Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aluetunnus ”.eu”

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aluetunnus ”.eu”

Aluetunnus ”.eu” Internetin nimijärjestelmässä antaa Euroopalle oman verkkoidentiteetin. Sen tarkoituksena on lisätä myös Euroopan unionin (EU) näkyvyyttä Internetissä ja käyttäjien valinnanvaraa aluetunnusten suhteen sekä edistää sähköistä kaupankäyntiä sisämarkkinoilla.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 733/2002, annettu 22 päivänä huhtikuuta, aluetunnuksen ”.eu” perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Tämän asetuksen tavoitteena on vahvistaa aluetunnuksen ”.eu” toteuttamisen ehdot, säätää rekisterin nimeämisestä sekä määritellä rekisterin toiminnan yleiset periaatteet.

Aluetunnuksen luominen on yksi eEurope 2002 -toimintasuunnitelmassa määritellyistä tavoitteista sähköisen kaupankäynnin vauhdittamiseksi ja Internetin käytön lisäämiseksi.

Aluetunnus ”.eu” ei korvaa EU:n kansallisia aluetunnuksia, kuten ”.fr” (Ranska), tai ”.it” (Italia), vaan se täydentää niitä ja antaa käyttäjille mahdollisuuden valita yleiseurooppalainen verkkoidentiteetti (lähinnä Internet- ja sähköpostiosoitteiden kautta).

Tavoitteet

Aluetunnuksen ”.eu” tavoitteena on:

 • helpottaa Internetin tietoverkkojen käyttöä ja laajentaa käyttäjien valinnanvaraa tarjoamalla heille nykyisten kansallisten ja yleisten aluetunnusten ohella ”.eu”-aluetunnuksen rekisteröintimahdollisuus
 • parantaa Euroopan tasolla toimivien palvelinten yhteentoimivuutta mahdollistamalla ”.eu”-päätteisten palvelinosoitteiden käyttö EU:n alueella sekä
 • parantaa Euroopan sisämarkkinoiden näkyvyyttä maailmanlaajuisessa verkossa ja edistää EU:n julkista kuvaa maailman tietoverkoissa.

Rekisterin ominaispiirteet

Euroopan komission tehtävä on nimetä rekisteri Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella.

Rekisterin on oltava voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on perustettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja jonka toimipaikka on EU:ssa.

Rekisterin velvoitteet

Rekisterillä on seuraavat tehtävät:

 • rekisteröidä minkä tahansa akkreditoidun aluetunnusta ”.eu” tarjoavan rekisterinpitäjän välityksellä aluetunnuksen ”.eu” alaisia verkkotunnuksia niitä hakeneille EU:n alueelle sijoittautuneille yrityksille, organisaatioille ja luonnollisille henkilöille
 • vahvistaa aluetunnuksen rekisteröintikäytäntö yhteistyössä komission ja muiden osapuolten kanssa ja panna täytäntöön yleiset toimintasäännöt
 • periä maksuja, jotka vastaavat suoraan aiheutuneita kustannuksia
 • panna täytäntöön tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvaa riitojen ratkaisemista koskevat periaatteet ja menettelyt verkkotunnusten haltijoiden välisten, tunnuksiin kohdistuvia oikeuksia koskevien riitojen sekä rekisterin tekemiä yksittäisiä päätöksiä koskevien riitojen nopeaa ratkaisemista varten
 • hyväksyä aluetunnusta ”.eu” tarjoavien rekisterinpitäjien akkreditointia koskevat menettelyt ja suorittaa akkreditointi sekä
 • varmistaa verkkotunnustietokantojen eheys.

Toimintapuitteet

Komission tehtävänä on hyväksyä aluetunnuksen ”.eu” perustamista ja käyttöä koskevat yleiset toimintasäännöt sekä rekisteröintiä koskevat yleiset toimintaperiaatteet. Näihin sääntöihin ja periaatteisiin on sisällyttävä muun muassa:

 • tuomioistuinten ulkopuolista riitojen ratkaisua koskevat periaatteet
 • verkkotunnusten rekisteröinnillä keinotteluun ja rekisteröinnin väärinkäyttöön liittyvät yleiset toimintaperiaatteet
 • verkkotunnusten mahdollista peruuttamista koskevat periaatteet
 • kielellisiä ja maantieteellisiä seikkoja koskevat kysymykset sekä
 • teollis- ja tekijänoikeuksien ja muiden oikeuksien käsittely.

Oikeuksien pidättäminen

EU pidättää itsellään kaikki aluetunnukseen ”.eu” liittyvät oikeudet, mukaan luettuina teollis- ja tekijänoikeudet sekä rekisteritietokantoihin liittyvät muut oikeudet.

Täytäntöönpanoa koskeva kertomus

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ”.eu”-aluetunnuksen täytäntöönpanosta, tehokkuudesta ja toiminnasta vuoden kuluttua asetuksen antamisesta ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (EY) N:o 733/2002

30.4.2002

-

EYVL L 113, 30.4.2002

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

-

EUVL L 311, 21.11.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Kertomus .eu-aluetunnuksen täytäntöönpanosta, tehokkuudesta ja toiminnasta, 6.7.2007 [KOM(2007) 385 lopullinen]. Kaksi vuotta .eu-aluetunnuksen käyttöönoton jälkeen voidaan todeta, että se on osoittautunut kiistatta menestykseksi. Kertomuksessa todetaan, että .eu-päätteisiä verkkotunnuksia käytetään aktiivisesti ja ne vastaavat Euroopan kansalaisten sekä yritysten ja muiden organisaatioiden tarpeita. EURidin mukaan Internetiin on luotu yli 2,8 miljoonaa .eu-verkkotunnusta ja se on Euroopassa neljänneksi ja koko maailman tasolla yhdeksänneksi suosituin aluetunnus (muita ovat esimerkiksi .com, .net ja .info). Nyt haasteena on parantaa käyttäjille tarjottavaa palvelua esimerkiksi laatimalla rekisteröintiorganisaatioille toimintaohjeita.

Komission asetus (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, ”.eu”-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista [EUVL L 162 30.4.2004].

Tässä asetuksessa annetaan yksityiskohtaiset säännökset eräistä asetuksen (EY) N:o 733/2002 täytäntöönpanon kannalta tarpeellisista näkökohdista, joita ovat muun muassa verkkotunnusten rekisteröintipyyntöjen sisältö, rekisterinpitäjien akkreditointia koskevat säännökset, kieliä ja varattuja maantieteellisiä nimiä koskevat menettelyt sekä verkkotunnuksilla keinottelua ja niiden väärinkäyttöä koskevat periaatteet.

Tässä täytäntöönpanoasetuksessa vahvistetaan myös vaiheittainen rekisteröintimenettely ja tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisumenettely.

Rekisteröintipyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjille, jotka on hyväksytty EURid-rekisterissä, jolle komissio on antanut ”.eu”-aluetunnusrekisterin ylläpito-oikeuden (katso jäljempänä). Verkkotunnukset rekisteröidään hakemusten saapumisjärjestyksessä (14 artikla).

See also

Viimeisin päivitys 11.05.2011

Top