Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jätehuoltotilastot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Jätehuoltotilastot

Euroopan unioni (EU) on luonut puitteet jätteiden syntymistä ja hyödyntämistä sekä loppukäsittelyä koskevien tilastojen tuottamiselle.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2150/2002, annettu 25 päivänä marraskuuta 2002, jätetilastoista.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) on luonut puitteet jätteiden syntymistä ja hyödyntämistä sekä loppukäsittelyä koskevien tilastojen tuottamiselle.

ASETUKSEN TARKOITUS

Tämä asetus mahdollistaa säännöllisten ja vertailukelpoisten tietojen keräämisen EU-maissa ja niiden toimittamisen Eurostatille. Kerättyjen tilastojen avulla voidaan valvoa ja arvioida EU:n jätepolitiikan toteuttamista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Asetus kattaa tilastot, joita EU-maat ja komissio tuottavat toimivaltaansa kuuluvilla aloilla:

  • jätteiden syntyminen (asetuksen liite I),
  • jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely (asetuksen liite II).

Nimikkeistö

EU-maiden ja komission on käytettävä tilastojensa tuottamisessa liitteissä I-III vahvistettua nimikkeistöä. Tämä nimikkeistö liittyy jätteiden luokitteluun (esim. kemiallisten yhdisteiden jätteet, mineraali- ja metallijätteet), taloudelliseen toimintaan (aina kaivostoiminnasta elintarvikkeisiin ja tekstiilien valmistukseen) ja jätehuoltotoimiin (esim. viemäröinti, teollisuusjätteiden käsittely tai materiaalien hyödyntäminen).

Tiedonkeruu

Tilastojen tuottamiseen käytetyt tiedot tulee kerätä tutkimuksin, tilastollisin arviointimenetelmin tai käyttämällä hallinnollisia tai muita lähteitä. Alle kymmenen työntekijän yritykset vapautetaan tutkimuksista, elleivät ne tuota merkittävää määrää jätettä.

Tilastojen toimittaminen Eurostatille

EU-maiden on toimitettava tilastotiedot (luottamuksellinen tieto mukaan lukien) Eurostatille 18 kuukauden kuluessa liitteissä I ja II säädettyjen viiteajanjaksojen päättymisestä. Tämä tapahtuu kahden vuoden väliajoin.

Komissio voi toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä asetuksen soveltamiseksi tai muuttamiseksi. Nämä toimenpiteet liittyvät

  • EU-maiden toimittamien tilastotietojen soveltuvaan muotoon,
  • tietojen keräämisessä ja tilastollisessa käsittelyssä sekä tulosten käsittelyssä ja toimittamisessa tapahtuvaan taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen mukautumiseen,
  • liitteessä I, II ja III lueteltujen määrittelyjen mukauttamiseen,
  • asianmukaisten laadunarviointiperusteiden määrittelemiseen,
  • pilottitutkimusten tulosten täytäntöönpanoon.

Komissio antaa joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen mukaisesti laadituista tilastoista, niiden laadusta sekä tiedonkeruusta yrityksille aiheutuvasta rasituksesta.

MISTÄ LÄHTIEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 29. joulukuuta 2002 alkaen.

Lisätietoja:

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 2150/2002

29.12.2002

-

EUVL L 332, 9.12.2002, s. 1-36

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 574/2004

16.4.2004

-

EUVL L 90, 27.3.2004, s. 15-47

Asetus (EY) N:o 783/2005

14.6.2005

-

EUVL L 131, 25.5.2005, s. 38-41

Asetus (EY) N:o 221/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009, s. 157-159

Asetus (EU) N:o 849/2010

18.10.2010

-

EUVL L 253, 28.9.2010, s. 2-41

Asetukseen (EY) N:o 2150/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin .

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 1445/2005, annettu 5 päivänä syyskuuta 2005, asianmukaisten laadunarviointiperusteiden ja laatuselvitysten sisällön määrittelystä jätetilastoille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 soveltamiseksi (EUVL L 229, 6.9.2005, s. 6-12).

Komission asetus (EY) N:o 782/2005, annettu 24 päivänä toukokuuta 2005, jätetilastoja koskevien tulosten toimitusmuodosta (EUVL L 131, 25.5.2005, s. 26-37).

Viimeisin päivitys: 20.05.2015

Top