Help Print this page 
Title and reference
Tekijänoikeus ja lähioikeudet tietoyhteiskunnassa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tekijänoikeus ja lähioikeudet tietoyhteiskunnassa

Tällä direktiivillä pyritään mukauttamaan tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskeva lainsäädäntö tekniikan kehitykseen ja erityisesti tietoyhteiskuntaan.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa.

TIIVISTELMÄ

Ellei toisin säädetä, direktiivin soveltaminen ei rajoita nykyisiä säännöksiä, jotka koskevat

 • tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojaa
 • vuokrausoikeutta, lainausoikeutta ja tiettyjä tekijänoikeuden lähioikeuksia henkisen omaisuuden alalla
 • satelliitin välityksellä tapahtuvaan ohjelmien yleisradiointiin ja niiden kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavaa tekijänoikeutta ja lähioikeuksia
 • tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suoja-aikaa
 • tietokantojen oikeudellista suojaa.

Direktiivissä käsitellään pääasiassa kolmea alaa: kappaleen valmistamista koskevaa oikeutta, välittämistä koskevaa oikeutta ja levitysoikeutta.

Kappaleen valmistamista koskeva oikeus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että yksinoikeus sallia tai kieltää suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi, millä keinolla ja missä muodossa tahansa kokonaan tai osittain tapahtuva kappaleen valmistaminen on

 • tekijöillä alkuperäisteosten ja niiden kopioiden osalta
 • esittäjillä esitystensä tallenteiden osalta
 • äänitetuottajilla äänitteidensä osalta
 • elokuvien ensimmäisten tallenteiden tuottajilla elokuviensa alkuperäiskappaleiden ja niiden kopioiden osalta
 • yleisradio-organisaatioilla lähetystensä tallenteiden osalta riippumatta siitä, onko kyseessä lähetysten langallinen vai langaton siirto, myös siirto kaapelin tai satelliitin välityksellä.

Välittämistä koskeva oikeus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tekijöillä on yksinoikeus sallia tai kieltää teostensa välittäminen yleisölle, mukaan lukien teosten saattaminen yleisön käyttöön siten, että kaikilla yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teokset käyttöönsä itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

Samanlainen yksinoikeus sallia tai kieltää suojatun aineiston saattaminen yleisön saataville siten, että jokaisella yleisöön kuuluvalla on mahdollisuus saada teokset käyttöönsä valitsemastaan paikasta ja valitsemanaan aikana on

 • esittäjillä esitystensä tallenteiden osalta
 • äänitetuottajilla äänitteidensä osalta
 • elokuvien ensimmäisten tallenteiden tuottajilla elokuviensa alkuperäiskappaleiden ja niiden kopioiden osalta
 • yleisradio-organisaatioilla lähetystensä tallenteiden osalta siirtotavasta riippumatta tai siirto kaapelin tai satelliitin välityksellä.

Levitysoikeus

Direktiivillä yhdenmukaistetaan tekijöiden yksinoikeutta levittää yleisölle teostensa alkuperäiskappaleet ja niiden kopiot. Levitysoikeus lakkaa, kun kyseessä on Euroopan yhteisössä tapahtuva kohteen ensimmäinen myynti tai ensimmäinen muu omistusoikeuden siirto, jonka oikeudenhaltija suorittaa itse tai joka suoritetaan hänen suostumuksellaan.

Pakollinen poikkeus kappaleen valmistamista koskevaan oikeuteen

Pakollinen poikkeus koskee kappaleen tilapäistä valmistamista, kun se on erottamaton osa teknistä prosessia, jonka tarkoituksena on teoksen tai suojatun aineiston laillinen käyttö tai niiden siirto verkossa kolmansien osapuolien välillä välittäjän toimesta, ja kun sillä ei ole itsenäistä taloudellista merkitystä.

Lisäksi direktiivissä säädetään vapaaehtoisista poikkeuksista kappaleen valmistamista ja välittämistä koskevaan oikeuteen. Näissä tapauksissa poikkeuksista päättää kyseinen jäsenvaltio kansallisella tasolla.

Kappaleen valmistamista ja välittämistä koskeva oikeus

Kappaleen valmistamista ja välittämistä koskevaan oikeuteen liittyvät vapautukset ja rajoitukset ovat vapaaehtoisia ja koskevat erityisesti "julkista" alaa. Kolmessa poikkeustapauksessa oikeudenhaltijoiden on saatava kohtuullinen korvaus. Nämä ovat monistaminen, yksityiskäyttö ja yhteiskunnan laitosten suorittamat lähetykset.

Poikkeukset tai rajoitukset levitysoikeuteen myönnetään kappaleen valmistamista tai välittämistä koskevan poikkeuksen perusteella.

Oikeudellinen suoja

Jäsenvaltioiden on varmistettava teoksia tai muuta suojattua aineistoa koskeva oikeudellinen suoja tehokkaiden teknisten toimenpiteiden kiertämistä vastaan. Tämä oikeudellinen suoja koskee myös "valmistelevia toimia" kuten valmistusta, maahantuontia, levitystä, myyntiä tai palveluiden tarjoamista sellaisen aineiston osalta, joilla on vain vähäistä käyttöä. Mikäli oikeudenhaltijat eivät kuitenkaan toteuta joihinkin poikkeuksiin tai rajoituksiin liittyviä vapaaehtoisia toimia, jäsenvaltioiden on varmistettava poikkeuksen tai rajoituksen toteuttaminen niiden osalta, jotka voivat hyötyä siitä. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa tällaisia toimenpiteitä myös yksityiskäyttöä koskevan poikkeuksen osalta, elleivät oikeudenhaltijat ole jo sallineet kappaleen valmistamista.

Oikeuksien hallinnointitietoja koskeva suoja

Jäsenvaltioiden on säädettävä oikeudellisesta suojasta sellaisia toimia vastaan, joilla tarkoituksella ja luvatta

 • poistetaan tai muutetaan sähköisiä tekijänoikeuden hallinnointia koskevia tietoja
 • levitetään, yleisradioidaan, välitetään yleisölle tai saatetaan yleisön saataville teoksia tai muuta suojattua aineistoa, josta nämä tiedot on poistettu tai jossa ne on muutettu luvatta.

Seuraamukset ja oikeussuojakeinot

Direktiivissä velvoitetaan jäsenvaltiot säätämään seuraamuksia ja oikeussuojakeinoja direktiivin säännösten rikkomisen varalta.

Taustaa

Tavoitteena on saattaa osaksi yhteisön lainsäädäntöä tärkeimmät kansainväliset velvoitteet, jotka ovat seurausta Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) piirissä joulukuussa 1996 hyväksytyistä kahdesta tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevista sopimuksista.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2001/29/EY

22.6.2001

22.12.2002

EYVL L 167, 22.6.2001

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Direktiivien

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EUVL 95, 15.4.2010].

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta [EUVL L 157, 30.4.2004].

Direktiivin tavoitteena on varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen. Tekijänoikeuksien alan seuraamusten ja ennaltaehkäisevien toimien tiukemmasta yhdenmukaistamisesta säädetään direktiivissä 2001/29/EY.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä [EUVL L 345, 31.12.2003].

Direktiivi 2003/98/EY ei rajoita direktiivin 2001/29/EY soveltamista. Se muodostaa kehyksen, jossa vahvistetaan julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytön edellytykset. Tällä tavoin pyritään takaamaan kaupallisten yritysten tasavertaiset edellytykset sisämarkkinoilla. Uudelleenkäyttöoikeuksia myöntävät julkisen sektorin elimet kuitenkin säilyvät tekijän- ja lähioikeuksien haltijoina. Niiden olisi kuitenkin käytettävä näitä oikeuksiaan niin, että asiakirjojen uudelleenkäyttö helpottuu.

Päätös

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007-2013) perustamisesta [EUVL L 310, 9.11.2006]. Puiteohjelmalla edistetään erityisesti sellaisen tietoteknologian käyttöä, joka tuli mahdolliseksi digitaalista sisältöä koskevasta immateriaalioikeudesta annetun direktiivin 2001/29/EY myötä.

Suosituksia

Komission suositus, annettu 24 päivänä elokuuta 2006, kulttuuriaineiston digitoinnista ja sähköisesstä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä [EUVL L 236, 31.8.2006].

Komissio suosittaa, että jäsenvaltiot edistäisivät kulttuuriaineiston digitointia, verkkosaatavuutta ja digitaalista säilyttämistä. Euroopan kulttuuriaineiston digitoinnissa, saataville asettamisessa ja säilyttämisessä on noudatettava täysimääräisesti direktiiviä 2001/29/EY, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksista tai rajoituksista tekijänoikeuksiin ja niihin liittyviin oikeuksiin.

Komission suositus, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, laillisiin verkkomusiikkipalveluihin liittyvästä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien rajatylittävästä kollektiivisesta hallinnoinnista [EUVL L 276, 21.10.2005].

Suosituksessa esitetään siksi ehdotuksia toimiksi, joilla parannettaisiin yhteisön tasolla tekijänoikeuksien lisensointia verkkopalveluiden alalla. Nämä parannukset ovat tarpeen, sillä uudet verkkopalvelut (verkkolähetykset, tilatut musiikkipalvelut jne.) edellyttävät lisenssiä, joka kattaa koko EU:n.

See also

 • Lisätietoja saa sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston tekijänoikeutta ja lähioikeuksia (DE) (EN) (FR) käsittelevältä verkkosivulta

Viimeisin päivitys 04.07.2011

Top