Help Print this page 
Title and reference
Tiettyjä horisontaalisia sopimuksia koskevat poikkeukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tiettyjä horisontaalisia sopimuksia koskevat poikkeukset

Horisontaalinen yhteistyösopimus on samalla tuotanto- tai jakelutasolla toimivien, kilpailevien yritysten välinen sopimus. Horisontaaliset yhteistyösopimukset voivat saada ja saavatkin aikaan merkittäviä taloudellisia hyötyjä, mutta ne voivat kuitenkin myös vääristää kilpailua. Nykypäivän markkinoilla kilpailijoiden välisen yhteistyön merkitys on kasvussa ja siksi Euroopan kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää selkeiden sääntöjen asettamista horisontaalisille yhteistyösopimuksille.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2821/71, annettu 20 päivänä joulukuuta 1971, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan (ent. 85 artiklan 3 kohdan) soveltamisesta sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin.

TIIVISTELMÄ

Komissio voi myöntää yksittäispoikkeuksia joillekin sopimuksille, päätöksille ja yhdenmukaistetuille menettelytavoille, jotka täyttävät ehdot Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (EY-sopimus) 81 artiklan 3 kohdan (nykyisen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan 3 kohdan) soveltamiselle. Se voi myöntää myös ryhmäpoikkeuksia antamalla asetuksia. Tämän asetuksen nojalla komissio voi vapauttaa ilmoitusvelvollisuudesta tietyt sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavat myöntämällä niille ryhmäpoikkeuksen.

Soveltamisala

Asetuksella 2821/71 valtuutetaan komissio antamaan asetus ja soveltamaan EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohtaa tiettyihin sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, joiden tavoitteena on

  • tuotteiden tai menetelmien tutkimus tai kehittäminen ja tällaisen toiminnan tulosten hyödyntäminen, myös immateriaalioikeuksia ja salaista teknistä tietämystä koskevat sopimusehdot
  • erikoistuminen, myös sen toteuttamiseksi tarpeelliset sopimukset.

Poikkeusasetusten ehdot

Komission antamien poikkeusasetusten on täytettävä seuraavat ehdot:

  • asetuksessa on määriteltävä sen piiriin kuuluvien sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmät ja täsmennettävä, mitä rajoituksia, lausekkeita tai muita ehtoja niihin voi sisältyä
  • asetusten on oltava määräaikaisia; niitä voidaan kuitenkin muuttaa tai ne voidaan kumota
  • asetuksia on sovellettava takautuvasti sopimuksiin, joista olisi niiden voimaantulopäivänä saatettu tehdä asetuksen (ETY) N:o 17 6 artiklan mukainen päätös, jolla on takautuvia vaikutuksia; poikkeuksia ei sovelleta sopimuksiin, jotka olivat voimassa ennen 13. maaliskuuta 1962 tai joista olisi pitänyt ilmoittaa ennen 1. helmikuuta 1963.

Poikkeusasetukset on annettava seuraavaa hyväksymismenettelyä noudattaen:

  • asetusehdotus on julkaistava, jotta kaikki asianomaiset henkilöt ja organisaatiot voivat esittää sitä koskevat huomautuksensa komissiolle
  • komissio kuulee kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa‑antavaa komiteaa ennen asetusehdotuksen julkaisemista tai asetuksen antamista
  • jos komissio toteaa omasta aloitteestaan tai jonkin Euroopan unionin (EU) maan tai luonnollisen tai oikeushenkilön pyynnöstä, että määrätyssä tapauksessa tällaisen asetuksen mukaisilla sopimuksilla, päätöksillä tai yhdenmukaistetuilla menettelytavoilla on kuitenkin joitakin 85 artiklan 3 kohdan vastaisia vaikutuksia, komissio voi evätä ryhmäpoikkeuksen.

Asetus tulee ehdokasmaissa voimaan maiden liittyessä EU:hun.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (ETY) N:o 2821/71

18.1.1972

-

EYVL L 285, 29.12.1971

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (ETY) N:o 2743/72

1.1.1973

-

EYVL L 291, 28.12.1972

Asetus (ETY) N:o 1/2003

24.1.2003

1.5.2004

EYVL L 1, 4.1.2003

Asetukseen (EY) N:o 2821/71 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 17.11.2010

Top