Help Print this page 
Title and reference
Järjestely rahoitustuen myöntämiseksi maksutaseille

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Järjestely rahoitustuen myöntämiseksi maksutaseille

Asetuksella otetaan käyttöön rahoitustuki niille Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioille, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön. Kyseiset valtiot voivat saada rahoitustukea, kun niillä on vaihtotaseesta tai pääomataseesta johtuvia ongelmia. Lainaa myönnetään enintään 12 miljardia euroa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 332/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämistä koskeva järjestely mahdollistaa lainojen myöntämisen jäsenvaltioille, jolla on vaihtotasetta tai pääomatasetta koskevia vaikeuksia. Tästä EU:n järjestelystä voivat saada tukea vain ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön.

Käsillä olevassa asetuksessa määritellään lainojen hakumenettely ja tästä järjestelmästä tukea saavien jäsenvaltioiden lainaehdot.

Menettely

Neuvosto voi panna keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämistä koskevan järjestelyn täytäntöön joko komission aloitteesta, yhteisymmärryksessä kyseisen jäsenvaltion kanssa tai sellaisen jäsenvaltion aloitteesta, jolla on vaikeuksia.

Saadakseen keskipitkän ajan rahoitustukea jäsenvaltion on neuvoteltava Euroopan komission kanssa rahoitustarpeidensa arvioinnista ja esitettävä sekä komissiolle että talous- ja rahoituskomitealle luonnos sopeutusohjelmaksi. Rahoitustukea hakevan jäsenvaltion tilannetta tutkittuaan neuvosto päättää

  • lainan tai muun tarkoituksenmukaisen rahoitusjärjestelyn myöntämisestä, määrästä ja keskimääräisestä kestosta
  • keskipitkän ajan rahoitustukeen liitettävistä talouspoliittisista ehdoista kestävän maksutaseen palauttamiseksi
  • yleensä peräkkäisinä erinä myönnettävää tai nostettavaa lainaa tai muuta rahoitusjärjestelyä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

Komissio ja kyseinen jäsenvaltio tekevät sen jälkeen yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa eritellään yksityiskohtaisesti neuvoston asettamat ehdot. Sen jälkeen pöytäkirja toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio tarkistaa säännöllisin väliajoin yhteistyössä talous- ja rahoituskomitean kanssa, että rahoitustukea saavan jäsenvaltion talouspolitiikka on sopeutusohjelmaan kuuluvien sitoumusten tai muiden edellytysten mukaista. Jäsenvaltio antaa komission käyttöön kaikki tarvittavat tiedot ja tekee kaikilta osin yhteistyötä sen kanssa. Seuraavat erät myönnetään tarkastuksesta saatujen tulosten perusteella.

Lainaehdot

Lainanotto- ja lainanantotoimet toteutetaan euroina. Niissä käytetään samaa arvopäivää, eivätkä ne saa aiheuttaa EU:lle eräpäivien muuttumista eivätkä valuuttakurssi- tai korkoriskiä tai muuta kaupallista riskiä.

Rahoitustukea saavan jäsenvaltion pyynnöstä lainoihin voidaan liittää ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollisuus.

Komissio voi velallisena olevan jäsenvaltion pyynnöstä ja olosuhteiden mahdollistaessa lainan korkoehtojen parantamisen jälleenrahoittaa koko alkuperäisen lainan tai osan siitä taikka järjestää sen rahoitusehdot uudelleen. Kyseiset toimet eivät saa pidentää lainan keskimääräistä kestoa eivätkä kasvattaa jäljellä olevan pääoman määrää. Kunkin toimen päättämisestä ja toteuttamisesta aiheutuvista kuluista huolehtii tukea saava jäsenvaltio. Talous- ja rahoituskomitealle on ilmoitettava kyseisistä toimista.

Lisäksi jäsenvaltioille maksutasejärjestelyn nojalla myönnettävien lainojen määrä on rajoitettu 50 miljardiin euroon. Komissiolla on tätä varten valtuudet EU:n puolesta sopia pääomamarkkinoilta tai rahoituslaitoksilta otettavista lainoista.

EKP toteuttaa tarvittavat järjestelyt lainojen hallinnoinnin järjestämiseksi.

Tukea saavan jäsenvaltion on avattava erityinen tili kansallisessa keskuspankissaan rahoitustuen hallinnointia varten. Sen on myös siirrettävä erääntyvät maksut Euroopan keskuspankissa olevalle tilille seitsemän pankkipäivää ennen varsinaista maksupäivää.

EU:n tilintarkastustuomioistuimella on oikeus tehdä tarvittavat varainhoitoa koskevat tarkastukset tai tilintarkastukset. Komissio ja Euroopan petostentorjuntavirasto voivat myös lähettää rahoitustukea saaviin jäsenvaltioihin virkamiehiä tekemään kyseiset tarkastukset.

Yhteensopivuus muiden rahoitustuen myöntämistä koskevien järjestelyjen kanssa

Keskipitkän ajan rahoitustukena myönnetyillä lainoilla voidaan täydentää Euroopan keskuspankin (EKP) lyhyen ajan rahoitusjärjestelystä myöntämää tukea.

Myös maksutasejärjestely on Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin mukainen. On muistettava, että tästä vakautusmekanismista tarjotaan rahoitustukea taloudellisissa vaikeuksissa oleville jäsenvaltioille.

Jos jäsenvaltio, joka ei ole ottanut euroa käyttöön, aikoo turvautua EU:n ulkopuolisiin rahoituslähteisiin, sen on kuultava ensin komissiota ja muita jäsenvaltioita. Kuuleminen tapahtuu talous- ja rahoituskomiteassa. Sen tarkoituksena on tarkastella ensisijaisesti maksutasejärjestelyn tarjoamia mahdollisuuksia.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (EY) N:o 332/2002

24.2.2002

-

EYVL L 53, 23.2.2002

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1360/2008

1.1.2009

-

EUVL L 352, 31.12.2008

Asetus (EY) N:o 431/2009

28.5.2009

-

EUVL L 128, 27.5.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan keskuspankin päätös EKP/2003/14, tehty 7 päivänä marraskuuta 2003, niiden luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoitamisesta, joista Euroopan yhteisö on päättänyt osana keskipitkän ajan maksujärjestelmää [EUVL L 297, 15.11.2003]. EKP:n asetuksella pannaan täytäntöön asetuksen (EY) N:o 332/2002 9 artikla ja järjestetään lainojen hallinnointi kyseisen artiklan mukaisesti.

Viimeisin päivitys 15.09.2011

Top