Help Print this page 
Title and reference
Yhteisömallit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Yhteisömallit

Asetuksella luodaan yhtenäinen järjestelmä sellaisen yhteisömallin saamiseksi, jolla on yhdenmukainen suoja sisämarkkinoilla. Tavoitteena on poistaa kilpailun esteet ja kilpailua vääristävät tekijät yhteisön tasolla. Lisäksi asetuksella kannustetaan luovuuteen ja innovaatiotoimintaan tarjoamalla luotettava ja yhtenäinen suoja kaikkialla Euroopan unionissa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, yhteisömallista. [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa otetaan käyttöön yksinkertainen ja edullinen menettely mallien rekisteröimiseksi sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (OHIM) (DE) (EN) (FR), joka on Alicantessa sijaitseva Euroopan unionin (EU) erillisvirasto.

Tavoitteena on poistaa kilpailun vääristymisen aiheuttavia tekijöitä unionitasolla ja päästä eroon siitä oikeudellisesta epävarmuudesta, josta tämä ala kärsii kansallisten lainsäädäntöjen erojen vuoksi. Yhteisömallin vahvistamisella pyritään lisäksi edistämään luovuutta ja innovaatiotoimintaa, millä saadaan aikaan luotettava ja yhtenäinen suoja koko EU:ssa.

EU:n laajuinen järjestelmä toimii kansallisten suojajärjestelmien rinnalla. Kysymyksissä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, sovelletaan jäsenvaltion kansallista oikeutta.

Soveltamisala

Suojan saamiseksi mallien on täytettävä uutuuden ja yksilöllisen luonteen vaatimukset (eli niiden on oltava erilaisia kuin jo olemassa olevat tuotteet). Järjestelmä ei suojaa moniosaisten tuotteiden osia, joiden ulkoasusta suojatut mallit ovat riippuvaisia (esim. autojen näkyvät varaosat). Tässä asetuksessa taatun suojan piiriin voivat kuitenkin kuulua muiden tuotteiden osat, jotka ovat näkyvissä sen tuotteen tavanomaisen käytön aikana, johon ne on asennettu.

Yhteisömallin antamat oikeudet

Oikeus malliin kuuluu mallin luojalle tai sille, jolle hänen oikeutensa ovat siirtyneet. Asetuksessa säädetään kahdentyyppisestä mallin suojasta, joita sovelletaan suoraan kaikissa jäsenvaltioissa eli

  • ilman muodollisuuksia 'rekisteröimättömänä yhteisömallina'
  • 'rekisteröitynä yhteisömallina', jos malli on rekisteröity sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (OHIM).

Suojatyyppien erot

Rekisteröimättömän yhteisömallin suoja on lyhytaikainen: malli suojataan kolmen vuoden ajan siitä päivästä, jona malli on tullut ensimmäistä kertaa tunnetuksi EU:ssa (sellaisen mallin myyntiin laskemispäivästä, jota on markkinoitu tai josta on tehty julkaisuja). Tämänlainen suoja voi olla hyödyllinen aloilla, joilla tuotetaan paljon lyhytkestoisten tuotteiden malleja. Asetuksen säännösten mukaan ne saavat tietynasteisen suojan ilman että niihin sovelletaan pidempää menettelyä.

Rekisteröity yhteisömalli on suojattu vähintään viiden ja enintään kahdenkymmenenviiden vuoden ajan.

Lisäksi rekisteröityjen mallien suojan taso eroaa rekisteröimättömille malleille myönnetyn suojan tasosta. Rekisteröidyt mallit on suojattu sekä järjestelmällistä jäljentämistä että samantapaisen mallin itsenäistä muotoilua vastaan, kun taas rekisteröimättömät mallit on suojattu ainoastaan järjestelmällistä jäljentämistä vastaan.

Rekisteröidyn mallin oikeusturva on näin ollen virallisempi ja laajempi.

Tämän lisäksi sisämarkkinoiden harmonisointivirastolla ei ole rekisteröimättömiä yhteisömalleja koskevaa toimivaltaa.

Oikeuksien rajoitukset

Yhteisömallista johtuvia oikeuksia ei voida käyttää yksityisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin sovellettuihin toimiin, kokeellisiin toimiin ja esimerkiksi opetustarkoituksiin suoritettavaan toisintamiseen.

Tässä käsiteltyä asetusta ei sovelleta varusteisiin, jotka kuuluvat kolmansiin maihin rekisteröityihin aluksiin tai ilma-aluksiin näiden tullessa tilapäisesti EU:n alueelle.

Asetuksen täytäntöönpano

Virasto vastaa asetuksen täytäntöönpanosta EU:ssa.

Jäsenvaltiot nimittävät yhden tai useamman yhteisömalleja käsittelevän ensimmäisen ja toisen asteen tuomioistuimen. Niiden tehtäviin kuuluvat pääasiassa

  • yhteisömallien loukkauskanteet sekä tällaista uhkaa koskevat kanteet kansallisen lain sen salliessa
  • rekisteröimättömän yhteisömallin mitättömyyttä koskevat kanteet
  • yhteisömallin mitättömyyttä koskevat vastakanteet, jotka on nostettu loukkauskanteiden yhteydessä.

Yhteisömallin rekisteröiminen

Rekisteröityä yhteisömallia koskeva hakemus voidaan tehdä virastoon, teollisoikeuksia käsittelevän jäsenvaltion keskusvirastoon tai Benelux-maissa, joilla on jo yhteinen malli, Benelux-maiden mallioikeustoimistoon. Kaikki hakemukset toimitetaan joka tapauksessa virastoon, joka tutkii hakemuksen virallisesti ja myöntää tarvittaessa hakijalle yhteisömallin kirjaamalla sen yhteisömallirekisteriin. Tämän jälkeen virasto julkaisee rekisteröinnin julkisessa yhteisömalleja koskevassa tiedotteessa. Hakija voi pyytää julkaisun lykkäämistä 30 kuukaudella hakemuksen tekemispäivästä arkaluontoisten tietojen suojelemiseksi.

Rekisteröinti virastossa on ollut voimassa vuodesta 2003 alkaen.

Käyttöluvat

Yhteisömalliin voidaan myöntää käyttölupa koko unionin aluetta tai sen osaa varten. Luvat voidaan myöntää yksinoikeudella tai ilman yksinoikeutta. Tämän toteutuminen edellyttää ehdottomasti mallinhaltijan suostumusta.

Mitätöinti

Virasto voi julistaa rekisteröidyn yhteisömallin mitättömäksi käsiteltyään mitätöintiä koskevan virastolle osoitetun suoran vaatimuksen, tai yhteisömalleja käsittelevä tuomioistuin voi julistaa sen mitättömäksi käsiteltyään loukkauskanteen käsittelyn yhteydessä nostetun vastakanteen *. Yhteisömallin mitätöintiä voidaan pyytää etenkin

  • jos se ei vastaa yhteisömalleja koskevia edellytyksiä
  • jos sen haltijalla ei ole oikeutta yhteisömalliin
  • jos malli merkitsee asianomaisen jäsenvaltion tekijänoikeutta koskevan lainsäädännön nojalla suojatun teoksen luvatonta käyttöä.

Virasto tai yhteisömalleja käsittelevät tuomioistuimet voivat toimivaltansa mukaisesti julistaa yhteisömallin mitättömäksi hyväksyttävät perusteet sisältävän pätevän hakemuksen perusteella. Joissain tapauksissa malli voidaan pitää voimassa muutetussa muodossa.

Yhteisömallista luopuminen

Haltija voi luopua osittain tai kokonaan yhteisömallista. Luopumisesta on ilmoitettava virastolle sekä tarvittaessa käyttöluvan omistajille. Virasto julkaisee yhteisömallista luopumisen.

Muutoksenhaku

Rekisteröityjä yhteisömalleja koskeviin viraston päätöksiin voidaan hakea muutosta valituslautakunnalta tai Euroopan unionin tuomioistuimelta tietyissä tapauksissa. Tämä on mahdollista erityisesti, jos katsotaan, että toimivalta on puutteellinen tai että perustamissopimusta tai tätä asetusta on rikottu.

Seuraamukset

Asetuksessa on eritelty yhteisömallien loukkausta koskevat seuraamukset. Näitä ovat tuotannon kielto ja loukkaavien tuotteiden takavarikointi. Jäsenvaltion tuomioistuin voi myös määrätä muista seuraamuksista.

Menettelyssä käytettävä kieli

Rekisteröintiä koskeva hakemus on jätettävä jollakin unionin virallisista kielistä. Hakijan on lisäksi ilmoitettava toinen kieli, jonka on oltava viraston työkieli ja jonka käytön se hyväksyy virastossa käytävissä menettelyissä.

Taustaa

Mallien suojaamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisprosessi on käynnistetty EU:n direktiivillä 98/71/EY. Direktiivissä ei kuitenkaan säädetty yhteisömallin luomisesta, sillä malli oli edelleen rekisteröitävä jäsenvaltioissa. Käsillä olevassa neuvoston asetuksessa otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön ainutlaatuinen EU:n järjestelmä mallien suojaamiseksi.

Keskeiset termit

  • Vastakanne: vastaajan nostama kanne sitä vastaan, joka on ensinnä nostanut kanteen samassa tuomioistuimessa.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (EY) N:o 6/2002

6.3.2002

-

EYVL L 3, 5.1.2002

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu - Liite II: Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 20 artiklassa - 4. Yhtiöoikeus - C. Teollisoikeudet - III Yhteisömalli

1.5.2004

-

EUVL L 236, 23.9.2003

Pöytäkirja Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskevista ehdoista ja menettelyistä - Liite III: Luettelo, jota tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 19 artiklassa: toimielinten antamia säädöksiä koskevat mukautukset - 1. Yhtiöoikeus - Teollisoikeudet - III Yhteisömalli

1.1.2007

-

EUVL L 157, 21.6.2005

Asetus (EY) N:o 1891/2006

1.1.2008

-

EUVL L 386, 29.12.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

WIPOn kansainvälinen järjestelmä teollismallien rekisteröimiseksi

Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009, annettu 26 päivänä helmikuuta 2009, yhteisön tavaramerkistä (kodifioitu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EUVL L 78, 24.3.2009].

Neuvoston päätös 2006/954/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvään, Genevessä 2 päivänä heinäkuuta 1999 tehtyyn Geneven asiakirjaan tapahtuvan Euroopan yhteisön liittymisen hyväksymisestä [EUVL L 386, 29.12.2006].

Täytäntöönpanoasetus

Komission asetus (EY) N:o 2245/2002, annettu 21 päivänä lokakuuta 2002, yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 täytäntöönpanosta [EYVL L 341, 17.12.2002].

Virastolle suoritettavat maksut

Komission asetus (EY) N:o 2246/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) suoritettavista yhteisömallin rekisteröintiin liittyvistä maksuista [EYVL L 341, 17.12.2002].

Kansallisten lainsäädäntöjen lähentäminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/71/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, mallien oikeudellisesta suojasta [EYVL L 289, 28.10.1998].

Mallien oikeudellisesta suojasta annetulla direktiivillä pyritään lähentämään mallien suojaa koskevat jäsenvaltioiden lainsäädännöt innovaatiotoiminnan edistämiseksi ja vapaata kilpailua sisämarkkinoilla haittaavien esteiden poistamiseksi.

Viimeisin päivitys 04.07.2011

Top