Help Print this page 
Title and reference
Yleissopimus ydinaineita ja ydinlaitoksia koskevista turvajärjestelyistä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Yleissopimus ydinaineita ja ydinlaitoksia koskevista turvajärjestelyistä

Ydinaineita ja ydinlaitoksia koskevista turvajärjestelyistä tehdyn yleissopimuksen tavoitteena on suojella ydinaineita ja ydinlaitoksia, varmistaa tällä alalla tehtyjen rikosten rikosoikeudelliset seuraamukset ja lisätä yleissopimuksen sopimuspuolten välistä yhteistyötä.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2007/513/Euratom, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2007, jolla hyväksytään Euroopan atomienergiayhteisön liittyminen muutettuun yleissopimukseen ydinaineita ja ydinlaitoksia koskevista turvajärjestelyistä.

TIIVISTELMÄ

Ydinaineita ja ydinlaitoksia koskevista turvajärjestelyistä tehdyn uuden yleissopimuksen tavoitteena on varmistaa rauhanomaisiin tarkoituksiin käytettävien, käytössä, varastoituna tai kuljetettavana olevien ydinaineiden tehokkaat turvajärjestelyt sekä estää ja torjua näihin aineisiin ja laitoksiin liittyviä rikoksia. Uusi yleissopimus perustuu ydinaineita koskevista turvajärjestelyistä tehtyyn yleissopimukseen (CPPNM). Kaikki Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot ovat CPPNM:n sopimuspuolia.

Jokaisen sopimuspuolen tehtävänä on määrittää ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan tehokkaat turvajärjestelyt muun muassa niiden vastuulla olevien ydinaineiden varastamisen tai katoamisen välttämiseksi sekä niiden alueella sijaitsevien ydinlaitosten sabotoinnin estämiseksi. Euratom-sopimus on vielä laajempi, sillä sen mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei ydinaineita siirretä käytettäväksi muuhun kuin siihen käyttöön, johon ne on tarkoitettu.

Sopimuspuolten on yleissopimusta täytäntöön pannessaan noudatettava eräitä perusperiaatteita, joita ovat valtion ja luvanhaltijoiden vastuu, turvallisuuskulttuuri, varmistus ja luottamuksellisuus.

Sopimuspuolten on hankittava varmuus siitä, että niiden tuomat, viemät tai niiden alueen kautta kuljetettavat ydinaineet on suojattu asiaankuuluvan suojaustason mukaan.

Sopimuspuolten on nimitettävä toimivaltainen viranomainen, joka vastaa yleissopimuksen soveltamisesta, ja yhteydenpitoelin, josta ilmoitetaan muille sopimusvaltioille suoraan tai Kansainvälisen atomienergiajärjestön välityksellä. Sopimuspuolten on myös tehtävä yhteistyötä varkauden tai sabotaasin tapahduttua tai mikäli on olemassa varkauden tai sabotaasin riski. Yhteistyötä tehdään muun muassa vaihtamalla tietoja, joiden luottamuksellisuus kolmansiin osapuoliin nähden on turvattava.

Sopimuspuolten on langetettava tietyistä rikoksista asianmukaiset, rikosten vakavan laadun huomioon ottavat rangaistukset. Rangaistavaa on erityisesti sellainen luvaton toiminta, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman, ydinaineen varastaminen, ydinlaitoksen sabotointi, uhkaus käyttää ydinainetta kuoleman tai vakavan vamman tai huomattavan omaisuusvahingon aiheuttamiseksi, yritys suorittaa jokin tällainen teko, osallistuminen tällaiseen tekoon ja sen organisointi.

Jokaisella sopimuspuolella on tuomiovalta rikoksiin, kun ne on tehty kyseisen valtion alueella tai kyseisessä valtiossa rekisteröidyssä aluksessa tai ilma-aluksessa tai kun oletettu rikoksentekijä on kyseisen valtion kansalainen. Tällaisten rikosten tekijät voidaan myös luovuttaa sopimusvaltiolta toiselle. Sopimuspuolten on annettava toisilleen oikeusapua mahdollisimman suuressa määrin, kun kyse on näistä rikoksista. Rikoksentekijän luovuttamisesta tai oikeusavusta ei voi kieltäytyä rikoksen poliittisten vaikuttimien perusteella.

Yleissopimus ydinaineita koskevista turvajärjestelyistä (CPPNM) tehtiin vuonna 1979 ja se tuli voimaan vuonna 1987. Sitä muutettiin vuonna 2005 yleissopimuksen määräysten tiukentamiseksi koolle kutsutussa konferenssissa. Muutetun yleissopimuksen tarkistamista käsittelevä konferenssi on järjestettävä viiden vuoden kuluttua vuonna 2005 annettujen muutosten voimaantulosta.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Määräaika säädöksen täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2007/513/Euratom

10.7.2007

-

EUVL L 190, 21.7.2007

See also

  • Lisätietoja on Kansainvälisen atomienergiajärjestön verkkosivuilla (EN)

Viimeisin päivitys 20.12.2007

Top