Help Print this page 
Title and reference
Vesien suojelu ja hoito (vesipolitiikan puitedirektiivi)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vesien suojelu ja hoito (vesipolitiikan puitedirektiivi)

Euroopan unioni (EU) on laatinut vesien suojelemiseksi ja hoitamiseksi yhteiset puitteet, joiden tarkoituksena on suojella ja ennallistaa vesiekosysteemejä ja taata pitkäaikainen kestävä vedenkäyttö yksilöille, yrityksille ja luonnolle.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista. [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tällä puitedirektiivillä on useita tavoitteita, kuten ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen, kestävän vedenkäytön edistäminen, ympäristön suojelu, vesiekosysteemien tilan parantaminen sekä tulvien ja kuivuuden vaikutusten lieventäminen.

Se luo puitteet seuraavien vesialueiden suojelulle:

 • sisämaan pintavedet
 • pohjavedet
 • jokisuiden vaihettumisalueet ja
 • rannikkovedet .

Sen perimmäisenä tavoitteena on kaikkien Euroopan unionin vesien hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä.

Vesistöalueet ja vesipiirit

Jäsenvaltioiden on määritettävä kaikki kansallisella alueellaan sijaitsevat vesistöalueet ja muodostettava niistä vesipiirejä . Vesistöalueet, jotka ulottuvat useamman kuin yhden jäsenvaltion alueelle, muodostavat kansainvälisen vesipiirin.

Jäsenvaltiot nimeävät toimivaltaisen viranomaisen tämän puitedirektiivin säännösten soveltamiseksi kaikissa vesipiireissä.

Vesivarojen määrittely ja analysointi

Kunkin jäsenvaltion on

 • tehtävä kustakin vesipiiristä sen ominaispiirteiden analyysi
 • tarkasteltava ihmistoiminnan vaikutusta vesien tilaan
 • laadittava vedenkäytön taloudellinen analyysi
 • perustettava rekisteri suojeltavista alueista eli erityissuojeltaviksi osoitetuista alueista (alueet, jotka on osoitettu juomaveden ottoon, ja muut alueet, jotka on listattu direktiivin liitteessä IV).
 • yksilöitävä kaikki vesimuodostumat, joista otetaan vettä ihmisten käyttöön enemmän kuin keskimäärin 10 m3 päivässä tai yli 50 ihmisen tarpeisiin.

Analyysia tulisi tarkastella uudelleen joka kuudes vuosi.

Hoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat

Hoitosuunnitelmien tavoitteena on

 • ehkäistä kaikkien pintavesimuodostumien tilan huononeminen ja parantaa ja ennallistaa niiden tilaa, jotta pintaveden kemiallinen ja ekologinen tila saatetaan hyväksi viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä ja vaarallisten aineiden päästöistä aiheutuva pilaantuminen vähentyy
 • suojella, ennallistaa ja parantaa kaikkien pohjavesimuodostumien tilaa ehkäisemällä pohjaveden pilaantumista ja huononemista ja varmistamalla määrällinen tasapaino vedenoton ja pohjaveden muodostumisen välillä
 • huolehtia suojelualueista, jotka tarvitsevat erityissuojelua yhteisön pintavesiä ja pohjavettä tai vedestä suoraan riippuvaisia elinympäristöjä ja lajeja suojelemaan tarkoitetun lainsäädännön perusteella.

Vesipiirien hoitosuunnitelmia voidaan täydentää tiettyä vesistöalueen osaa, toimialaa tai vesityyppiä koskevilla tarkemmilla ohjelmilla ja hoitosuunnitelmilla.

Ensimmäiset vesipiirin hoitosuunnitelmat laadittiin vuonna 2009 jokaisessa vesipiirissä ottaen huomioon suoritettujen analyysien ja tutkimusten tulokset. Ne kattavat jakson 2009-2015, ja niitä on tarkasteltava uudelleen vuonna 2015 ja sen jälkeen joka kuudes vuosi.

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava, että kullekin vesipiirille laaditaan toimenpideohjelma, jossa otetaan huomioon analyysien ja tarkastelujen tulokset ja jonka tarkoituksena on saavuttaa direktiivissä ilmoitetut ympäristötavoitteet. Jokainen toimenpideohjelma sisältää perustoimenpiteet, jotka ovat vähimmäisvaatimuksia, jotka tulee täyttää direktiivin tavoitteiden noudattamiseksi, sekä tarvittaessa täydentävät toimenpiteet.

Hinnoittelupolitiikka

Jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että veden hinnoittelupolitiikka kannustaa käyttäjiä vesivarojen tehokkaaseen käyttämiseen ja että vedenkäytön eri sektorit osallistuvat vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamiseen, ympäristö- ja luonnonvarakustannukset mukaan luettuina.

Puitedirektiivin soveltaminen

Jäsenvaltiot kannustavat kaikkia asianomaisia osapuolia osallistumaan aktiivisesti tämän direktiivin täytäntöönpanoon erityisesti vesipiirin hoitosuunnitelmien osalta. Hoitosuunnitelmaehdotuksista on järjestettävä vähintään kuusi kuukautta kestävä julkinen kuuleminen.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän puitedirektiivin rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista, joiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Vesimuodostumien tilan tilapäisen huononemisen, joka johtuu luontoon tai ylivoimaiseen esteeseen tai onnettomuuteen liittyvistä olosuhteista, jotka ovat poikkeuksellisia ja joita ei ole voitu ennakoida, ei katsota rikkovan tämän direktiivin vaatimuksia.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Direktiivi 2000/60/EY

22.12.2000

22.12.2003

EYVL L 327, 22.12.2000

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL/EUVL

Päätös N:o 2455/2001/EY

16.12.2001

-

EYVL L 331, 15.12.2001

Direktiivi 2008/32/EY

21.3.2008

-

EUVL L 81, 20.3.2008

Direktiivi 2009/31/EY

25.6.2009

25.6.2011

EUVL L 140, 5.6.2009

Direktiivi 2013/39/EU

13.9.2013

14.9.2015

L 226, 24.8.2013

Direktiivi 2013/64/EU

1.1.2014

Vaihtelee artikloiden mukaan

EUVL L 352, 28.12.2013

Direktiiviin 2000/60/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

LIITTEIDEN MUUTTAMINEN

Liite X – Vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelo eli luettelo aineista, jotka aiheuttavat merkittävän riskin ympäristölle

Direktiivi 2008/105/EY [EUVL L 348, 24.12.2008].

Direktiivi 2013/39/EU [EUVL L 226, 24.8.2013].

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2007, Kohti kestävää vesienhoitoa Euroopan unionissa – Vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe – [ KOM(2007) 128 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Komissio esittää tiedonannossaan tulokset, jotka jäsenvaltiot ovat saaneet vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanosta. Komissio korostaa, että puitedirektiivin tavoitteet ovat vaarassa jäädä saavuttamatta useissa jäsenvaltioissa, koska vesiekosysteemit heikkenevät fysikaalisesti vesivarojen liikakäytön vuoksi ja koska hajakuormitus on suurta. Komissio toteaa, että jäsenvaltioilla on ongelmia puitedirektiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä määräajan ja sisällön suhteen. Vesipiirien käyttöönotto ja toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen näyttää käynnistyneen hyvin, mutta kansainvälisessä yhteistyössä ei vielä kaikilta osin ole edistytty tarpeeksi. Lisäksi tiedonanto osoittaa, että vesipiirin ympäristövaikutusten ja taloudellisten vaikutusten arvioinnin laadussa on suuria eroja ja että erityisesti taloudellisessa analyysissä on suuria puutteita. Komissio myös esittää jäsenvaltioille suosituksia havaittujen puutteiden korjaamiseksi, kestävän vesienhoidon sisällyttämiseksi osaksi muita kansallisia politiikanaloja ja kansalaisten osallistumisen hyödyntämiseksi paremmin. Lisäksi komissio yksilöi toimet, jotka se aikoo toteuttaa jatkossa Euroopan vesienhoitopolitiikan yhteydessä.

Komission kertomus, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2009 vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti vesien tilan seurantaohjelmista[ KOM(2009) 156 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, Vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) täytäntöönpano, Vesipiirien hoitosuunnitelmat [ COM(2012) 670 final - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Vesipiirien hoitosuunnitelmien arvioinnista käy ilmi, että edistymistä tavoitteeseen nähden on odotettavissa, mutta hyvään tilaan ei päästä vuoteen 2015 mennessä merkittävässä osassa vesistömuodostumia. Tähän on monta syytä. Komission tekemässä vesipiirien hoitosuunnitelmien arvioinnissa yksilöidään tärkeimmät kussakin jäsenvaltiossa havaitut esteet ja korostetaan, että vesiympäristöön kohdistuvat suurimmat paineet aiheutuvat hydrologis-morfologisista paineista, pilaantumisesta ja liiallisesta vedenotosta.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Suunnitelma Euroopan vesivarojen turvaamiseksi [ COM(2012) 673 final - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Tällä suunnitelmalla pyritään poistamaan esteitä, jotka vaikeuttavat Euroopan vesivarojen turvaamista. Suunnitelmassa todetaan, että vesiympäristöissä on merkittäviä eroja EU:ssa, eikä siinä sen vuoksi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ehdoteta yhtä kaikille sopivaa ratkaisua. Suunnitelmassa korostettavia keskeisiä teemoja ovat seuraavat:

 • maankäytön parantaminen
 • vesien pilaantumiseen puuttuminen
 • vedenkäytön tehokkuuden ja vesien palautumiskyvyn lisääminen
 • vesienhoitoon osallistuvien tahojen hallinnoinnin tehostaminen.

Viimeisin päivitys 09.04.2014

Top