Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhdyskuntajätevesien käsittely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Yhdyskuntajätevesien käsittely

Tällä EU:n säädöksellä pyritään varmistamaan asianmukainen jäteveden käsittely ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 91/271/ETY, annettu 21 päivänä toukokuutta 1991, yhdyskuntajätevesien käsittelystä.

TIIVISTELMÄ

Tällä EU:n säädöksellä pyritään varmistamaan asianmukainen jäteveden käsittely ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on suojella vesiympäristöä yhdyskuntajätevesien haitallisilta vaikutuksilta (kuten rehevöitymiseltä*), ja siinä vahvistetaan jätevesien keräilyä, käsittelyä ja vesistöön johtamista koskevat EU:n laajuiset säännöt. Säädös kattaa myös teollisuudenalojen, kuten elintarviketeollisuuden (esimerkiksi elintarvikkeiden jalostusteollisuuden ja panimojen) jätevedet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-maiden on

  • kerättävä ja käsiteltävä yhdyskuntajätevedet vähintään 2 000 asukkaan taajamissa ja sovellettava kerättyyn jäteveteen biologista käsittelyä*
  • sovellettava tehokkaampaa jäteveden käsittelyä yli 10 000 asukkaan taajamissa, jotka sijaitsevat haavoittumiselle alttiilla alueilla*
  • varmistettava, että jätevedenpuhdistamoja hoidetaan asianmukaisesti, jotta taataan niiden riittävän tehokas toiminta kaikissa tavanomaisissa ilmasto-oloissa
  • vaadittava, että elintarviketeollisuuden tuottamien jätevesien ja muiden teollisuusjätevesien johtamiselle yhdyskuntajätevesien keräysjärjestelmiin on oltava lupa
  • toteutettava toimenpiteitä, joilla rajoitetaan hulevesien ylivuodon aiheuttamaa purkuvesistöjen saastumista äärimmäisissä tilanteissa, kuten poikkeuksellisen rankkasateen seurauksena
  • seurattava jätevedenpuhdistamojen tehokkuutta ja vesistöjä, joihin jätevettä johdetaan
  • tarkkailtava jätevesilietteenpäästämistä ja uudelleenkäyttöä.

Liitteessä I vahvistetaan seurantaa ja arviointia koskevat menetelmät sekä yleiset vaatimukset, jotka koskevat

  • keräysjärjestelmiä
  • yhdyskuntajätevesien vesistöön johtamista sekä niiden päästöjen raja-arvoja
  • teollisuusjätevesien johtamista yhdyskuntavesien keräysjärjestelmiin.

Liitteessä II vahvistetaan arviointiperusteethaavoittumiselle alttiiden ja kuormitusta kestävien alueiden määrittämiseksi.

Euroopan komission vuonna 2013 laatimassa kertomuksessa todetaan, että vaikka parannusta onkin jo tapahtunut, jätevesidirektiivin täytäntöönpano on edelleen haastavaa lähinnä suurten infrastruktuuri-investointien vuoksi.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ ALETAAN SOVELTAA?

Direktiiviä sovelletaan 29. toukokuuta 1991 alkaen. Eri vaatimuksiin sovelletaan eri määräaikoja. Koska EU-maat tulkitsivat direktiiviä eri tavoin, komissio antoi vuonna 1998 direktiivin 98/15/EY, jossa selvennetään tiettyjä sääntöjä. Tämä direktiivi tuli voimaan 27. maaliskuuta 1998. Maihin, jotka ovat liittyneet EU:hun vuonna 2004 tai sen jälkeen, sovelletaan muita määräaikoja. Nämä määräajat vahvistetaan kunkin maan kanssa tehdyssä liittymissopimuksessa.

AVAINTERMIT

Rehevöitymisellä tarkoitetaan sellaista ravinteiden, erityisesti typpi- tai fosforiyhdisteiden, veteen rikastumista, joka aiheuttaa veden eliötasapainon häiriintymistä ja veden laatuvaihteluja.

Biologisella käsittelyllä tarkoitetaan yhdyskuntajätevesien käsittelyä menetelmällä, jossa on yleensä biologisessa käsittelyssä (esim. käyttämällä aerobisia bakteereja tai entsyymejä) jälkiselkeytys, tai muuta menetelmää, joka täyttää liitteessä I esitetyt vaatimukset.

Haavoittumiselle alttiilla alueilla tarkoitetaan (i) vesialueita, jotka ovat rehevöitymisvaarassa, (ii) juomaveden valmistukseen käytettäviä pintavesiä, joiden nitraattipitoisuus on yli 50 mg/l, ja (iii) alueita, joilla tarvitaan tehokkaampaa käsittelyä esimerkiksi vesiä, uimavesiä, simpukkavesiä sekä luontotyyppien ja lintujen suojelua koskevien EU:n säännösten noudattamiseksi.

TAUSTAA

Lisätietoa on saatavana yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskeva direktiivin yleiskatsausta koskevalla Euroopan komission verkkosivustolla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 91/271/EY

19.6.1991

30.6.1993

EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40-52

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 98/15/EY

27.3.1998

30.9.1998

EYVL L 67, 7.3.1998, s. 29-30

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/431/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2014, neuvoston direktiivin 91/271/ETY täytäntöönpanemiseksi laadittujen kansallisten ohjelmien raportointimalleista (EUVL L 197, 4.7.2014, s. 77-86).

Komission kertomus - Yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21. toukokuuta 1991 annetun direktiivin 91/271/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 27. helmikuuta 1998 annetulla komission direktiivillä 98/15/EY, täytäntöönpano - Yhteenveto jäsenvaltioiden voimaan saattamista säännöksistä sekä arvio direktiivin 13 ja 17 artiklan nojalla saaduista tiedoista (KOM(98) 775 lopull., 15.1.1999).

Komission kertomus yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21. toukokuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 27. helmikuuta 1998 annetulla komission direktiivillä 98/15/EY, täytäntöönpanosta (KOM(2001) 685lopull., 21.11.2001).

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21. toukokuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 27. helmikuuta 1998 annetulla komission direktiivillä 98/15/EY, täytäntöönpano (KOM(2004) 248lopull., 23.4.2004).

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Seitsemäs kertomus yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin (91/271/ETY) täytäntöönpanosta (COM(2013) 574 final, 7.8.2013).

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja - Komission tiedonantoon Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Kohti kestävää vesienhoitoa Euroopan unionissa - Vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe [KOM(2007) 128 lopull.] [SEK(2007) 363] (SEK(2007) 362 lopull., 22.3.2007).

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja - Viides komission yhteenveto yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin täytäntöönpanosta (SEK(2009) 1114 lopull., 3.8.2009).

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja - Kuudes komission yhteenveto yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin täytäntöönpanosta (SEK(2011) 1561 lopull., 7.12.2011).

Viimeisin päivitys: 20.04.2015

Top