Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euron ja ERM II:een osallistuvien kansallisten valuuttojen valuuttakurssimekanismi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euron ja ERM II:een osallistuvien kansallisten valuuttojen valuuttakurssimekanismi

Kyseisellä sopimuksella vahvistetaan valuuttakurssimekanismi (ERM II), joka korvaa euron käyttöönoton myötä vanhentuneen aiemman Euroopan valuuttajärjestelmän. ERM II:n tavoite on säilyttää euron ja ERM II:een osallistuvien kansallisten valuuttojen valuuttakurssivakaus, jotta vältyttäisiin liiallisilta valuuttakurssien vaihteluilta sisämarkkinoilla. Maaliskuun 16. päivänä 2006 tehty sopimus korvaa selvyyden ja avoimuuden vuoksi aiemman, syyskuussa 1998 tehdyn sopimuksen, jota on muutettu useaan otteeseen teknisistä syistä.

ASIAKIRJA

Euroopan keskuspankin (EKP) (EN) ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2006, talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Jäsenvaltioiden välisten kauppavirtojen turvaamiseksi on välttämätöntä, että yhteismarkkinoiden toimivuutta eivät vaaranna reaalisten valuuttakurssien vääristymät tai euron ja Euroopan unionin (EU) muiden valuuttojen välisten nimellisten valuuttakurssien liialliset vaihtelut. Sopimuksella pyritään varmistamaan taloudellisen toimintaympäristön vakaus perustamalla valuuttakurssimekanismi (ERM II) euron ja mekanismiin osallistuvien kansallisten valuuttojen välille. Osallistuminen ERM II:een on euroalueen ulkopuolisille jäsenvaltioille vapaaehtoista. Niiden jäsenvaltioiden, joita koskee poikkeus, voidaan olettaa liittyvän mekanismiin. ERM II:n avulla varmistetaan, että mekanismiin osallistuvat jäsenvaltiot suuntaavat politiikkansa kohti vakautta ja lähentymistä, mikä tukee niiden pyrkimyksiä ottaa euro käyttöön.

Keskuskurssin ja interventioiden vaihteluvälien määrittäminen

Jokaisen ERM II:een osallistuvan euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion valuutalle määritellään keskuskurssi suhteessa euroon. Keskuskurssin molemmin puolin on normaalisti 15 prosentin vaihteluväli. Kaikilla yhteisen sopimuksen osapuolilla, mukaan lukien Euroopan keskuspankki (EKP), on oikeus aloittaa luottamuksellinen menettely keskuskurssien uudelleenarvioimiseksi.

Päätökset tehdään euroalueeseen osallistuvien jäsenvaltioiden ministereiden, EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten mutta uuteen mekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden ministereiden ja keskuspankkien pääjohtajien yhteisestä sopimuksesta noudattaen yhteistä menettelyä, johon osallistuu myös komissio ja jonka puitteissa kuullaan talous- ja rahoituskomiteaa.

Sopimuksen mukaan interventiot suoritetaan periaatteessa euroilla ja ERM II:een osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisilla valuutoilla. EKP ja asianomainen kansallinen keskuspankki tai asianomaiset kansalliset keskuspankit ilmoittavat toisilleen kaikista valuuttainterventioista. Kyseeseen tulevat interventiot vaihteluvälien rajoilla ja koordinoidut interventiot vaihteluvälien sisällä.

  • Interventiot vaihteluvälien rajoilla. Interventiot ovat periaatteessa automaattisia ja rajoittamattomia. EKP ja ERM II:een osallistuvat euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit voivat kuitenkin keskeyttää automaattisen intervention, jos se on ristiriidassa niiden ensisijaisen tavoitteen eli hintavakauden säilyttämisen kanssa.
  • Koordinoidut interventiot vaihteluvälien sisällä. EKP ja ERM II:een osallistuvat euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit voivat sopia koordinoitujen interventioiden suorittamisesta vaihteluvälien sisällä.

Muuta interventiovaluuttaa kuin euroa liikkeeseen laskevan kansallisen keskuspankin ennakkohyväksyntä vaaditaan, jos EKPJ:ään (Euroopan keskuspankkijärjestelmä) kuuluva toinen keskuspankki käyttää kyseistä valuuttaa ja jos sen käyttämät määrät ylittävät yhteisessä sopimuksessa määrätyt rajat.

Euroalueen ulkopuolisen keskuspankin on välittömästi ilmoitettava EKP:lle, jos se on käyttänyt euroa ja sen käyttämät määrät ylittävät yhteisessä sopimuksessa määrätyt rajat.

Pankin, joka suorittaa muun sellaisen valuuttatoimen kuin intervention, jossa käytetään vähintään yhtä euroalueen ulkopuolista valuuttaa tai euroa ja joka ylittää sovitut rajat, on tehtävä ennakkoilmoitus keskuspankille tai keskuspankeille, jota tai joita asia koskee.

Interventiot: mahdollisuus erittäin lyhyen ajan rahoitusjärjestelyihin

Euroilla ja ERM II:een osallistuvilla euroalueen ulkopuolisilla valuutoilla suoritettavia interventioita varten EKP ja kukin kansallinen keskuspankki antaa toisilleen mahdollisuuden erittäin lyhyen ajan luottojärjestelyihin. Rahoituksen kohteena ovat interventiot vaihteluvälien rajoilla tai interventiot vaihteluvälien sisällä:

  • Vaihteluvälien rajoilla suoritettavien interventioiden rahoitus. Erittäin lyhyen ajan rahoitusjärjestelmä on periaatteessa automaattinen eikä luoton enimmäismäärää rajoiteta, kun on kyse vaihteluvälien rajoilla suoritettavien ERM II:een osallistuvilla valuutoilla tehtävien interventioiden rahoittamisesta. EKP ja ERM II:een osallistuvat euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit voivat keskeyttää automaattisen rahoituksen, jos se on ristiriidassa hintavakauden säilyttämisen kanssa.
  • Vaihteluvälien sisällä suoritettavien interventioiden rahoitus. Erittäin lyhyen ajan rahoitusjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön vaihteluvälien sisällä suoritettavissa interventioissa interventiovaluuttaa liikkeeseen laskevan keskuspankin suostumuksella. Lisäksi seuraavien edellytysten on täytyttävä: määrä ei saa olla suurempi kuin sopimuksen liitteessä II määrätty enimmäismäärä, ja luotonsaajakeskuspankki voi turvautua rahoitusjärjestelmään vasta, kun se on käyttänyt valuuttavarantojaan asianmukaisesti.

Erittäin lyhyen ajan rahoitusoperaatioiden alkuperäinen maturiteetti on kolme kuukautta. Sitä voidaan pidentää automaattisesti kerran enintään kolmella kuukaudella, mutta kokonaisvelka ei saa milloinkaan ylittää luotonsaajakeskuspankin velan enimmäismäärää, joka määritellään liitteessä II. Velka, joka ylittää enimmäismäärän, voidaan velkojakeskuspankin suostumuksella uusia kolmeksi kuukaudeksi. Velka, joka on jo kerran uusittu automaattisesti kolmeksi kuukaudeksi, voidaan velkojakeskuspankin suostumuksella uusia toisen kerran kolmeksi kuukaudeksi. Operaatiot toteutetaan ERM II:een osallistuvien valuuttojen avista-ostoina ja ‑myynteinä, joista aiheutuu saamisia ja velkoja.

Tiiviimpi yhteistyö

Valuuttakurssiyhteistyötä voidaan tiivistää ERM II:een osallistuvan euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion aloitteesta. Asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä voidaan päättää normaalia vaihteluväliä kapeammista virallisista vaihteluväleistä, joita periaatteessa tuetaan automaattisella rahoituksella ja interventiolla.

Järjestelmän toiminnan seuranta

EKP:n yleisneuvosto seuraa ERM II:n toimintaa ja toimii raha- ja valuuttakurssipolitiikan koordinoijana sekä sopimuksessa määritellyn interventio- ja rahoitusmekanismin hallinnoijana.

Sopimuksen mukaan ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten keskuspankkien ja EKP:n välistä valuuttakurssiyhteistyötä voidaan tiivistää. Euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien, jotka eivät osallistu ERM II:een, on osallistuttava EKP:n ja ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien kanssa valuutta-asiantuntijoiden yhteistyökäytäntöön ja/tai muuhun tietojenvaihtoon.

Sopimuksen muuttaminen

Nykyistä sopimusta on muutettava aina kun uudesta kansallisesta keskuspankista tulee ERM II ‑sopimuksen sopimuspuoli. Sitä muutetaan myös aina, kun kansallinen keskuspankki lakkaa olemasta sopimuksen sopimuspuoli, nimittäin kun asianomainen jäsenvaltio ottaa euron yhtenäisvaluutaksi.

Sopimusta on muutettu, jotta voitiin ottaa huomioon Slovenian, Kyproksen ja Maltan, Slovakian ja Viron liittyminen euroalueeseen sekä Romanian ja Bulgarian EU‑jäsenyys.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Sopimus, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2006

1.4.2006

EUVL C 73, 25.3.2006

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Sopimus, tehty 21 päivänä joulukuuta 2006

1.1.2007

EUVL C 14, 20.1.2007

Sopimus, tehty 14 päivänä joulukuuta 2007

1.1.2008

EUVL C 319, 29.12.2007

Sopimus, tehty 8 päivänä joulukuuta 2008

1.1.2009

-

EUVL C 16, 22.1.2009

Sopimus, tehty 13 päivänä joulukuuta 2010

1.1.2011

-

EUVL C 5, 8.1.2011

Viimeisin päivitys 19.09.2011

Top