Help Print this page 
Title and reference
Juomaveden laatu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Juomaveden laatu

Euroopan unionin (EU) tavoitteena on määrittää ihmisten käyttöön tarkoitetun veden olennaiset laatuvaatimukset.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Direktiivin tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä esittämällä terveellisyyteen ja puhtauteen liittyviä vaatimuksia, jotka juomaveden on Euroopan unionissa (EU) täytettävä.

Juomavesi

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin ihmisten käyttöön tarkoitettuihin vesiin, paitsi luonnollisiin kivennäisvesiin ja lääkinnälliseen tarkoitukseen käytettäviin vesiin.

Yleiset velvoitteet

Jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että juomavesi

  • ei sisällä pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisina pitoisuuksina, joista voi olla vaaraa ihmisten terveydelle
  • täyttää direktiivissä määritellyt vähimmäisvaatimukset (mikrobiologiset, kemialliset ja radioaktiivisuutta mittaavat muuttujat).

Jäsenvaltiot ryhtyvät kaikkiin muihin tarvittaviin toimiin taatakseen, että ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi on terveellistä ja puhdasta.

Laatuvaatimukset

Jäsenvaltiot määrittävät muuttujille sellaiset arvot, että ne vastaavat vähintään direktiivissä määriteltyjä arvoja. Jäsenvaltioiden on määritettävä itse sellaisten muuttujien raja-arvot, jotka eivät sisälly direktiiviin, mikäli se on tarpeen terveyden suojelun kannalta.

Valvonta

Direktiivissä velvoitetaan jäsenvaltiot valvomaan säännöllisesti ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua direktiivissä määriteltyjä analysointimenetelmiä tai niitä vastaavia menetelmiä noudattaen. Tätä varten jäsenvaltiot määräävät näytteenottopaikat ja laativat seurantajärjestelmiä.

Korjaavat toimenpiteet ja käytön rajoittaminen

Mikäli veden laatu ei vastaa muuttujien arvoa, kyseisen jäsenvaltion on varmistettava, että tarvittaviin veden laatua korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään mahdollisimman pian.

Kun vesi voi vaarantaa ihmisten terveyden, riippumatta siitä, vastaako veden laatu muuttujien arvoa vai ei, jäsenvaltioiden on kiellettävä veden jakelu tai rajoitettava sen käyttöä ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin. Kuluttajille tiedotetaan näistä toimista.

Poikkeukset

Jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksia direktiivissä esitettyihin muuttujien arvoihin itse määrittämäänsä enimmäisarvoon asti edellyttäen, että

  • poikkeuksista ei aiheudu mahdollista vaaraa ihmisten terveydelle
  • juomaveden jakelusta kyseisellä alueella ei voida huolehtia millään muulla kohtuulliseksi katsotulla tavalla
  • poikkeuksien voimassaoloaika on rajoitettava mahdollisimman lyhyeksi, eikä se saa ylittää kolmen vuoden määräaikaa (on mahdollista myöntää kaksi kolmen vuoden pituista uutta poikkeusjaksoa).

Poikkeus on perusteltava yksityiskohtaisesti, paitsi jos kyseinen jäsenvaltio katsoo, että poikkeama muuttujan arvosta on merkityksettömän vähäinen ja että tilanne voidaan korjata nopeasti. Poikkeuksia ei sovelleta pulloissa tai säiliöissä myytävään veteen.

Jäsenvaltion on ilmoitettava poikkeuksesta

  • poikkeuksen vaikutuspiiriin kuuluvalle väestölle
  • komissiolle kahden kuukauden kuluessa, mikäli veden toimitus käsittää keskimäärin yli 1 000 m³ päivässä tai yli 5 000 ihmistä.

Käsittelyn, laitteiden ja materiaalien laadun varmistaminen

Uusissa juomaveden valmistukseen tai jakeluun tarkoitetuissa laitteissa käytettäviä materiaaleja ja aineita ei saa jäädä juomaveteen suurempia määriä kuin on ehdottomasti tarpeen.

Tarkistaminen

Komissio tarkistaa vähintään viiden vuoden välein direktiivissä määritetyt muuttujat tieteellisen ja teknisen kehityksen pohjalta. Tässä tehtävässä komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista.

Tiedottaminen ja raportointi

Kukin jäsenvaltio julkaisee joka kolmas vuosi kuluttajille tarkoitetun kertomuksen juomaveden laadusta. Näiden kertomusten pohjalta komissio laatii joka kolmas vuosi yhteenvetokertomuksen ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta EU:ssa.

Vaatimusten mukaiseksi saattamisen aikataulu

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu on tämän direktiivin vaatimusten mukainen viiden vuoden kuluessa sen voimaantulosta. Tätä määräaikaa voidaan poikkeustapauksissa jatkaa enintään kolmella vuodella.

Kumoaminen

Direktiivi 80/778/ETY on korvattu direktiivillä 98/83/EY 25. joulukuuta 2003 alkaen.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Direktiivi 98/83/EY

25.12.1998

25.12.2000

EYVL L 330, 5.12.1998

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 596/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009

Neuvoston direktiiviin 98/83/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 28.10.2011

Top