Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hyvälaatuinen vesi Euroopassa (EU:n vesidirektiivi)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hyvälaatuinen vesi Euroopassa (EU:n vesidirektiivi)

Jatkuvasti lisääntyvästä tarpeesta saada eri tarkoituksiin riittävästi hyvälaatuista vettä aiheutuu Euroopan unionissa (EU) vesiin kohdistuvia kasvavia paineita. Direktiivillä pyritään suojelemaan ja parantamaan vedenlaatua.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista.

TIIVISTELMÄ

Jatkuvasti lisääntyvästä tarpeesta saada eri tarkoituksiin riittävästi hyvälaatuista vettä aiheutuu Euroopan unionissa (EU) vesiin kohdistuvia kasvavia paineita. Direktiivillä pyritään suojelemaan ja parantamaan vedenlaatua.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Siinä vahvistetaan sääntöjä EU:n vesimuodostumien tilan huonontumisen pysäyttämiseksi ja Euroopan jokien, järvien ja pohjaveden ”hyvän tilan” saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä.

Tähän sisältyvät erityisesti

 • kaikkien vesien suojeleminen (sisämaan vesi*, pintavesi*, jokisuiden vaihettumisalueet*, rannikkovesi* ja pohjavesi*)
 • näiden vesimuodostumien ja niiden ympäristön ekosysteemien ennallistaminen
 • vesimuodostumien pilaantumisen vähentäminen
 • kestävän vedenkäytön takaaminen yksilö- ja yritystasolla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lainsäädäntö asettaa selkeitä velvollisuuksia kansallisille viranomaisille. Niiden on

 • määritettävä kansallisella alueellaan olevat erilliset vesistöalueet, toisin sanoen ympäröivät maa-alueet, joiden vesi valuu tiettyihin jokiverkoistoihin,
 • nimettävä viranomaiset huolehtimaan näistä vesistöalueista EU-sääntöjen mukaisesti,
 • analysoitava vesistöalueiden ominaispiirteet, mukaan luettuna ihmistoiminnan vaikutus ja vedenkäytön taloudellinen analyysi,
 • seurattava veden tilaa kaikilla vesistöalueilla,
 • rekisteröitävä suojelualueita, kuten juomavesikäyttöön tarkoitetut alueet, jotka vaativat erityishuomiota,
 • laadittava ja pantava täytäntöön ”vesipiirien hoitosuunnitelmat” pintaveden huonontumisen ehkäisemiseksi ja pohjaveden suojelemiseksi ja lisäämiseksi ja suojelualueiden säilyttämiseksi,
 • varmistettava, että vesipalveluista aiheutuvat kustannukset katetaan niin, että resursseja käytetään tehokkaasti ja että pilaajat maksavat,
 • toimitettava julkista tietoa ja kuultava kansalaisia vesipiirien hoitosuunnitelmien osalta.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 22. lokakuuta 2000 alkaen.

KESKEISET TERMIT

* Pintavesi - kaikki sisämaan vedet lukuun ottamatta pohjavettä, jokisuiden vaihettumisalueita ja rannikkovesiä.

* Pohjavesi - kaikki maanpinnan alla oleva vesi.

* Sisämaan vesi - kaikki maanpinnalla oleva tai virtaava vesi.

* Jokisuiden vaihettumisalue - jokisuiden lähistöllä olevat osittain suolaiset, mutta merkittävästi suolattoman veden virtauksia sisältävät vedet.

Vesidirektiivi - yksityiskohdat

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2000/60/EY

22.12.2000

22.12.2003

EUVL L 327, 22.12.2000, s. 1-73.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 2455/2001/EY

16.12.2001

-

EUVL L 331, 15.12.2001, s. 1-5.

Direktiivi 2008/32/EY

21.3.2008

-

EUVL L 81, 20.3.2008, s. 60-61

Direktiivi 2009/31/EY

25.6.2009

25.6.2011

EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114-135.

Direktiivi 2013/39/EU

13.9.2013

14.11.2015

EUVL L 226, 24.8.2013, s. 1-17.

Direktiivi 2013/64/EU

1.1.2014

Vaihtelee artikloista riippuen

EUVL L 353, 28.12.2013, s. 8-12.

Direktiiviin 2000/60/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/118/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta (EUVL L 372, 27.12.2006, s. 19-31).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/60/EY, annettu 23 lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EUVL L 288, 6.11.2007, s. 27-34).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Suunnitelma Euroopan vesivarojen turvaamiseksi (COM(2012) 673 final, 14.11.2012).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Vesipolitiikan puitedirektiivi ja tulvadirektiivi: Toimenpiteet EU:n vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja tulvariskien vähentämiseksi (COM(2015) 120 final, 9.3.2015).

Viimeisin päivitys: 30.07.2015

Top