Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (ETEY)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (ETEY)

Asetuksen tavoitteena on luoda uusi, unionin lainsäädäntöön perustuva oikeudellinen yksikkö rajat ylittävän yhteistyön helpottamiseksi ja tukemiseksi.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY).

TIIVISTELMÄ

Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä voidaan muodostaa ainoastaan jäljempänä esitetyn asetuksen säännösten mukaisesti.

Etuyhtymän tavoitteena on helpottaa ja kehittää jäsentensä taloudellista toimintaa yhdistämällä voimavaroja, toimintaa ja osaamista. Yhdistämisellä on voitava saavuttaa parempia tuloksia kuin erikseen toimimalla. Etuyhtymän tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa itselleen. Mikäli voittoja saadaan, ne jaetaan jäsenten kesken ja niitä verotetaan sen mukaisesti. Etuyhtymän toiminnan tulee olla yhteydessä sen jäsenten taloudelliseen toimintaan kuitenkaan korvaamatta sitä. ETEY:ssä voi olla korkeintaan 500 työntekijää.

ETEY:n voivat muodostaa yhtiöt tai muut julkis- tai yksityisoikeudelliset yksiköt, jotka on perustettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja joiden kotipaikka on Euroopan unionissa (EU). Se voi muodostua myös luonnollisista henkilöistä, jotka harjoittavat teollista, kaupallista, käsityöläis- tai maatilataloustoimintaa, vapaata ammattia tai muuta palvelutoimintaa EU:ssa.

ETEY:ään on kuuluttava vähintään kaksi eri jäsenvaltioista peräisin olevaa jäsentä.

ETEY:n perustamisesta tehdyssä sopimuksessa on oltava ryhmän nimi, kotipaikka ja tarkoitus, tarvittaessa ryhmän jokaisen jäsenen nimi, rekisteröintinumero ja -paikka sekä ryhmän toimintakausi, jos se on määrätty. Sopimus on talletettava kunkin jäsenvaltion valitsemaan rekisteriin. Rekisteröinti antaa ETEY:lle täyden oikeuskelpoisuuden koko EU:n alueella.

ETEY:n perustamisesta tai selvitystilasta on ilmoitettava Euroopan unionin virallisessa lehdessä (sarjoissa C ja S).

Etuyhtymän kotipaikan on sijaittava EU:ssa. Kotipaikka voidaan siirtää toiseen jäsenvaltioon tietyin ehdoin.

Jokaisella ETEY:n jäsenellä on vähintään yksi ääni. Ryhmän perustamissopimuksella voidaan kuitenkin myöntää joillekin jäsenille useampia ääniä, mutta kenelläkään heistä ei saa olla enemmistöä äänistä. Asetuksessa luetellaan päätökset, jotka on tehtävä yksimielisesti.

Etuyhtymässä on oltava vähintään kaksi organisaatiotasoa: jäsenet yhdessä ja johtaja tai johtajat. Johtaja tai kukin johtajista, jos heitä on useita, edustaa ETEY:ää, ja hänen toimensa sitovat eturyhmää suhteessa ulkopuolisiin silloinkin, kun toimet ovat ristiriidassa ryhmän tarkoituksen kanssa.

ETEY ei voi ottaa yleisöltä vastaan sijoituksia.

ETEY:n perustamiseen ei välttämättä tarvita pääomaa. Sen jäsenet voivat vapaasti turvautua muihin rahoitusmuotoihin.

ETEY:n voitot katsotaan jäsenten voitoiksi ja jaetaan näiden kesken ETEY:n perustamisesta tehdyssä sopimuksessa tätä tarkoitusta varten määrätyn ehdon mukaisesti. Mikäli sopimuksessa ei määrätä voittojen jaosta, jaetaan voitot tasan. ETEY:n voitoista tai tappioista verotetaan sen jäseniä. Koska ETEY perustuu sopimussuhteiden vapauteen eivätkä sen jäsenet ole velvoitettuja hankkimaan vähimmäispääomaa, kukin ETEY:n jäsen vastaa täysimääräisesti ja yhteisvastuullisesti sen veloista.

Taustaa

Asetus annettiin, koska taloudellinen toiminta EU:ssa kaipasi sopusointuista kehittämistä. Lisäksi oli tarpeen luoda sisämarkkinat, jotka tarjoavat taloudelliselle toiminnalle kansallisia markkinoita vastaavat olosuhteet. Sen vuoksi EU päätti luoda yhteisön tasolla tarkoituksenmukaisen oikeudellisen välineen ja mahdollisti näin eurooppalaisten taloudellisten etuyhtymien perustamisen. Tavoitteena oli myös vähentää oikeudellisia, verotukseen liittyviä ja psykologisia ongelmia, joita yli rajojen toimivat luonnolliset henkilöt, yhtiöt ja muut yksiköt voivat kohdata.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (ETY) N:o 2137/1985

3.8.1985

-

EYVL L 199, 31.7.1985

Viimeisin päivitys 04.07.2011

Top