Help Print this page 
Title and reference
Bioteknologian keksintöjen oikeudellinen suoja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bioteknologian keksintöjen oikeudellinen suoja

Selkeä ja tehokas oikeudellinen suoja bioteknologian alalla on olennaisen tärkeää sekä teknistieteelliselle tutkimukselle että taloudelliselle kehitykselle Euroopassa. Suojan toteutumiseen pyritään tällä direktiivillä, jolla lisäksi nimenomaisesti kielletään ihmisen kloonaus ja kaikki muukin puuttuminen sukusolujen geneettiseen identiteettiin. Eettiset näkökohdat on uskottu riippumattomalle komitealle, jonka tehtävänä on antaa komissiolle lausuntoja näistä aihepiireistä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/44/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1998, bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta.

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä on tarkoitus selventää, mitkä tuotteet ovat patentoitavissa ja mitkä eivät, sekä erityisesti vahvistaa, ettei patentoitavina keksintöinä voida pitää löytöjä, muodostumisensa ja kehityksensä eri vaiheissa olevaa ihmiskehoa, ihmisen kloonaamismenetelmiä tai ihmisen sukusolujen geeneihin kohdistuvia toimenpiteitä.

Bioteknologisten keksintöjen suojaamiseksi jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden patentteja koskeva lainsäädäntö saatetaan direktiivin säännösten mukaiseksi.

Patentoitavuus

Sellaiset uudet keksinnöt ovat patentoitavia, jotka ovat keksinnöllisiä ja joita voidaan käyttää teollisesti silloinkin, kun niiden kohteena on biologisesta materiaalista koostuva tai biologista materiaalia sisältävä tuote *. Luonnollisesta ympäristöstään eristetty tai teknisen menetelmän avulla tuotettu biologinen materiaali voi myös olla keksinnön kohteena.

Patenttia ei myönnetä

 • kasvilajeille ja eläinroduille
 • olennaisesti biologisille menetelmille kasvien ja eläinten jalostamiseksi, kuten risteytykselle ja valinnalle. Patentoitavia ovat kuitenkin sellaiset keksinnöt, joiden kohteena on mikrobiologinen menetelmä *.
 • ihmiskehoa sekä pelkästään sen ainesosaa, geenin sekvenssiä tai osasekvenssiä koskevalle löydölle.

Ihmisen kehosta eristetty tai muuten teknisellä menetelmällä valmistettu ainesosa, yksittäisen geenin sekvenssi tai osasekvenssi mukaan luettuna, voi sitä vastoin olla patentoitavissa oleva keksintö.

Keksinnöt, joiden kaupallinen hyödyntäminen olisi vastoin yleistä järjestystä tai hyviä tapoja, eivät ole patentoitavia. Näitä ovat:

 • ihmisen kloonaamismenetelmät
 • menetelmät, joilla muutetaan ihmisen sukusolujen geneettistä identiteettiä
 • ihmisalkioiden käyttö teollisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin
 • menetelmät, joilla muutetaan eläinten geneettistä identiteettiä ja jotka todennäköisesti aiheuttavat eläimille kärsimyksiä ilman, että siitä on huomattavaa lääketieteellistä hyötyä, sekä tällaisilla menetelmillä tuotetut eläimet.

Eettiset näkökohdat

Kaikkia bioteknologiaan liittyviä eettisiä näkökohtia arvioi komission luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevä eurooppalainen työryhmä (EN) (FR).

Suojan laajuus

Patentin antama suoja biologiselle materiaalille, jolla on keksinnön seurauksena tiettyjä piirteitä, käsittää kaiken sellaisen monistamalla tai lisäämällä tästä biologisesta materiaalista saadun biologisen materiaalin, jolla on nämä samat piirteet.

Patentin antama suoja geneettistä tietoa sisältävälle tuotteelle käsittää kaiken materiaalin, johon tuote on yhdistetty.

Tämä suoja ei kuitenkaan käsitä

 • biologista materiaalia, joka on saatu monistamalla tai lisäämällä patentin haltijan tai jonkun muun hänen suostumuksellaan jonkin jäsenvaltion alueella markkinoille saattamaa biologista materiaalia; tällöin monistamisen tai lisäämisen on väistämättä aiheuduttava käytöstä, jota varten biologinen materiaali on saatettu markkinoille, eikä saatua materiaalia saa myöhemmin käyttää muuhun monistamiseen tai lisäämiseen
 • kasvien lisäysaineistoa tai jalostuskarjaa, jonka patentin haltija myy tai joka myydään hänen suostumuksellaan maanviljelijälle, jonka on puolestaan käytettävä eläimet tai materiaali maatalouden tarkoituksiin.

Pakkoluvat riippuvuussuhteessa olevien oikeuksien käytölle

Jos jalostaja ei voi hankkia tai hyödyntää kasvinjalostusoikeutta loukkaamatta aiempaa patenttia, hän voi hakea asianmukaista korvausta vastaan pakkolupaa patentilla suojatun keksinnön muulla kuin yksinoikeudella tapahtuvaa käyttöä varten.

Hän voi hakea pakkolupaa myös, jos bioteknologisen keksinnön patentin haltija ei voi hyödyntää patenttia loukkaamatta lajiketta koskevaa aiempaa kasvinjalostajan oikeutta.

Bioteknologisten keksintöjen tallettaminen

Patenttihakemuksen on noudatettava tiettyjä ehtoja (biologinen materiaali on talletettava hyväksyttyyn talletuslaitokseen viimeistään sinä päivänä, jona patenttihakemus on tehty, talletetun biologisen materiaalin ominaisuuksien kannalta tärkeiden tietojen ilmoittaminen jne.).

Säädöksen keskeiset termit

 • Biologinen materiaali: materiaali, joka sisältää geneettistä tietoa ja pystyy itse lisääntymään tai jota voidaan lisätä biologisessa järjestelmässä.
 • Mikrobiologinen menetelmä: menetelmä, jossa käytetään mikrobiologista materiaalia tai jonka kohteena on mikrobiologinen materiaali tai jolla tuotetaan mikrobiologista materiaalia.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 98/44/EY

30.7.1998

30.7.2000

EYVL L 213, 30.7.1998

Viimeisin päivitys 04.07.2011

Top