Help Print this page 
Title and reference
Eurooppaosuuskunnan perussääntö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Eurooppaosuuskunnan perussääntö

Euroopan unioni pyrkii edistämään osuuskuntien rajatylittävää toimintaa – niiden erityispiirteet huomioon ottaen – vahvistamalla niille asianmukaisen sääntelykehyksen. Näin mahdollistetaan luonnollisten ja oikeushenkilöiden muodostamien uusien osuuskuntien perustaminen Euroopan tasolla sekä varmistetaan eurooppaosuuskunnan (SCE:n) palkansaajien oikeus saada tietoa, tulla kuulluksi ja osallistua päätöksentekoon.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1435/2003 annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003 eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä.

Neuvoston direktiivi 2003/72/EY annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003 eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta.

TIIVISTELMÄ

Asetuksella vahvistetaan eurooppaosuuskunnan * (SCE) oikeudellinen asema. Tämä asema takaa osuuskunnille ja pääomayhtiöille tasavertaiset kilpailuedellytykset ja edistää osuuskuntien rajatylittävän toiminnan kehittymistä.

Eurooppaosuuskunnan perustaminen

SCE voidaan perustaa seuraavasti:

 • vähintään viiden sellaisen luonnollisen henkilön ja/tai oikeushenkilön toimesta, jotka asuvat vähintään kahdessa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa, jotka on perustettu Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja jotka ovat vähintään kahden EU:n jäsenvaltion lainsäädännön alaisia
 • jonkin EU:n jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustettujen osuuskuntien, joiden sääntömääräinen kotipaikka ja pääkonttori ovat tässä valtiossa, välisellä sulautumisella, jos osuuskunnista vähintään kaksi on eri jäsenvaltioiden lainsäädännön alaisia
 • sellaisen jonkin EU:n jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetun osuuskunnan muuntamisella, jonka sääntömääräinen kotipaikka ja pääkonttori ovat ETA:n alueella, jos osuuskunnalla on vähintään kahden vuoden ajan ollut toimipaikka tai tytäryritys, joka on toisen EU:n jäsenvaltion lainsäädännön alainen.

Jäsenvaltio voi säätää, että oikeushenkilö, jonka pääkonttori ei ole ETA:n alueella, voi osallistua SCE:n perustamiseen, jos

 • oikeushenkilö on perustettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti,
 • oikeushenkilöllä on sääntömääräinen kotipaikkansa samassa jäsenvaltiossa
 • oikeushenkilöllä on todellinen ja jatkuva yhteys jonkin jäsenvaltion talouteen.

Eurooppaosuuskunnan pääoma

SCE:n merkittyä osuuspääomaa edustavat jäsenten osuudet. Osuuspääoman on oltava vähintään 30 000 euroa. Jäsenvaltion lainsäädäntöä, joka edellyttää suurempaa merkittyä osuuspääomaa tietynlaista toimintaa, kuten pankki- tai vakuutustoimintaa, harjoittavilta oikeushenkilöiltä, sovelletaan eurooppaosuuskuntiin, joiden sääntömääräinen kotipaikka on siinä jäsenvaltiossa.

Osuuskunnan kokouksen on kerran vuodessa vahvistettava kirjallisesti pääoman määrä tilikauden päättyessä sekä siihen tulleet muutokset edelliseen tilikauteen verrattuna.

SCE:ssä voi olla jäsenenä sijoittajia, joilla on rajattu äänioikeus, mikäli sen jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa SCE:n kotipaikka sijaitsee, sallii tämän.

Eurooppaosuuskunnan säännöt

Perustajajäsenet laativat SCE:n säännöt kansallisten osuuskuntien perustamista koskevien säännösten mukaisesti. Säännöt on laadittava kirjallisesti, ja perustajajäsenten on allekirjoitettava ne.

Sääntömääräisen kotipaikan siirtäminen

SCE:n sääntömääräinen kotipaikka voidaan siirtää toiseen jäsenvaltioon ilman että siirrosta seuraisi SCE:n purkautuminen tai uuden oikeushenkilön syntyminen. Säännöissä määrätyn kotipaikan pitää sijaita yhteisön alueella ja vastata SCE:n keskushallinnon sijaintipaikkaa.

Syrjimättömyysperiaate

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, SCE:tä on kohdeltava jokaisessa jäsenvaltiossa samalla tavoin kuin kansallisia osuuskuntia.

Rekisteröinti ja julkistaminen

Jokainen SCE on rekisteröitävä sääntömääräisen kotipaikkansa jäsenvaltion lainsäädännössä nimettyyn rekisteriin. Rekisteriin merkitsemisestä ja rekisteristä poistamisesta on julkaistava tiedottamistarkoituksessa ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Eurooppaosuuskunnan rakenne

SCE:n hallintorakenteeseen kuuluu toisaalta osuuskunnan kokous ja toisaalta

 • joko hallintoneuvosto ja johtokunta (kaksitasoinen järjestelmä)
 • tai hallitus (yksitasoinen järjestelmä) sen mukaan, kumpi vaihtoehto SCE:n säännöissä on valittu.

Osuuskunnan kokouksissa jäsenillä on yleensä yhtäläinen äänioikeus. Poikkeuksia voidaan tehdä sijoittajina toimivien suurten osuuskunnan jäsenten hyväksi joissain rahoitusalan osuuskunnissa.

Valitusta rakenteesta riippuen joko hallintoneuvosto tai hallitus huolehtii SCE:n hallinnoinnista ja voi edustaa sitä tuomioistuimissa sekä nostaa sen nimissä kanteen kolmatta osapuolta vastaan.

SCE:n säännöissä on lueteltava ja luokiteltava valtuutusta edellyttävät toimet. Johtokunta tai osuuskunnan kokous voi antaa valtuutuksen hallintoneuvostolle tai hallitukselle.

Tilinpidon valvonta ja julkisuus

SCE on toimipaikkansa valtion lainsäädännön alainen tilinpäätöksen ja mahdollisen konsolidoidun tilinpäätöksen tietojen laatimista, valvontaa ja julkistamista koskevissa kysymyksissä.

Purkaminen, selvitys, maksukyvyttömyys ja konkurssi

SCE puretaan

 • joko osuuskunnan kokouksen päätöksellä etenkin säännöissä mainitun määräajan päättyessä tai osuuspääoman laskettua alle määrätyn vähimmäisrajan
 • tai oikeuden päätöksellä esimerkiksi, jos SCE:n toimipaikka on siirretty ETA:n alueen ulkopuolelle.

Selvitys-, maksukyvyttömyys- tai konkurssimenettelyn kohteena oleviin eurooppaosuuskuntiin sovelletaan niiden kotipaikan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön säännöksiä.

Henkilöstöedustus

Jokaisessa SCE:ssä on päätettävä henkilöstöedustusta (tiedotusta, kuulemista ja osallistumista) koskevista järjestelyistä.

Pääsääntöisesti perustetaan erityinen neuvotteluryhmä, jossa on edustettuna SCE:hen osallistuvien oikeushenkilöiden ja niiden tytäryritysten henkilöstö.

Erityinen neuvotteluryhmä neuvottelee osallistuvien oikeushenkilöiden toimivaltaisten elinten kanssa sopimuksen, jossa määritetään tulevan SCE:n henkilöstöedustusta koskevat järjestelyt. Mikäli sopimukseen ei päästä, noudatetaan toissijaisia säännöksiä.

SCE:n henkilöstöedustuksta koskevat säännöt määritetään kuitenkin sen jäsenvaltion kansallisten säännösten mukaan, jossa SCE:n kotipaikka sijaitsee, mikäli kyseessä on SCE

 • joka koostuu yksinomaan luonnollisista henkilöistä tai yhdestä oikeushenkilöstä ja luonnollisista henkilöistä
 • joiden palveluksessa on yhteensä vähemmän kuin 50 työntekijää tai vähintään 50 työntekijää vain yhdessä jäsenvaltiossa.

Taustaa

SCE:n oikeudellisen aseman vahvistamisella pyritään edistämään sisämarkkinoiden kehitystä helpottamalla tämänkaltaisten yritysten toimintaa Euroopan tasolla. Neuvosto on hyväksynyt samaa tarkoitusta varten asetuksen (ETY) N:o 2137/85 eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä ja asetuksen (EY) N:o 2157/2001 eurooppayhtiön säännöistä sekä direktiivin 2005/56/EY pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista.

Säädöksen keskeiset termit

 • Osuuskunta: vapaaehtoisesti yhteen liittyneiden henkilöiden riippumaton yhteisö, jonka tehtävänä on toteuttaa osallistujien yhteisiä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia pyrkimyksiä ja tarpeita yhteisessä omistuksessa olevan ja demokraattisesti hoidetun yrityksen välityksellä.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1435/2003

21.8.2003

-

EUVL L 207, 18.8.2003

Direktiivi 2003/72/EY

18.8.2003

18.8.2006

EUVL L 207, 18.8.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/72/EY uudelleentarkastelusta [KOM(2010) 481 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Komissio esittelee kertomuksessa tarkastelun eurooppaosuuskunnan henkilöstöedustusta koskevan direktiivin täytäntöönpanosta. Komissio toteaa, että direktiivin 2003/72/EY saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on toteutettu pääasiassa tyydyttävällä tavalla, mutta että se saatiin päätökseen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa vasta vuoden 2009 aikana. Komissio nostaa esiin ongelmia, jotka ovat yhteisiä henkilöstöedustuksesta annettujen eri direktiivien saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä; puutteita oli muun muassa säännöksissä sellaisten eurooppaosuuskuntaa koskevien väärinkäytösten estämiseksi, joiden tarkoituksena on estää henkilökuntaa käyttämästä oikeuksiaan. Komissio korostaa, että direktiivin soveltamisesta ei ole tarpeeksi käytännön kokemusta, sillä perustettujen eurooppaosuuskuntien ja palkattujen työntekijöiden määrä on toistaiseksi vielä hyvin pieni. Komissio huomauttaa lisäksi, että eurooppaosuuskunnan perustamisjärjestelmä voi osoittautua monimutkaiseksi pienten osuuskuntien kannalta.

Ennen direktiivin 2003/72/EY uudelleentarkastelua komission on arvioitava eurooppaosuuskunnan säännöistä annettu asetus (EY) N:o 1435/2003/EY sekä muut henkilöstöedustusta koskevat direktiivit, kuten eurooppayhtiöistä annettu direktiivi 2001/86/EY.

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle osuuskuntien edistämisestä Euroopassa, annettu 23. helmikuuta 2004 [KOM(2004) 18 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komissio uskoo, että osuuskuntien potentiaalia ei ole täysin hyödynnetty ja että niiden julkisuuskuvaa olisi parannettava sekä kansallisella että yhteisön tasolla. Tähän liittyen se ehdottaa toimenpiteitä, joilla voitaisiin kannustaa osuuskuntien laajamittaisempaa hyödyntämistä Euroopassa. Toimenpiteissä korostetaan alan näkyvyyden lisäämistä, osuuskuntia koskevan kansallisen lainsäädännön laadun parantamista sekä osuuskuntien panoksen lisäämistä yhteisön politiikassa. Tiedonannon keskeiset periaatteet ovat seuraavat:

 • osuuskuntamuodon käytön edistäminen Euroopassa parantamalla alan näkyvyyttä, ominaispiirteitä ja ymmärtämistä
 • osuuskuntalainsäädännön parantaminen edelleen Euroopassa
 • osuuskuntien aseman säilyttäminen ja parantaminen osana yhteisön tavoitteita ja niihin tähtääviä toimia.

See also

 • Euroopan komissio, työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto (DE) (EN) (FR)
 • Euroopan komissio, yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto (EN)

Viimeisin päivitys 20.01.2011

Top