Help Print this page 
Title and reference
Yhteisyritys uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) toteuttamiseksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Yhteisyritys uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) toteuttamiseksi

Tällä asetuksella luodaan yhteisyritys, jonka tavoitteena on varmistaa ilmaliikenteen hallintajärjestelmien nykyaikaistaminen Euroopassa. Yhteisyritys kokoaa yhteen Euroopan unionissa (EU) toteutetut tutkimus- ja kehitystoimet SESAR-hankkeeseen (eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke).

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 219/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Ilmaliikenne on Euroopan talouden ja koheesion tärkeä osatekijä. Sen osuus EU:n bruttokansantuotteesta on 220 miljardia euroa, ja se työllistää yli 3 miljoonaa henkilöä. Ilmaliikenne laajenee: sen määrän odotetaan vähintäänkin kaksinkertaistuvan ja joillakin alueilla jopa kolminkertaistuvan seuraavien 20 vuoden aikana. Liikennevirtojen hallinnassa käytetyt laitteistot ja menettelyt eivät kuitenkaan ole juurikaan kehittyneet, ja niillä on vaikeuksia pysyä kehityksen mukana.

Nykyiset lennonjohtojärjestelmät ovat lähestulkoon vanhentuneet ja sopivat huonosti palvelemaan eurooppalaisen ilmailun nopeaa, taloudellista ja luotettavaa kehitystä, jonka avulla voidaan vastata uusiin yhteiskunnallisiin haasteisiin:

 • matkustajat toivovat kohtuuhintaisia ja turvallisia matkustustapoja
 • ympäristönäkökohdista on tullut merkittävä kriteeri
 • syyskuun 11. päivän konekaappaukset vuonna 2001 osoittivat, että lentokone voi olla uhka kansalaisten turvallisuudelle.

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on Euroopan unionin (EU) ratkaisu ongelmaan. Tässä maaliskuussa 2004 käynnistetyssä aloitteessa ilmaliikenteen hallinnasta (ATM) tehdään EU:n toimivaltaan kuuluva asia. Aloitteella uudistetaan ilmaliikenteen hallinnan institutionaalisia rakenteita. Tarkoituksena on järjestää eurooppalainen ilmatila uudelleen ja tehostaa lennonvarmistuspalveluja.

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tehokkuustavoitteita ei kuitenkaan saavuteta pelkästään institutionaalisella uudistuksella. Ilmaliikenteen hallintaan tarvittiin myös teknologisen uudistuksen kautta tapahtuvaa rakennemuutosta. SESAR (eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke) on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tekninen tukipylväs ja ehdoton edellytys sen toteuttamiselle. SESAR-hanke muodostuu kolmesta vaiheesta:

 • määrittelyvaiheessa (2005–2007) on kehitetty ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamista koskeva suunnitelma (ns. ATM-yleissuunnitelma) eri teknologisten kehitysvaiheiden, prioriteettien ja aikataulujen määrittelemiseksi
 • kehittämisvaihe (2007–2016) muodostuu tutkimus-, kehittämis- ja validointitoimista, jotka liittyvät uuden sukupolven järjestelmiä tukeviin uusiin teknologioihin ja menettelyihin
 • käyttöönottovaiheessa (2014–2020) uudet teknologiat ja menettelyt valmistetaan ja toteutetaan laajassa mittakaavassa.

SESAR-yhteisyritys: toiminta, yhtiöjärjestys ja rahoitus

Tällä asetuksella perustetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 187 artiklan nojalla yhteisyritys hallinnoimaan SESAR-hankkeen kehittämisvaihetta. Yhteisyritys muodostaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden, jonka perustajajäseninä ovat EU ja Eurocontrol ja joka mahdollistaa ilmaliikenteen hallintaa koskevien tutkimus- ja kehittämistoimien rationalisoinnin ja koordinoinnin EU:ssa käyttölähtöisen lähestymistavan mukaisesti. Yhteisyritys mahdollistaa yhteisen lainarahoituksen ja osaamisen yhdistämisen ja vähentää samankaltaisten kansallisten ja alueellisten hankkeiden luomaa hajanaisuutta. Sen avulla voidaan myös hyödyntää yksityisen sektorin ammattitaitoa ja innovointivalmiuksia luomalla asianmukaisia riskinjakojärjestelyjä julkisyhteisöjen kanssa.

SESAR-yhteisyrityksen vastuulla on

 • organisoida SESAR-hankkeen kehittämistyö ja koordinoida sitä ATM‑yleissuunnitelman mukaisesti
 • rahoittaa tarvittavia toimia yhdistelemällä ja hallinnoimalla julkisia ja yksityisiä varoja
 • toteuttaa ATM-yleissuunnitelma ja päivittää sitä
 • organisoida tekninen tutkimus-, kehitys-, validointi- ja selvitystyö pirstaloitumista välttäen
 • varmistaa ilmaliikenteen hallinnan alan sidosryhmien (palveluntarjoajien, käyttäjien, toimialajärjestöjen, lentoasemien, lentokonevalmistajien sekä tiedeyhteisön ja tutkimuslaitosten) osallistuminen hankkeeseen
 • valvoa toimia ATM-yleissuunnitelmassa määriteltyjen yhteisten tuotteiden kehittämiseksi ja järjestää tarvittaessa erityisiä tarjouspyyntöjä.

SESAR-yhteisyrityksen toimipaikkana on Bryssel. SESAR on EU:n elin, joka on erillinen oikeushenkilö ja jota rahoitetaan sen jäsenten, kuten yksityisten yritysten, maksuosuuksilla. EU:n rahoitusosuus saadaan tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmien sekä Euroopan laajuisten verkkojen talousarvioista.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 219/2007

3.3.2007

-

EUVL L 64, 2.3.2007.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1361/2008

1.1.2009

-

EUVL L 352, 31.12.2008

Neuvoston asetukseen (EY) N:o 219/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys 30.08.2011

Top