Help Print this page 
Title and reference
Kansainväliset tilinpäätösstandardit (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kansainväliset tilinpäätösstandardit (IAS)

Euroopan unioni (EU) yhdenmukaistaa julkisesti noteerattujen yhtiöiden tilinpäätöstietoja varmistaakseen sijoittajansuojan. Soveltamalla kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja EU pyrkii säilyttämään rahoitusmarkkinoihin kohdistuvan luottamuksen sekä helpottamaan rajatylittävää ja kansainvälistä arvopaperikauppaa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tässä käsitellyn asetuksen tavoitteena on kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksyminen ja soveltaminen Euroopan unionissa (EU), jotta voidaan yhdenmukaistaa yhtiöiden esittämät tilinpäätöstiedot. Näin pyritään varmistamaan tilinpäätösten läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden korkea taso.

Määritelmät

Kansainväliset tilinpäätösstandardit, joista käytetään nimitystä International Financial Reporting Standards, IFRS (tai aikaisemmin International Accounting Standards, IAS), hyväksytään kansainvälisessä tilinpäätösstandardilautakunnassa (International Accounting Standards Board, IASB (EN), jonka toimipaikkana on Lontoo.

Soveltamisala

Kaikkien EU:ssa julkisesti noteerattujen yhtiöiden (myös pankkien ja vakuutusyritysten) on vuodesta 2005 lähtien laadittava konsolidoidut tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat myös sallia tai velvoittaa, että EU:ssa julkisesti noteeratut yhtiöt käyttävät kyseisiä standardeja tilinpäätöstensä laatimiseen ja että yhtiöt, joita ei ole julkisesti noteerattu EU:ssa, käyttävät niitä tilinpäätöstensä ja/tai konsolidoitujen tilinpäätöstensä laatimiseen.

Hyväksymisjärjestelmä

Kansainvälisen tilinpäätösstandardin hyväksyminen edellyttää, että sen soveltaminen antaa oikean ja totuudenmukaisen kuvan yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta ja on Euroopan yleisen edun mukaista sekä täyttää ymmärrettävyyden, olennaisuuden, luotettavuuden ja vertailtavuuden vaatimukset, joita edellytetään taloudellisessa päätöksenteossa ja yritysjohdon toimien arvioinnissa tarvittavalta tilinpäätösinformaatiolta. Komissio toimii yhteistyössä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) kanssa kehittääkseen yhteisen menettelyn näiden sääntöjen soveltamiseksi.

Asetus hyväksytään kaksitasoisessa järjestelmässä seuraavasti:

  • Sääntelytasolla perustetaan tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Se päättää IFRS-standardien hyväksymisestä komission ehdotusten perusteella. Tavoitteena on taata täydellinen avoimuus ja vastuullisuus suhteessa neuvostoon ja parlamenttiin.
  • Asiantuntijatasolla perustetaan tilinpäätöskysymysten tekninen komitea (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), joka muodostuu useiden jäsenvaltioiden yksityissektorin laskentatoimen asiantuntijoista. Se tarjoaa IFRS-standardien arviointiin tarvittavaa tukea ja asiantuntemusta sekä antaa komissiolle neuvoja siitä, voidaanko kyseessä oleva IFRS-standardi hyväksyä vai ei.

Soveltaminen komission hyväksymän konsolidoidun tekstin perusteella

Kansainväliset kirjanpitostandardit ja niitä koskevat tulkinnat sisältyvät komission täytäntöönpanoasetukseen, joka sisältää 14 päivästä syyskuuta 2002 alkaen voimassa olleet, sovellettavat standardit. Tavoite on yksinkertaistaa näiden standardien soveltamista yhdistämällä ne yksittäiseksi komission hyväksymäksi konsolidoiduksi tekstiksi, asetukseksi (EY) N:o 1126/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008.

Tätä asetusta on itsessään muutettu useita kertoja niin, että siihen on saatu mukaan kaikki Kansainvälisen tilinpäätösstandardilautakunnan (IASB) vuoden 2008 jälkeen esittämät standardit. mukaan lukien tietyt konsernitilipäätöksiin, henkilöyhtiöihin ja muiden yhtiöiden osuuksista annettaviin tietoihin liittyvät muutokset vuodelta 2012.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (EY) N:o 1606/2002

14.9.2002

-

EYVL L 243, 11.9.2002

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 297/2008

10.4.2008

-

EUVL L 97, 9.4.2008

Asetukseen (EY) N:o 1606/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Asetukset

Komission asetus (EY) N:o 1126/2008 , annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EUVL L 320, 29.11.2008].

Direktiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU , annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta [EUVL L 182, 29.06.2013].

Direktiivin tavoitteena on uudistaa tilinpäätössääntöjä, joita sovelletaan EU:ssa toimiviin yrityksiin, jotta voidaan i) parantaa tilinpäätösten selkeyttä ja vertailukelpoisuutta, ii) keventää hallinnollista taakkaa ja yksinkertaistaa kirjanpitosääntöjä etenkin pk-yritysten osalta sekä iii) parantaa kaivannaisteollisuuden ja aarniometsien puunkorjuun alalla toimivien yritysten hallituksille maksamien summien avoimuutta.

Viimeisin päivitys 10.01.2014

Top