Help Print this page 
Title and reference
Postipalvelujen sisämarkkinoiden perustaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Postipalvelujen sisämarkkinoiden perustaminen

Postipalvelujen sisämarkkinoiden toteuttaminen saatiin lainsäädännön osalta päätökseen vuonna 2008 annetulla direktiivillä 2008/6/EY. EU:n postipalvelumarkkinoiden asteittaisessa avaamisessa ja vapauttamisessa päästiin ratkaisevaan vaiheeseen. Jäsenvaltioiden on taattava korkealaatuisten ja kohtuuhintaisten postin yleispalvelujen tarjoaminen koko EU:ssa. Riippumattomien kansallisten sääntelyviranomaisten perustaminen on EU:n postiuudistuksen tärkein tukipilari. Uudistuksella luodaan myös sääntelykehys muun muassa yleispalveluvelvoitteen ja hinnoitteluperiaatteiden määrittelylle, annetaan yhteiset säännöt yleispalvelun tarjoajien laskutuksen avoimuudelle sekä vahvistetaan palvelustandardit ja varmistetaan niiden noudattaminen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/6/EY, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen osalta [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Taustaa

Yhteisön puitteista EU:n postipalveluille säädetään direktiivissä 97/67/EY sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2002/39/EY ja direktiivillä 2008/6/EY, jotka päättävät vuonna 1992 annetusta vihreästä kirjasta alkaneen EU:n postiuudistuksen. Vapauttamisprosessi aloitettiin direktiivillä 97/67/EY, ja sitä syvennettiin direktiivillä 2002/39/EY sekä lisäämällä markkinoiden avoimuutta asteittain.

Direktiivissä 2002/39/EY vahvistettiin asteittain tapahtuvalle vapauttamiselle kaksivaiheinen aikataulu: alle 100 grammaa painavat kirjeet (tai kirjeet, joiden postimaksu on yli kolminkertainen tavanomaiseen kirjeeseen verrattuna) 1. päivänä tammikuuta 2003 ja alle 50 grammaa painavat kirjeet (tai kirjeet, joiden postimaksu on yli 2,5‑kertainen tavanomaiseen kirjeeseen verrattuna) 1. päivänä tammikuuta 2006.

Direktiivissä 2008/6/EY asetetaan markkinoiden täysimittaisen avaamisen määräajaksi useimmissa jäsenvaltioissa 31. joulukuuta 2010 (95 prosenttia EU:n postimarkkinoiden volyymista). Muissa jäsenvaltioissa määräaika on 31. joulukuuta 2012.

Yleispalveluvelvoite

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että käyttäjillä on oikeus yleispalveluun, johon sisältyy tietynlaatuisten postipalvelujen pysyvä tarjonta kaikille käyttäjille kohtuullisin hinnoin jäsenvaltioiden koko alueella.

Tätä varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteyspisteiden ja lähetyspaikkojen tiheydessä otetaan huomioon käyttäjien tarpeet ja että vähintään viitenä työpäivänä viikossa taataan yleispalvelu, joka käsittää vähintään yhden keräilyn ja yhden jakelun perillekantona (3 artikla).

Kunkin jäsenvaltion on taattava yleispalvelun tarjoaminen ja ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä, joita jäsenvaltio on toteuttanut täyttääkseen tämän velvoitteen. Jäsenvaltio voi nimetä yleispalvelun tarjoajaksi yhden tai useamman yrityksen kattaakseen palvelutarjonnan koko alueellaan. Yleispalvelun tarjoajan nimeämistä on tarkasteltava uudelleen määräajoin (4 artikla). Kunkin jäsenvaltion on yhteisön lainsäädännön mukaisesti vahvistettava yleispalvelun tarjoajia koskevat velvoitteet ja oikeudet ja julkaistava ne.

Tämän lisäksi jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle yleispalvelun tarjoajansa nimi tai tarjoajiensa nimet.

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että yleispalvelun saatavuus vastaa seuraavia vaatimuksia (5 artikla):

 • se tarjoaa palvelun, jolla taataan olennaisten vaatimusten noudattaminen
 • se tarjoaa samanlaisen palvelun samankaltaisessa asemassa oleville käyttäjille
 • se on käytettävissä ilman minkäänlaista, erityisesti poliittisista, uskonnollisista tai aatteellisista syistä johtuvaa syrjintää
 • se jatkuu keskeytyksittä eikä sitä lopeteta muutoin kuin ylivoimaisen esteen sattuessa
 • se on teknisen, taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen sekä käyttäjien tarpeiden tasalla.

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että yleispalvelun tarjoaja tai tarjoajat antavat käyttäjille ja postipalveluja tarjoaville yrityksille säännöllisesti riittävän tarkkaa ja ajanmukaista tietoa tarjottavien yleispalvelujen ominaisuuksista (6 artikla).

Postin yleispalvelujen tarjonnan turvaaminen

Direktiivillä 2008/6/EY saatetaan päätökseen markkinoiden asteittainen avaaminen kieltämällä jäsenvaltioita myöntämästä tai pitämästä voimassa postipalvelujen käyttöönottoa ja tarjontaa koskevia yksin- tai erityisoikeuksia.

Jos yleispalvelun tarjoaja voi vakuuttavasti osoittaa, että postin yleispalvelujen tarjonta aiheuttaa kohtuuttoman taloudellisen rasitteen, jäsenvaltiot voivat direktiivin 2008/6/EY mukaan ottaa käyttöön korvausjärjestelmän, jossa hyödynnetään esimerkiksi julkisia hankintamenettelyjä, julkisista varoista maksettavia korvauksia tai palvelujen tarjoajien ja/tai käyttäjien yhteistä järjestelmää taikka muuta perustamissopimuksen mukaista menettelyä.

Riippumattoman kansallisen sääntelyviranomaisen on tutkittava ja hyväksyttävä kohtuutonta taloudellista rasitetta koskevat vaatimukset (7 artikla).

Postipalvelujen tarjonta ja toimilupajärjestelmät

Jäsenvaltiot voivat ottaa yleispalveluihin kuuluvia postipalveluja varten käyttöön valtuutusmenettelyjä, yksittäiset toimiluvat mukaan lukien, taatakseen olennaisten vaatimusten noudattamisen ja turvatakseen yleispalvelujen tarjonnan.

Jäsenvaltiot voivat ottaa yleispalveluihin kuulumattomia postipalveluja varten käyttöön yleisvaltuutuksia taatakseen olennaisten vaatimusten noudattamisen.

Postipalvelujen tarjoajiin liittyvien lupamenettelyjen, velvoitteiden ja vaatimusten on oltava avoimia, saatavilla, syrjimättömiä, oikeasuhteisia, täsmällisiä ja yksiselitteisiä, ne on julkistettava etukäteen ja niiden on perustuttava objektiivisiin perusteisiin (9 artikla).

Maksut ja kirjanpidon avoimuus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kustakin yleispalvelusta perittävät maksut ovat seuraavien periaatteiden mukaisia:

 • hintojen on oltava kohtuulliset ja sellaiset, että palvelut ovat kaikkien käyttäjien saatavilla heidän maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta ja kansalliset erityisolosuhteet huomioon ottaen
 • hintojen on oltava kustannuslähtöisiä ja kannustettava tehokkaaseen yleispalvelun tarjontaan
 • yhtenäisen maksun käyttäminen ei estä yleispalvelujen tarjoajaa tai tarjoajia tekemästä yksittäisiä hintasopimuksia käyttäjien kanssa
 • maksujen on oltava avoimia ja syrjimättömiä
 • jos yleispalvelun tarjoajat soveltavat erityismaksuja, niiden on noudatettava avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita sekä maksujen että niihin liittyvien ehtojen osalta (12 artikla).

Ulkomaanpostin yleispalvelun tarjoamisen takaamiseksi jäsenvaltioiden on kannustettava yleispalvelun tarjoajiaan noudattamaan seuraavia periaatteita niiden tekemissä yhteisön sisäisen ulkomaanpostin päätemaksuja koskevissa sopimuksissa:

 • päätemaksut on vahvistettava suhteessa saapuvan ulkomaanpostin käsittely- ja jakelukustannuksiin
 • maksujen suuruuden on oltava yhteydessä palvelun laatuun
 • päätemaksujen on oltava julkisia ja syrjimättömiä (13 artikla).

Yleispalvelun tarjoajien on sisäisessä laskennassaan pidettävä erillisen kirjanpidon avulla selkeästi erillään kukin sellainen palvelu ja tuote, joka on osa yleispalvelua, ja ne, jotka eivät ole osa sitä. Näitä sisäisiä laskentajärjestelmiä on hoidettava johdonmukaisesti sovellettavien ja objektiivisesti perusteltavissa olevien kustannuslaskennan periaatteiden mukaisesti.

Kansalliset sääntelyviranomaiset huolehtivat siitä, että riippumaton toimivaltainen elin tarkastaa käytössä olevan kustannuslaskentajärjestelmän (14 artikla).

Palvelujen laatu

Jäsenvaltioiden on korkealaatuisten postipalvelujen takaamiseksi varmistettava, että yleispalveluun liittyvät standardit asetetaan ja julkaistaan.

Laatustandardit koskevat erityisesti kuljetusaikoja sekä palvelujen säännöllisyyttä ja luotettavuutta (16 artikla).

Yhteisön sisäisten ulkomaanpalvelujen laatustandardit (säädetään direktiivin liitteessä II) ovat seuraavat: aikaraja D+3: 85 prosenttia nopeimman vakioluokan postilähetysten kuljetuksen osalta; aikaraja D+5: 97 prosenttia kyseisten postilähetysten osalta. D tarkoittaa jättöpäivää ja n lähetyksen ja perille toimittamisen väliin jäävien työpäivien lukumäärää.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava kotimaan postin laatustandardit ja varmistettava, että ne vastaavat yhteisön sisäisille ulkomaanpalveluille vahvistettuja standardeja.

Jäsenvaltiot ilmoittavat kotimaanpalvelujen laatustandardinsa komissiolle, joka julkaisee ne samalla tavoin kuin yhteisön sisäisten ulkomaanpalvelujen standardit (17 ja 18 artikla).

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki postipalvelujen tarjoajat tarjoavat käyttöön avoimet, yksinkertaiset ja huokeat menettelyt valitusten käsittelemiseksi.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riidat voidaan kyseisten menettelyjen avulla ratkaista oikeudenmukaisesti ja joutuisasti. Jäsenvaltioiden on myös rohkaistava riippumattomien tuomioistuimen ulkopuolisten järjestelmien kehittämistä postipalvelujen tarjoajien ja käyttäjien välisten riitojen ratkaisemiseksi (19 artikla).

Teknisten standardien yhdenmukaistamista jatketaan ottamalla huomioon erityisesti käyttäjien edut. Postialalla sovellettavien teknisten standardien laatiminen annetaan Euroopan standardointikomitean tehtäväksi teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston direktiivin 83/189/ETY periaatteiden mukaisesti (20 artikla).

Euroopan komissio ja kansalliset sääntelyviranomaiset

Komissiota avustaa komitea (21 artikla).

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä postialalle yksi tai useampi oikeudellisesti ja toiminnallisesti postialan toimijoista riippumaton kansallinen sääntelyviranomainen. Niiden jäsenvaltioiden, jotka vielä omistavat postipalvelujen tarjoajia tai joilla on niitä koskevaa määräysvaltaa, on varmistettava, että sääntelytoiminta ja omistusoikeuteen tai määräysvaltaan liittyvä toiminta erotetaan rakenteellisesti tehokkaasti toisistaan.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tästä direktiivistä johtuvia tehtäviä hoitamaan nimeämänsä kansalliset sääntelyviranomaiset (22 artikla).

Tietojen antaminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että postipalvelujen tarjoajat antavat kaikki tarvittavat taloudelliset tiedot ja yleispalvelun tarjoamista koskevat tiedot, jotta kansalliset sääntelyviranomaiset voivat varmistaa tämän direktiivin säännösten tai sen perusteella tehtyjen päätösten noudattamisen, tai selkeästi määriteltyihin tilastointitarkoituksiin (22 a artikla).

Postipalvelujen sisämarkkinoiden kehitystä koskeva kertomus

Neljän vuoden välein ja viimeistään 31. joulukuuta 2013 komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen.

Täytäntöönpanopäivä

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010.

Edellä mainitusta velvoitteesta poiketen seuraavat jäsenvaltiot päättivät vedota oikeuteen lykätä direktiivin 2008/6/EY täytäntöönpanon enintään 31 päivään joulukuuta 2012.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL/EUVL

Direktiivi 97/67/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/1995/0221]

10.2.1998

9.2.1999

EYVL L 15, 21.1.1998.

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL/EUVL

Direktiivi 2002/39/EY

5.7.2002

31.12.2002

EYVL L 176, 5.7.2002

Direktiivi 2008/6/EY

27.2.2008

31.12.2010/31.12.2012

EUVL L 52, 28.2.2008

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

-

EUVL L 284, 31.10.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 22 päivänä joulukuuta 2008, postidirektiivin soveltamisesta (direktiivi 97/67/EY sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2002/39/EY) [KOM(2008) 884 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Neljännessä soveltamista koskevassa kertomuksessa esitetään kattava arvio postidirektiivin saattamisesta voimaan jäsenvaltioissa. Lisäksi kertomuksessa tarkastellaan direktiivin tärkeimpien osien soveltamista, sääntelyn kehitystä ja lähemmin markkinasuuntauksia (myös taloudellisia, teknisiä, yhteiskunnallisia sekä työllisyyteen ja palvelujen laatuun liittyviä näkökohtia). Kertomus kattaa raportointikauden 2006–2008, ja siinä käsitellään lokakuussa 2006 annetun kertomuksen jälkeen ilmenneitä tärkeimpiä kehityssuuntia.

Raportointikaudella sääntelyssä todettiin seuraavat keskeiset kehityssuunnat:

 • Saksa avasi postimarkkinansa kokonaan 1. tammikuuta 2008.
 • Alankomaissa oli suunniteltu markkinoiden avaamista kokonaan, mutta vapauttamista on nyt lykätty eikä markkinoiden avaamiselle ole asetettu konkreettista aikarajaa.
 • Postialan kilpailun kehittämisen osalta nykyisin suuntaudutaan kohti kilpailijoiden (pakollista tai neuvoteltua) päästämistä jakeluverkostoon.
 • Edistyminen pääsyä haittaavien oikeudellisten esteiden vähentämisessä ja toimintaedellytysten tasapuolistamisessa on ollut vaihtelevaa. Postin alv-vapautusten kilpailua vääristävä vaikutus on pääosin säilynyt, vaikka komissio esitti vuonna 2003 sitä koskevaa muutosta kuudenteen arvonlisäverodirektiiviin. Se, että kilpailevilla postioperaattoreilla ei ole pääsyä kirjelaatikoihin, on edelleen vaikea ongelma eräissä jäsenvaltioissa. Lupamenettelyt ja niihin liittyvät edellytykset eivät aina ole omiaan edistämään kilpailun kehittymistä.

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 18 päivänä lokakuuta 2006, postidirektiivin soveltamisesta (direktiivi 97/67/EY sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2002/39/EY) [KOM(2006) 595 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Kolmannesta postidirektiivistä tehdyn ehdotuksen liitteenä oleva kolmas kertomus perustui päätelmään, jonka mukaan postipalvelut ovat tärkeä osa palvelujen sisämarkkinoita. Ne puolestaan on sisällytetty Lissabonin strategiaan talouskasvun ja työpaikkojen lisäämisen edellytyksenä.

Kolmannen kertomuksen päätelmien mukaan raportointikaudella (2005–2006) on saavutettu kaikki postidirektiivin osatavoitteet: Monopoleja on vähennetty vähitellen joko panemalla täytäntöön postidirektiiviin sisältyvä markkinoiden asteittaisen avaamisen aikataulu (esimerkiksi varattujen palvelujen rajoittaminen 50 grammaan 1. tammikuuta 2006) tai avaamalla kilpailulle muita tärkeitä postialan segmenttejä (kuten suoramainonta) tai koko postimarkkinat (kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ruotsissa ja Suomessa). Toiseksi kilpailu on kasvanut. Kaikkein edistyneimmissä jäsenvaltioissa vakiintuneiden toimijoiden markkinaosuudet ovat vähentyneet noin 90 prosenttiin ja kilpailun koetaan yleisesti kasvaneen vuosina 2000–2005. Kolmanneksi yleispalvelun tarjoajat ovat uudistaneet rakenteitaan ja onnistuneet mukautumaan sääntelyn ja markkinoiden kehitykseen. Tätä tukee tulojen ja kannattavuuden kasvu, jota voidaan yleisesti pitää myönteisenä kehityksenä. Neljänneksi palvelujen laatu on parantunut, kuluttajat ovat aiempaa tyytyväisempiä ja yleispalvelu on voitu säilyttää.

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, postidirektiivin soveltamisesta (direktiivi 97/67/EY sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2002/39/EY) [KOM(2005) 102 lopullinen] – EUVL C 123, 21.5.2005]. Tässä toisessa kertomuksessa vahvistetaan, että EU:n postialan uudistus on edistynyt hyvin. Uudistusta ei ole vielä saatettu loppuun, mutta se on jo tuottanut tietyn määrän merkittäviä parannuksia erityisesti, kun ajatellaan palvelujen laatua, yritysten suorituskykyä sekä sääntelyviranomaisten ja alan toimijoiden erottamista toisistaan. Tiettyjen postidirektiivin mutkikkaiden lainsäädännöllisten vaatimusten (hintavalvonnan, kirjanpidon avoimuuden, valtuutuksien ja toimilupien) toteuttaminen käytännössä edellyttää kuitenkin vielä lisätoimia. Postipalvelumarkkinoiden tilanteesta komissio toteaa lisäksi, että kilpailua on vielä kehitettävä ja että tarvitaan sääntelyä tasoittamaan jäsenvaltioiden keskinäisiä eroja, joita on edelleen erityisesti verovelvoitteiden alalla. Tulevaisuudennäkymiä ajatellen on välttämätöntä, että alalla toimivat yritykset hyödyntävät kaikki tarjoutuvat tilaisuudet jatkaakseen alan nykyaikaistamista. Direktiivissä vahvistettua aikataulua on noudatettava, sääntelyn edistymistä on seurattava tarkoin, jäsenvaltioiden ja komission on tehtävä tehokasta yhteistyötä ja tulevasta postipolitiikasta on järjestettävä periaatekeskustelu.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle postidirektiivin soveltamisesta (direktiivi 97/67/EY) [KOM(2002) 632 lopullinen – ei julkaistu EYVL:ssä]. Euroopan unionin postipalvelujen arvo vuonna 2000 oli noin 85 miljoonaa euroa, ja postialalla työskenteli yli 1,6 miljoonaa työntekijää. Postidirektiivillä on ollut merkittävä vaikutus postipalvelumarkkinoiden kehittymiseen. Säätämällä postin yleispalvelujen yhdenmukaisesta minimitasosta postidirektiivillä on varmistettu tämän yleishyödyllisen palvelun suojaaminen tulevassa markkinakehityksessä. Edistämällä palvelun laatua muun muassa asettamalla palvelua koskevia tavoitteita (esimerkiksi 92,3 prosenttia EU:n ensimmäisen luokan ulkomaanpostista toimitettiin ajassa D+3 vuonna 2001) ja laatimalla yhteisiä eurooppalaisia standardeja postidirektiivillä on edistetty palvelujen laatua ja vähennetty "rajavaikutusta". Vaikka joitakin vaatimustenmukaisuuteen kuten kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuuteen liittyviä ongelmia on yhä, postidirektiivillä on saavutettu postipalvelumarkkinoiden yhdenmukaistamista koskeva tavoite. Postidirektiivin avulla on luotu mahdollisuuksia markkinoiden laajentamiselle tulevaisuudessa, mikä on vauhdittanut kansallisia postireformeja ja postialan uudelleenjärjestämistä sekä lisännyt tehokkuutta ja kannattavuutta.

Council resolution of 7 February 1994 on the development of Community postal services [EYVL C 48, 16.2.1994].

Viimeisin päivitys 03.02.2009

Top