Help Print this page 
Title and reference
Siviili-ilmailu ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Siviili-ilmailu ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Tällä asetuksella laajennetaan EU:n toimivaltaa lentoturvallisuuden alalla ja vahvistetaan uudet ilmailua, lupia ja miehistön koulutusta koskevat säännöt. Sillä vahvistetaan myös sakkojärjestelmä, joka koskee turvallisuussääntöjä rikkovia. Asetuksella lujitetaan lisäksi Euroopan lentoturvallisuusviraston toimivaltaa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta [Ks muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Asetusta sovelletaan ilmailualan tuotteiden, osien ja laitteiden suunnitteluun, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön sekä näihin toimiin liittyviin henkilöstöön ja organisaatioihin. Asetuksella pyritään

 • säätämään lentoturvallisuutta koskevat yhteiset säännöt korkean turvallisuuden tason takaamiseksi matkustajille ja ympäristönsuojelun varmistamiseksi
 • luomaan tasavertaiset toimintaedellytykset kaikille toimijoille ilmailun sisämarkkinoilla ja edistämään tavaroiden, henkilöiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta toimivaltaisten viranomaisten antamien todistusten tunnustamisella
 • yksinkertaistamaan ja tehostamaan hyväksyntämenettelyä keskittämällä toimet, jotka voivat olla yhteisön tason toimia
 • edistämään siviili-ilmailun lentoturvallisuusstandardeja ja -sääntöjä koskevia Euroopan unionin (EU) näkökantoja kaikkialla maailmassa.

Tätä tarkoitusta varten asetuksessa säädetään erityisesti Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) perustamisesta ja sen toimivaltuuksien lujittamisesta.

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO (EASA)

Rakenne, tehtävät ja rahoitus

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) on EU:n elin, joka on oikeushenkilö. EASAa johtavat pääjohtaja ja hallintoneuvosto, joka koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta ja yhdestä komission edustajasta. Viraston henkilöstö muodostuu tarkasti rajoitetusta määrästä komission tai jäsenvaltioiden virkamiehiä, jotka on määrätty tai tilapäisesti siirretty suorittamaan viraston hallintotehtäviä, ja muista työntekijöistä, jotka virasto ottaa palvelukseensa tarpeen mukaan.

EASAn tärkeimpiin tehtäviin kuuluu

 • komission avustaminen siviili-ilmailua koskevien yhteisten sääntöjen laatimisessa ja komissiolle sen tehtäviensä hoidossa tarvitseman teknisen, tieteellisen ja hallinnollisen tuen antaminen
 • standardointitarkastusten suorittaminen näiden sääntöjen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi jäsenvaltioissa
 • todistusten antaminen eurooppalaisille yrityksille ilma-alusten suunnittelun alalla, Euroopassa käytettävien ilma-alusten hyväksyminen ja lentoliikenteen harjoittajien sekä kolmansissa maissa sijaitsevien huollosta ja koulutuksesta vastaavien organisaatioiden hyväksyminen.

Virasto voi antaa komissiolle osoitettuja lausuntoja ja suosituksia tai hyväksyntäeritelmiä ja hyväksyttäviä menetelmiä, joilla unionin sääntöjä voidaan noudattaa.

Virasto vahvistaa vuosittaisen työohjelman, jonka tavoitteena on Euroopan lentoturvallisuuden jatkuva parantaminen ja jossa mainitaan selvästi, mitä viraston toimeksiantoja ja tehtäviä on lisätty, muutettu tai poistettu edellisvuoteen verrattuna.

Viraston tulot koostuvat pääasiassa maksuista (joita on maksettu viraston antamista todistuksista), palkkioista (joita on saatu julkaisuista, koulutuksesta ja muista viraston tarjoamista palveluista) sekä EU:n, kolmansien maiden ja jäsenvaltioiden osuuksista.

LENTOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT YHTEISET SÄÄNNÖT

Lentokelpoisuus

Lentokelpoisuudella tarkoitetaan ilma-aluksen kaikilta osin turvallisia lentovalmiuksia. Lentokelpoisuus kuuluu ilma-aluksia koskeviin tärkeimpiin vaatimuksiin, ja EU edellyttääkin, että ilma-aluksella on voimassa oleva lentokelpoisuustodistus ennen kuin toiminnan harjoittaminen voidaan aloittaa. Lisäksi muuntyyppisiä todistuksia edellytetään seuraavilta:

 • ilma-aluksiin asennetut tuotteet, osat ja laitteet
 • ilma-alusten suunnittelu- ja tuotanto-organisaatiot
 • ilma-alusten lentokelpoisuuden varmistamisesta ja huollosta vastaavat organisaatiot ja henkilöstö.

Ympäristö

Ilma-aluksissa käytettävien tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset, kuten on määritetty kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksessa, niin sanotussa Chicagon yleiskokouksessa. Nämä säännökset vahvistettiin vuonna 2011 ICAO:n tasolla. Vastaavasti Euroopan unionin tasolla asetus (EU) N:o 6/2013 lisäsi ympäristönsuojeluun liittyviä vaatimuksia (6 artiklan 1 kohta), mutta sallii poikkeukseksi siirtymäkauden 31 päivään joulukuuta 2016 asti.

Miehistön hyväksyntä

Lentäjillä on oltava suoritettuihin toimiin liittyvä lupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus. Lupakirja annetaan henkilölle, joka täyttää teoreettista tietoa, käytännön taitoja, kielitaitoa ja kokemusta koskevat vaatimukset.

Koulutusorganisaatioilla ja lentosimulaattoreita käyttävillä toimijoilla on oltava tarkoituksenmukainen hyväksyntä.

Ansiolentotoimintaan osallistuvalla ilma-alusten matkustamomiehistöllä on oltava asianmukainen todistus, ja sen lääketieteellinen kelpoisuus sille määrättyjen turvallisuustehtävien suorittamiseksi asianmukaisesti on arvioitava määräajoin.

Lentotoiminta

Lentotoiminnan harjoittajia ovat ilma-alusten toimintaan osallistuvat henkilöt tai yritykset, kuten yksityislentäjät tai lentoyhtiöt. Kaupallisen lentotoiminnan harjoittajan on saatava todistus, jonka vaatimustaso riippuu harjoitetusta toimintatyypistä, ja taattava erityisesti kaupallisten ilmakuljetusten turvallisuuden korkea taso.

Lisäksi EU:n lentoasemia käyttävien kolmansien maiden lentotoiminnan harjoittajien on täytettävä määrätyt EU:n asettamat vaatimukset.

Lentopaikat ja ilmaliikenteen hallinta

Lentopaikalla tarkoitetaan rakennelmia, joita on tarkoitus käyttää ilma-alusten lentoonlähtöä ja laskua varten. Näillä rakennelmilla on oltava todistus lentopaikkojen turvallisuudesta ja niiden toiminnasta vastaavien organisaatioiden valmiudesta lentopaikkojen toiminnan harjoittamiseen.

Lisäksi ilmaliikenteen hallinnasta vastaavilta palveluilta ja henkilöstöltä vaaditaan asianmukainen todistus. Näiden palvelujen tehtävänä on ilma-alusten ja ajoneuvojen liikkumisen ja muiden toimintojen sääteleminen asematasolla.

Viestintä ja tiedotus

Jäsenvaltioiden on tunnustettava tämän asetuksen mukaisesti myönnetyt todistukset ilman teknisiä lisävaatimuksia tai muuta arviointia.

Jäsenvaltioiden ja viraston on suoritettava tutkintaa ilma-alusten tarkastukset mukaan luettuina ja toteutettava toimenpiteitä, joilla estetään mahdolliset sääntörikkeet.

Todettuja rikkomisia koskevien tapausten hoitamista varten on otettu käyttöön sanktiomekanismi. Erityisesti komissio voi päättää peruuttaa mainittujen todistusten unionin hyväksynnän ja määrätä viraston ehdotuksesta taloudellisista seuraamuksista viraston myöntämän todistuksen haltijoille, jotka rikkovat unionin sääntöjä.

LENTOTOIMINTAAN LIITTYVÄT TEKNISET VAATIMUKSET JA HALLINNOLLISET MENETTELYT

5 päivänä lokakuuta 2012 Euroopan komissio otti käyttöön asetuksen (EU) N:o 965/2012 lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti. Tässä asetuksessa vahvistetaan lentokoneilla ja helikoptereilla harjoitettavaa kaupallista ilmakuljetustoimintaa koskevat tarkat säännöt.

Sujuvan siirtymisen varmistamiseksi ja Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuuden takaamiseksi tässä asetuksessa on otettu erityisesti huomioon Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) säännöt sekä Euroopan ilmailuun liittyvien viranomaisten säännöt (aikaisemmin Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelin, JAA - Joint Aviation Authorities).

Tässä uudessa asetuksessa määritetään muun muassa tarkat säännöt seuraavista:

 • lentotoiminnan harjoittajien ilma-aluksille tehtävät asematasotarkastukset, joiden turvallisuusvalvonnasta huolehtii toinen jäsenvaltio tai kolmas valtio
 • edellytykset lentolupakirjojen antamiselle, voimassaolon keskeyttämiselle, peruuttamiselle jne.
 • todistusten haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet
 • edellytykset, joiden vallitessa toiminta on kiellettävä, sitä on rajoitettava tai sille on asetettava ehtoja turvallisuuden säilyttämiseksi.

Kahden vuoden siirtymäkauden jälkeen, 28 päivästä lokakuuta 2014 lähtien, lentotoimintalupien on noudatettava kaikkia asetuksessa N:o 965/2012 määritettyjä teknisiä ja hallinnollisia vaatimuksia.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 216/2008

8.4.2008

-

EUVL L 79, 19.3.2008

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1108/2009

14.12.2009

-

EUVL L 309, 24.11.2009

Asetus (EU) N:o 6/2013

29.01.2013

-

EUVL L 4, 9.1.2013

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008 , annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta [EUVL L 97, 9.4.2008].

Komission asetus (EU) N:oo965/2012 , annettu 5 päivänä lokakuuta 2012 lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti [EUVL L 296, 25.10.2012].

Viimeisin päivitys 13.01.2014

Top