Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliset lentoliikennesopimukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliset lentoliikennesopimukset

Komissio on hyväksynyt toimenpidepaketin, jonka tarkoituksena on luoda oikeudelliset puitteet kaikille Euroopan unionin (EU) ja kolmansien maiden välisille kahdenvälisille suhteille lentoliikenteen alalla. Kyseisen toimenpidekokonaisuuden tarkoituksena on poistaa lentoliikenteen alalla vallitseva epävarmuus, joka on seurausta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksestä, jonka mukaan Yhdysvaltojen ja kahdeksan jäsenvaltion välillä tehdyt kahdenväliset ns. Open skies -sopimukset ovat yhteisön oikeuden vastaisia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 847/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta.

TIIVISTELMÄ

Taustaa

Ruotsi, Suomi, Belgia, Luxemburg, Itävalta, Alankomaat, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta solmivat kyseiset kahdenväliset sopimukset toisen maailmansodan jälkeen. Sopimukset oikeuttavat Yhdysvallat kumoamaan, poistamaan tai rajoittamaan allekirjoittajavaltioiden nimeämien lentoliikenteen harjoittajien liikenneoikeuksia.

Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan sopimukset rikkovat yhteisön oikeutta kahdelta osin. Ensinnäkin sopimuksiin sisältyvät kansallisuuslausekkeet rikkovat Euroopan lentoyhtiöiden oikeutta syrjimättömään markkinoille pääsyyn kaikkien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisillä reiteillä. Toiseksi ainoastaan yhteisöllä on oikeus solmia sopimuksia, jotka vaikuttavat yhteisön toimivallan harjoittamiseen eli koskevat yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia aloja.

Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan kyseiset sopimukset muodostavat esteen sijoittautumisvapaudelle ja palvelujen vapaalle tarjoamiselle, sillä ne eivät ole vastavuoroisia. Sopimusten perusteella Yhdysvalloilla on oikeus olla vastaanottamatta eurooppalaisia lentoliikenteen harjoittajia, mutta yhdysvaltalaisilla lentoyhtiöillä on pääsy Euroopan ilmatilaan.

Uusi asetus

Kyseinen edellä ehdotettuihin toimenpiteisiin lukeutuva asetus sisältää periaatteita, joiden tarkoituksena on varmistaa asianmukainen tietojenvaihto yhteisön alueella, jotta jäsenvaltiot eivät rikkoisi yhteisön lainsäädäntöä kahdenvälisissä suhteissaan kolmansien maiden kanssa lentoliikenteen alalla.

Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut, että yhteisöllä on yksinomainen toimivalta neuvotella, allekirjoittaa ja tehdä tällaisia sopimuksia, kun sopimukset koskevat yhteisön toimivaltaan kuuluvaa alaa. Yhteisöjen tuomioistuin on myös vahvistanut yhteisön lentoliikenteen harjoittajien sijoittautumisoikeuden yhteisön alueella; tähän sisältyy myös niiden oikeus syrjimättömään markkinoille pääsyyn kaikkien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisillä reiteillä (kansallisuuslauseke).

Yhteisön tulisi pyrkiä tarkistamaan voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten osat, jotka ovat yhteisön oikeuden vastaisia. Koska kahdenvälisiä sopimuksia on useita, jäsenvaltiot ovat oikeutettuja neuvottelemaan kolmansien maiden kanssa solmiakseen uuden sopimuksen tai muuttaakseen jo olemassa olevaa sopimusta, edellyttäen ettei neuvotteluja ole aloitettu yhteisön tasolla. Jäsenvaltioiden tulee kuitenkin tällaisessa tapauksessa toimia oheisen asetuksen säännösten mukaisesti sen takaamiseksi, että kyseinen sopimus on yhteisön oikeuden mukainen.

Uudella asetuksella perustetaan jäsenvaltioiden käymiä kahdenvälisiä neuvotteluja koskeva ilmoitus- ja valtuutusjärjestelmä, jolla pyritään takaamaan olemassa olevien sopimusten yhdenmukaisuus yhteisön lainsäädännön kanssa ottamalla käyttöön mallilausekkeita. Siinä myös velvoitetaan jäsenvaltiot neuvottelujen yhteydessä perustamaan syrjimättömät järjestelmät teollisuusalan kuulemiseksi ja liikenneoikeuksien jakamiseksi.

Jäsenvaltio voi aloittaa kolmannen maan kanssa neuvottelut uudesta tai olemassa olevasta lentoliikennesopimuksesta, sen liitteistä tai muusta asiaan liittyvästä kahden- tai monenvälisestä järjestelystä, joka kuuluu osittain yhteisön toimivaltaan. Edellytyksenä on, että jäsenvaltioiden ja komission yhdessä laatimat asiaankuuluvat lausekkeet sisällytetään neuvotteluihin ja että ilmoitusmenettelyä noudatetaan.

Jos jäsenvaltio aikoo aloittaa neuvottelut, sen on ilmoitettava siitä kirjallisesti komissiolle. Jos komissio viidentoista työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta katsoo, että neuvottelut saattavat vahingoittaa yhteisön ja kolmannen maan välillä käynnissä olevien neuvottelujen tavoitteita ja/tai johtaa yhteisön lainsäädännön vastaiseen sopimukseen, se ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle.

Jäsenvaltio ei saa sopia kolmannen maan kanssa mistään uudesta järjestelystä, jonka johdosta vähennettäisiin niiden yhteisön lentoliikenteen harjoittajien määrää, jotka voidaan nimetä hoitamaan sen alueen ja kyseisen kolmannen maan välistä lentoliikennettä.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 847/2004

30.5.2004

-

EUVL L 157, 30.4.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2408/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille [EYVL L 240, 24.8.1992].

Viimeisin päivitys 19.09.2007

Top