Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Taloudellisen toiminnan avoimuus EU-maiden ja julkisten yritysten välillä sekä tietyissä yrityksissä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Taloudellisen toiminnan avoimuus EU-maiden ja julkisten yritysten välillä sekä tietyissä yrityksissä

On tärkeää, että julkisten viranomaisten ja julkisten yritysten väliset taloudelliset suhteet ovat avoimet ja että tietyillä yrityksillä on avoin taloudellinen ja organisatorinen rakenne, jotta komissio voi soveltaa valtiontukea koskevia sääntöjä oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti.

SÄÄDÖS

Komission direktiivi 2006/111/EY, annettu 16 päivänä marraskuuta 2006, jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta sekä tiettyjen yritysten taloudellisen toiminnan avoimuudesta.

TIIVISTELMÄ

Julkisilla yrityksillä * on merkittävä asema Euroopan unionin (EU) maiden kansantalouksissa, ja niihin – samoin kuin erityisoikeuksia * tai yksinoikeuksia * saaneisiin yrityksiin – sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 106 artiklan 1 kohdan (aiempi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (EY) 86 artiklan 1 kohta) mukaisesti samoja kilpailusääntöjä kuin yksityisyrityksiin. SEUT 345 artiklassa (aiempi EY 295 artikla) määrätään, ettei perustamissopimuksella puututa EU-maiden omistusoikeusjärjestelmiin. Kilpailusääntöjä sovellettaessa ei yksityisiä tai julkisia yrityksiä saa asiattomasti syrjiä. SEUT 106 artiklan 2 kohdassa määrätään kuitenkin sellaisiin julkisiin ja yksityisiin yrityksiin sovellettavista poikkeuksista, jotka tuottavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja.

Perustamissopimuksen valtiontukea koskevien sääntöjen oikeudenmukainen ja tehokas soveltaminen edellyttää, että julkisten yritysten ja julkisten viranomaisten väliset, usein varsin monimuotoiset, taloudelliset suhteet ovat avoimia.

On myös tarpeen varmistaa avoin taloudellinen rakenne ja organisaatiorakenne sellaisissa julkisissa ja yksityisissä yrityksissä, joille on myönnetty erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia tai joille on uskottu yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottaminen missä hyvänsä muodossa annettavaa korvausta vastaan ja joilla on muita toimintoja. Sitä varten kyseiset yritykset on velvoitettava pitämään erillistä kirjanpitoa. On varmistuttava varsinkin siitä, ettei yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen hoitamisesta aiheutuvista kustannuksista suoriteta liian suuria korvauksia ja ettei yrityksen muille taloudellisille toiminnoille suunnata ristikkäistukia.

Komissiolla on näin ollen oltava käytössään yksityiskohtaiset tiedot, joiden avulla se voi varmistaa, etteivät EU-maat myönnä sen enempää julkisille kuin yksityisillekään yrityksille tukea, joka ei sovellu yhteismarkkinoille.

Julkisten viranomaisten ja julkisten yritysten väliset taloudelliset suhteet

EU-maiden on varmistettava, että julkisten viranomaisten ja julkisten yritysten väliset taloudelliset suhteet ovat avoimia. Niiden on huolehdittava siitä, että julkisten viranomaisten julkisille yrityksille suoraan tai epäsuoraan (julkisten yritysten tai rahoituslaitosten välityksellä) myöntämät julkiset varat sekä niiden todellinen käyttötarkoitus käyvät selvästi ilmi.

Avoimuus on varmistettava erityisesti seuraavissa taloudellisissa suhteissa

 • toiminnasta aiheutuvien tappioiden kattaminen
 • luopuminen tavanomaisesta tuotosta käytettyjen julkisten varojen osalta
 • pääomahuolto
 • avustukset, joita ei tarvitse maksaa takaisin, sekä erityisen edullisin ehdoin myönnettävät lainat
 • taloudellisten etujen myöntäminen luopumalla voitosta tai saatavien perimisestä
 • julkisten viranomaisten määräämien taloudellisten velvoitteiden korvaaminen.

EU-maiden on tarvittavin toimin varmistettava, että julkisten yritysten ja julkisten viranomaisten välisiä taloudellisia suhteita koskevat tiedot ovat komission saatavilla viiden vuoden ajan. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle sen pyynnöstä kyseiset tiedot.

Tiettyjen yritysten velvollisuus pitää erillistä kirjanpitoa

Erillistä kirjanpitoa ovat velvollisia pitämään sellaiset yksityiset ja julkiset yritykset, joille EU‑maa on myöntänyt erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia tai joille on uskottu yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottaminen ja jotka saavat julkisen palvelun velvoitteesta jossain muodossa korvauksia ja joilla on muita toimintoja. Erillisestä kirjanpidosta olisi ilmettävä saman yrityksen eri toiminnot, toimintokohtaiset tulot ja menot sekä niiden kohdistamisessa käytetyt menetelmät.

EU-maiden on varmistettava, että kyseisten yritysten taloudellista rakennetta ja organisaatiorakennetta koskevat tiedot ovat komission saatavilla viiden vuoden ajan. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle sen pyynnöstä kyseiset tiedot.

Valmistusala

Valmistusalalla toimiviin vuosiliikevaihdoltaan yli 250 miljoonan euron suuruisiin julkisiin yrityksiin sovelletaan erityisiä säännöksiä, sillä yhteensopimattomat tuet voivat aiheuttaa huomattavaa kilpailun vääristymistä.

EU-maiden on toimitettava vuosittain kaikkien tällaisten yritysten toimintakertomus, tilinpäätös, yhtiökokousten kokouskutsut ja kaikki niihin liittyvät tiedot. Lisäksi EU-maiden on toimitettava komissiolle joka vuosi viimeistään 31. maaliskuuta luettelo kyseisistä yrityksistä.

Poikkeuksen edellytykset

Tätä direktiiviä ei sovelleta seuraaviin

 • julkiset ja yksityiset yritykset, joiden tarjoamat palvelut eivät ole omiaan vaikuttamaan mainittavasti EU-maiden väliseen kauppaan
 • keskuspankit
 • julkiset luottolaitokset sellaisten julkisia varoja koskevien talletusten osalta, jotka julkiset viranomaiset tekevät tavanomaisilla kaupallisilla ehdoilla
 • julkiset yritykset, joiden koko vuotuinen nettoliikevaihto kahdelta julkisten varojen myöntämistä edeltäneeltä tilikaudelta on vähemmän kuin 40 miljoonaa euroa (julkisten luottolaitosten osalta vastaavana raja-arvona on taseen 800 miljoonan euron loppusumma)
 • julkiset ja yksityiset yritykset, joiden vuotuinen nettoliikevaihto on vähemmän kuin 40 miljoonaa euroa kahdelta mitä hyvänsä sellaista vuotta edeltäneeltä tilikaudelta, jona EU-maa on myöntänyt niille erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia tai jona niille on uskottu yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottaminen (julkisten luottolaitosten osalta vastaavana raja-arvona on taseen 800 miljoonan euron loppusumma)
 • yritykset, joille on uskottu yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottaminen, jos niille missä hyvänsä muodossa annettu korvaus on myönnetty tietyksi ajaksi avointa ja syrjimätöntä menettelyä noudattaen.

Taustaa

Tällä direktiivillä kumotaan jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta annettu direktiivi 80/723/ETY.

Keskeiset termit

 • Julkinen yritys: kaikki yritykset, joiden suhteen julkiset viranomaiset käyttävät suoraan tai välillisesti määräysvaltaa omistuksen, rahoitukseen osallistumisen tai yritykseen sovellettavien sääntöjen perusteella.
 • Erityisoikeudet: oikeudet, joita EU-maat myöntävät rajoitetulle määrälle yrityksiä tietyllä maantieteellisellä alueella laein, asetuksin ja hallinnollisin määräyksin ja joilla rajoitetaan kahteen tai useampaan niiden yritysten määrä, joiden sallitaan tarjota tiettyjä palveluja tai harjoittaa tiettyä toimintaa muulla tavoin kuin objektiivisilla, oikeasuhteisilla ja syrjimättömillä perusteilla; nimetään useita keskenään kilpailevia yrityksiä tarjoamaan tiettyjä palveluja tai harjoittamaan tiettyä toimintaa muulla tavoin kuin objektiivisilla, oikeasuhteisilla ja syrjimättömillä perusteilla; annetaan yritykselle tai yrityksille muulla tavoin kuin objektiivisin, oikeasuhteisin ja syrjimättömin perustein lainsäädännössä tai muussa sääntelyssä etuja, jotka vaikuttavat merkittävästi muiden yritysten mahdollisuuksiin tarjota samoja palveluja tai harjoittaa samaa toimintaa samalla maantieteellisellä alueella olennaisilta osin samanlaisten olosuhteiden vallitessa.
 • Yksinoikeus: oikeus, jonka EU-maat myöntävät yhdelle yritykselle laein, asetuksin tai hallinnollisin määräyksin ja joka antaa kyseiselle yritykselle oikeuden tiettyjen palvelujen tarjoamiseen tai tietyn toiminnan harjoittamiseen tietyllä maantieteellisellä alueella.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2006/111/EY

20.12.2006

-

EUVL L 318, 17.11.2006

Viimeisin päivitys 15.11.2011

Top