Help Print this page 
Title and reference
Euroalueen laajentuminen: Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston äänestysmenettelyjen mukauttaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroalueen laajentuminen: Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston äänestysmenettelyjen mukauttaminen

Päätösksella perustetaan Euroopan keskuspankin (EKP) neuvostossa sovellettava äänioikeuksien vuorottelujärjestelmä. Tavoitteena on ottaa huomioon kansallisten keskuspankkien pääjohtajien määrän kasvu uusien jäsenvaltioiden ottaessa euron käyttöön.

SÄÄDÖS

Valtion- ja hallituksen päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätös 2003/223/EY, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta [EUVL L 83, 1.4.2003].

TIIVISTELMÄ

Päätösksessa vahvistetaan Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston äänestyssäännöt. Siinä perustetaan äänioikeuksien vuorottelujärjestelmä oikeudenmukaisen ja tehokkaan päätöksenteon mahdollistamiseksi.

EKP:n neuvosto

EKP:n neuvosto on yksi EKP:n kolmesta päätöksentekoelimestä; kaksi muuta ovat johtokunta ja yleisneuvosto.

EKP:n neuvosto on EKP:n ylin päätöksentekoelin. Se muun muassa määrittelee euroalueen rahapolitiikan.

EKP:n neuvoston muodostavat johtokunnan kuusi jäsentä ja euroalueeseen kuuluvien maiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajat. Näin ollen pääjohtajien määrä kasvaa aina uuden jäsenvaltion ottaessa euron käyttöön.

Ryhmäjakoon perustuva äänioikeuksien vuorottelujärjestelmä

EKP:n neuvoston äänestysmenettelyjä mukautetaan siitä päivämäärästä alkaen, jona pääjohtajien lukumäärä ylittää 21.

Äänioikeuksien enimmäismäärä on näin ollen 21. EKP:n johtokunnan kuusi jäsentä säilyttävät pysyvän äänioikeutensa. Pääjohtajille jaetaan jäljelle jäävät 15 äänioikeutta, joita kierrätetään.

Pääjohtajat jaetaan ryhmiin, jotka eroavat toisistaan sen suhteen, miten usein ryhmän jäsenillä on äänioikeus. Ryhmät muodostetaan jäsenvaltioille ja jäsenvaltioiden keskuspankeille määritellyn järjestyksen mukaan. Tämä järjestys perustuu

  • euroalueen jäsenvaltioiden osuuteen markkinahinnoin lasketusta bruttokansantuotteesta (BKT)
  • euroalueen jäsenvaltioiden osuuteen rahalaitosten yhteenlasketun taseen kokonaisvaroista.

Nämä indikaattorit varmistavat järjestelyn puolueettomuuden, sillä niiden avulla voidaan ottaa mahdollisimman objektiivisesti huomioon talouden koko ja rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitussektorien erityismerkitys.

Lisäksi asetuksessa säädetään äänioikeuksien vuorottelujärjestelmän toteuttamisesta kahdessa vaiheessa.

I vaihe: Äänioikeus 15 pääjohtajan muodostamassa EKP:n neuvostossa

Pääjohtajat jaetaan kahteen ryhmään siitä päivämäärästä alkaen, jona heidän lukumääränsä kasvaa suuremmaksi kuin 15, aina siihen saakka kunnes heidän lukumääränsä saavuttaa 22 jäsentä. Ensimmäisen ryhmän muodostavat keskuspankkien pääjohtajat niistä viidestä jäsenvaltiosta, joiden osuudet ovat euroalueen suurimmat edellä mainittujen perusteiden mukaisesti. Toisen ryhmän muodostavat kaikki muut kansallisten keskuspankkien pääjohtajat.

Ensimmäisen ryhmän viidellä pääjohtajalla on siten neljä äänioikeutta, ja lopuilla pääjohtajilla on 11 äänioikeutta. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvilla kansallisten keskuspankkien pääjohtajilla on oltava äänioikeus vähintään yhtä usein kuin toiseen ryhmään kuuluvilla kansallisten keskuspankkien pääjohtajilla.

II vaihe: Äänioikeus 22 pääjohtajan muodostamassa EKP:n neuvostossa

Siitä päivämäärästä alkaen, jona pääjohtajien lukumäärä on 22, pääjohtajat jaetaan kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostavat keskuspankkien pääjohtajat niistä viidestä jäsenvaltiosta, joiden osuudet ovat euroalueen suurimmat. Toinen ryhmä on kooltaan puolet kansallisten keskuspankkien pääjohtajien kokonaismäärästä. Tämän ryhmän muodostavat keskuspankkien pääjohtajat niistä jäsenvaltioista, joilla on seuraavaksi ylimmät sijat edellä esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti määräytyvässä jäsenvaltioiden järjestyksessä. Kolmannessa ryhmässä ovat loput pääjohtajat.

Ensimmäisellä ryhmällä on siis neljä, toisella kahdeksan ja kolmannella kolme äänioikeutta. Kun euroalueeseen kuuluu 27 jäsenvaltiota, ensimmäisen ryhmän äänioikeusfrekvenssi on 80 prosenttia, toisen 57 prosenttia ja kolmannen 38 prosenttia.

Kansallisten keskuspankkien pääjohtajilla on kunkin ryhmän sisällä äänioikeus yhtä pitkän ajan. EKP:n neuvosto toteuttaa tämän periaatteen täytäntöönpanon edellyttämät operatiiviset toimenpiteet.

Mukauttaminen talouden kehitykseen ja tulevat muutokset

Aina kun EKP:n neuvoston pääjohtajien lukumäärä kasvaa tai kun markkinahintoihin perustuvaa yhteenlaskettua BKT:tä mukautetaan vaadittujen viiden vuoden välein, ryhmien kokoonpanoa mukautetaan mahdollisiin muutoksiin. Mahdollinen mukautus tulee voimaan sinä päivänä, jona keskuspankkien pääjohtajista tulee EKP:n neuvoston jäseniä.

Kun tehdään päätöksiä vuorottelujärjestelmää koskevien operatiivisten yksityiskohtien täytäntöön panemiseksi uusia äänestysmenettelyjä lukuun ottamatta, päätöksentekoon osallistuvat kaikki EKP:n neuvoston jäsenet riippumatta siitä, onko heillä kyseisellä hetkellä äänioikeus vai ei, ja päätökset tehdään kahden kolmasosan enemmistöllä.

Taustaa

Ennen kuin jäsenvaltiot voivat ottaa euron käyttöön, niiden on täytettävä tietty määrä lähentymisperusteiksi kutsuttuja talous- ja rahapoliittisia edellytyksiä.

Nykyisin vain 17 jäsenvaltiota 27:stä täyttää nämä edellytykset ja on näin ollen voinut ottaa euron käyttöön yhteiseksi rahakseen. Muihin jäsenvaltioihin sovelletaan poikkeuksia siihen saakka, kunnes ne täyttävät mainitut edellytykset. Muistettakoon, että Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta on vapautettu yhteisvaluuttaan osallistumisesta, koska ne eivät toistaiseksi aio ottaa euroa käyttöön.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 2003/223/EY

Jäsenvaltioiden ratifioitua päätöksen

-

EUVL L 83, 1.4.2003

See also

Viimeisin päivitys 13.07.2011

Top