltava maksutonta. Viranomaiset saavat periä ympäristötiedon toimittamisesta maksun, jonka on kuitenkin oltava kohtuullinen.
 • Jos pyynnön esittäjä katsoo, että hänen tietopyyntönsä on jätetty huomiotta tai perusteettomasti evätty, hänellä on mahdollisuus turvautua tuomioistuimen tai jonkin muun riippumattoman elimen tarjoamiin oikeussuojakeinoihin.

Ympäristötietojen aktiivinen levittäminen

 • Sähköisessä muodossa saataville asetetun ympäristötiedon on sisällettävä ainakin seuraavaa:
  • kansainvälisten sopimusten ja yleissopimusten tekstit sekä ympäristöön liittyvät politiikat, suunnitelmat ja ohjelmat
  • yllä lueteltujen tekstien ja toimenpiteiden täytäntöönpanovaihetta koskevat katsaukset
  • kertomukset ympäristön tilasta
  • ympäristöön mahdollisesti vaikuttavien toimien seurantatiedot
  • luvat, joilla voi olla merkittävä vaikutus ympäristöön
  • tutkimukset ympäristövaikutuksista ja riskinarvioinnit.
 • Muiden kuin yllä lueteltujen tietojen osalta aktiivinen levittäminen voi tapahtua vaiheittain siten, että otetaan huomioon sen edellyttämä henkilöstö, rahoitus ja tekniset voimavarat.
 • EU-maiden on varmistettava niiden keräämän tai niiden puolesta kerätyn ympäristötiedon ajantasaisuus, täsmällisyys ja vertailtavuus.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 14. helmikuuta 2003. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 14. helmikuuta 2005.

KESKEISET TERMIT

* Ympäristötieto: kirjallisessa, visuaalisessa, kuultavassa, sähköisessä tai muussa aineellisessa muodossa oleva tieto direktiivin 2003/4/EY 2 artiklan 1 kohdassa säädetyistä seikoista.

* Viranomaiset: erityisesti lainsäädännön soveltamisalaan kuuluva keskushallinto tai muut kansalliset, alueelliset tai paikalliset viranomaiset, julkiset ja neuvoa-antavat elimet ja luonnolliset henkilöt mukaan lukien. EU-maiden hallitukset voivat päättää, että tämä määritelmä ei koske elimiä tai laitoksia silloin kuin ne toimivat tuomio- tai lainsäädäntövallan käyttäjinä.

TAUSTAA

Århusin yleissopimus

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EYVL L 41, 14.2.2003, s. 26–32)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43–48)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13–19)

Viimeisin päivitys: 03.02.2016

Top