Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Taloudelliseen raportointiin liittyvät velvoitteet yrityksille, joilla on rajoitettu vastuu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Taloudelliseen raportointiin liittyvät velvoitteet yrityksille, joilla on rajoitettu vastuu

Direktiivillä uudistetaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten taloudelliseen raportointiin liittyviä velvoitteita ja alennetaan kustannuksia. Sillä velvoitetaan yritykset ja hallitukset raportoimaan luonnonvaroista saaduista tuloista ja edistetään näin veropetosten ja korruption torjuntaa. Direktiivissä yhdistyvät kaksi olemassa olevaa säädöstä, joita nyt parannetaan: Yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annettu direktiivi 78/660/ETY ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettu direktiivi 83/349/ETY.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä yksinkertaistetaan tilinpäätösten laadintaa pienyrityksissä ja edellytetään jäsenvaltioita erottamaan toisistaan pienyritykset ja suuryritykset.

Pienyritysten on laadittava lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi vain tase, tuloslaskelma ja liitetiedot. Jäsenvaltiot voivat sallia, että pienyritykset toimittavat edellä mainituista asiakirjoista vain lyhennetyt versiot. Näin yritysten raportointivelvollisuus on suhteessa niiden kokoon. Pienyrityksiltä ei Euroopan unionin lainsäädännössä vaadita tilintarkastusta.

Yhtiötyypit

Direktiivissä mikro-, pien- ja suuryritykset määritellään seuraavasti:

  • Mikroyrityksissä on alle 10 työntekijää, niiden liikevaihto on enintään 0,7 miljoonaa euroa ja/tai taseen loppusumma enintään 0,35 miljoonaa euroa.
  • Pienyrityksissä on alle 50 työntekijää, niiden liikevaihto on enintään 8 miljoonaa euroa ja/tai taseen loppusumma enintään 4 miljoonaa euroa. Jäsenvaltiot voivat soveltaa korkeampia kynnysarvoja liikevaihdon osalta aina 12 miljoonaan euroon asti ja taseen osalta 6 miljoonaan euroon asti.
  • Suuryrityksissä on 250 työntekijää tai enemmän, ja niiden liikevaihto on 40 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 20 miljoonaa euroa.

Yli 90 prosenttia EU:n yrityksistä kuuluu näin tilinpäätösvaatimusten osalta pienyritysten luokkaan. Osuus on enemmän kuin aikaisemmin ja heijastelee paremmin Euroopan yritysrakennetta. Toimitettavissa liitetiedoissa on 8-13 kohtaa, kun aikaisemmin niitä oli 14-24.

Direktiivillä vahvistetaan sisämarkkinoita. Tilinpäätösten vertailtavuus, selkeys ja ymmärrettävyys edistävät rajat ylittäviä toimintoja ja helpottavat rahoituksen löytämistä kotipaikan ulkopuolelta.

Maakohtainen raportointi

Direktiivi velvoittaa tiettyjä kaivannaisteollisuudessa tai aarniometsän hakkuuteollisuudessa toimivia suuryrityksiä ja yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä raportoimaan tilikauden aikana tehdyistä yli 100 000 euron materiaalimaksuista hallituksille niissä maissa, joissa yritys toimii, maa- ja projektikohtaisesti.

Raportointivelvollisuus koskee seuraavia maksuja: tuotanto-oikeudet, tuloverot, yritysten tuotanto tai voitto, rojaltit, osingot, merkintä, keksintö- ja tuotantopalkkiot, lisenssimaksut, vuokrat, rekisteröintimaksut ja muut lisenssi- ja/tai käyttöoikeusvastikkeet sekä infrastruktuurin parannusmaksut.

Raportoinnin yksityiskohtainen jaottelu parantaa kaivannais- tai hakkuuteollisuuden hallituksille tekemien maksujen avoimmuutta ympäri maailmaa. Näin kansalaisyhteiskunta saa enemmän tietoa maksuista, joita Euroopan unionin yritykset tekevät isäntämaiden hallituksille niiden luonnonvarojen hyödyntämiseksi.

Direktiivin säännöksiä sovelletaan ensikertaa 1 päivänä tammikuuta 2016 jälkeen alkavien tilikausien tilinpäätöksiin.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/43/EY

29.6.2006

29.6.2008

EUVL L 157, 9.6.2006

Muutossäädös

Voimaantulo - Päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2013/34/EU

19.7.2013

20.7.2015

EUVL L 182, 29.6.2013

Viimeisin päivitys 10.03.2014

Top