Help Print this page 
Title and reference
ITER-yhteisyritys ja fuusioenergian kehittäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

ITER-yhteisyritys ja fuusioenergian kehittäminen

ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten on perustettu eurooppalainen yhteisyritys edistämään tieteellisen tutkimuksen ja teknologian kehittämistä fuusioalalla.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2007/198/Euratom, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007, eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle.

TIIVISTELMÄ

Tällä päätöksellä perustetaan ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten yhteisyritys 35 vuodeksi alkaen 19. huhtikuuta 2007. Yhteisyrityksen päätoimipaikka on Barcelona, Espanja.

Yhteisyrityksen osakkaita ovat Euratom, jota edustaa komissio, Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot sekä eräät kolmannet maat, jotka ovat tehneet Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen hallitun ydinfuusion alalla. Yhteisyrityksen perustamishetkellä kyseinen kolmas maa on Sveitsi.

Yhteisyrityksen tehtävänä on vastata Euratomin osuudesta fuusioenergia-alan kansainvälisessä ITER-organisaatiossa ja Japanin kanssa toteutettavissa fuusioenergian nopeaan toteuttamiseen tähtäävissä laajemman lähestymistavan toimissa sekä valmistella ja sovittaa yhteen toimintaohjelma, jolla valmistellaan koefuusioreaktorin (DEMO) ja muiden asiaan liittyvien laitteistojen, kuten kansainvälisen fuusiomateriaalien säteilytyslaitoksen (IRMIF), rakentamista.

Yhteisyrityksen toiminta pitää sisällään muun muassa seuraavat tehtävät: ITER‑hankkeen sijoituspaikan valmistelujen valvonta, materiaali-, rahoitus- ja henkilöstöresurssien hankkiminen ITER-organisaation käyttöön, fuusioalan tieteellisten ja teknologisten tutkimus- ja kehitystoimien koordinointi ja toimiminen yhteystyökanavana ITER-organisaatioon päin.

Yhteisyrityksen tarvitsemien rahoitusvarojen arvioitu kokonaismäärä on 9 653 miljoonaa euroa. Euratomin rahoitusosuus on 7 649 miljoonaa euroa, josta enintään 15 prosenttia on varattu hallintomenoihin.

Yhteisyritys on oikeushenkilö. Sen hallintoelimiä ovat:

  • hallintoneuvosto, jossa kullakin yhteisyrityksen osakkaalla on kaksi edustajaa ja jota avustaa hallitus
  • pääjohtaja, joka edustaa yhteisyritystä ja vastaa sen päivittäisestä johtamisesta, johon kuuluu myös sopimusten allekirjoittaminen.

Yhteisyrityksen sopimusperusteinen korvausvastuu määritellään asiaa koskevassa sopimuksessa ja sopimukseen sovellettavassa lainsäädännössä. Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista asia, jos sopimus sisältää välityslausekkeen.

Muuta kuin sopimukseen perustuvaa vastuuta koskevissa asioissa yhteisyrityksen on korvattava henkilöstönsä tehtäviään suorittaessaan aiheuttamat vahingot jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti. Unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista tällaisten vahinkojen korvaamista koskevat riidat. Yhteisöjen tuomioistuimella on myös toimivalta ratkaista yhteisyritystä vastaan nostetut kanteet.

Taustaa: ITER

Fuusioenergia on uusiutuvien energialähteiden ja fissioenergian ohella yksi kolmesta vaihtoehdosta fossiilisille energialähteille. Se on näistä kolmesta vaihtoehtoisesta energialähteestä selvästi yleisin maailmankaikkeudessa – tuottaahan se kaiken auringon ja muiden tähtien säteilemän energian – mutta sen valjastamisessa ei olla edistytty yhtä pitkälle.

Vuonna 1978 käynnistetty JET-hanke (Joint European Torus) on jo vuosien ajan luotsannut huippututkimusta fuusioenergian alalla. Vuonna 1988 aloitettu ITER‑hankkeen kehittäminen on edustanut fuusiotutkimuksen seuraavaa vaihetta, ja vuonna 2001 saatiin valmiiksi yksityiskohtainen rakennesuunnitelma koelaitteistosta, jolla pyritään osoittamaan fuusion toteutettavuus energialähteenä, josta EU voisi saada huomattavaa hyötyä varsinkin turvattaessa yhteisön energiansaannin varmuutta ja monimuotoisuutta pitkällä aikavälillä.

Marraskuussa 2003 Eurooppa-neuvosto valtuutti komission esittämään Ranskaa ITERin isäntävaltioksi ja Cadarache'ia ITERin sijoituspaikaksi. Lisäksi se päätti, että Euratomin osuudesta vastaava hallinnointivirasto olisi sijoitettava Espanjaan.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2007/198/Euratom

19.4.2007

-

EUVL L 90, 30.3.2007, s. 1.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus neuvoston päätökseksi, annettu 19 päivänä toukokuuta 2006, ITER‑hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation perustamista koskevan sopimuksen, ITER‑hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation perustamista koskevan sopimuksen väliaikaista soveltamista koskevan järjestelyn sekä ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation erioikeuksia ja vapauksia koskevan sopimuksen tekemisestä komission toimesta [KOM(2006) 240 lopullinen – EUVL C 184, 8.8.2006]. Neuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 25. syyskuuta 2006. Päätöksellä komissio valtuutetaan neuvottelemaan Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom), Kiinan, Etelä-Korean, Yhdysvaltojen, Intian, Japanin ja Venäjän välisestä sopimuksesta ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation perustamisesta. Päätöksessä hyväksytään myös sopimuksen väliaikainen soveltaminen.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta ITER-hankkeen lisärahoitustarpeen kattamiseksi [KOM(2010) 403 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Neuvosto esitti 12. heinäkuuta 2010 päätelmänsä ITER‑hankkeen lyhyen aikavälin lisärahoitustarpeesta: maksusitoumusmäärärahoja olisi lisättävä 1,4 miljardilla eurolla vuosina 2012 ja 2013 (800 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja 600 miljoonaa euroa vuonna 2013) käypinä hintoina. Komissio vastasi päätelmiin ehdotuksella, jonka tarkoituksena on osoittaa hankkeeseen 400 miljoonaa euroa tarkistamalla monivuotista rahoituskehystä siten, että maksusitoumus- ja maksumäärärahojen yhteenlasketut enimmäismäärät kaudella 2007–2013 pidetään ennallaan. Samalla katetaan 460 miljoonan euron lisäys kohdentamalla uudelleen seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman varoja. Jäljelle jäävä 540 miljoonan euron määrärahatarve katetaan myöhemmin marraskuussa 2010 käytävässä talousarvioita koskevassa neuvottelumenettelyssä ja tarvittaessa seuraavassa vuotuisessa talousarviomenettelyssä hyödyntämällä kaikkia monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyviä talousarviomäärärahoja.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 4 päivänä toukokuuta 2010 – ITER-hankkeen tilanne ja mahdollinen jatko [KOM(2010) 226 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Tässä tiedonannossa todetaan, että on tarpeen määritellä ITER‑hankkeen hallintoa ja rahoitusta koskevat ehdot.

Vuonna 2001 hankkeen kustannusarvio oli 5,9 miljardia euroa, josta EU:n rahoitusosuus oli 45 prosenttia. Fusion For Energy ‑yhteisyrityksen (F4E) eurooppalaisen hallinnointiviraston maaliskuussa 2010 kokoontuneen hallintoneuvoston mukaan EU:lle koituu yhteensä 7,2 miljardin euron kustannukset. Näistä lisäkustannuksista on seurauksena rahoitusvaje.

ITER‑hankkeen hallintoa on tärkeää kehittää paitsi kustannusliukuman välttämiseksi myös kestävän rahoitusratkaisun löytämiseksi.

Komissio esittää kahta mahdollista rahoitusvaihtoehtoa:

  • täydentävä rahoitus jäsenvaltioilta
  • rahoitusnäkymien katon korottaminen tarvittavalle tasolle.

Euroopan komissio kehottaa neuvostoa ja parlamenttia ratkaisemaan asian nykytilanteen edellyttämällä tavalla.

Komission tiedonanto, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2003, "Fuusioenergian tutkimukseen keskittyvää kansainvälistä ITER-hanketta koskevien neuvottelujen edistyminen" [KOM(2003) 215 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 26.07.2010

Top