Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan maantieliikennetunnelien turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan maantieliikennetunnelien turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset

Jotkin Euroopassa jo pitkään käytössä olleet maantieliikennetunnelit suunniteltiin aikana, jolloin tekniset mahdollisuudet ja liikenneolosuhteet olivat hyvin erilaisia kuin nykyään. Tunneleissa hiljattain sattuneet onnettomuudet korostavat yhdenmukaisten turvallisuussääntöjen merkitystä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/54/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Tunnelit ovat tärkeitä infrastruktuureja, jotka helpottavat yhteydenpitoa Euroopan unionin (EU:n) suurien alueiden välillä ja jotka ovat tästä syystä välttämättömiä kaukoliikenteen ja alueellisten talouksien kehityksen kannalta.

Tunneleissa tapahtuvista onnettomuuksista, erityisesti tulipaloista, voi olla dramaattiset seuraukset ja niistä voidaan joutua maksamaan äärimmäisen kallis hinta ihmishenkien menetyksinä sekä ruuhkien ja saastumisen lisääntymisenä ja vahinkojen korjaamisena.

Mont-Blancin (Ranska/Italia) ja Tauernin (Itävalta) tunneleissa vuonna 1999 ja Gotthardin (Sveitsi) tunnelissa vuonna 2001 tapahtuneet tulipalot ovat osoittaneet, mitä inhimillisiä ja taloudellisia seurauksia tällaisilla tunnelionnettomuuksilla voi olla: kymmeniä kuolonuhreja ja loukkaantuneita ja Euroopan tärkeimpiin kuuluvat valtatiet poikki kuukausien, jollei vuosien ajan.

Tässä yhteydessä komissio, onnettomuuksien lisääntymisestä huolestuneena, oli ilmoittanut valkoisessa kirjassa "Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika" Euroopan laajuiseen maantieverkkoon kuuluvien tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista.

Tässä käsitellyssä direktiivissä vahvistetaan turvallisuutta koskevat yhdenmukaistetut vähimmäisvaatimukset, joissa käsitellään organisaatioon, rakenteeseen, tekniikkaan ja toimintaan liittyviä näkökohtia.

Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että kaikkien Euroopan laajuiseen maantieverkkoon kuuluvien yli 500 metrin pituisten tunnelien, olivatpa ne sitten käytössä, rakenteilla tai suunnitteilla, on täytettävä uudet, yhdenmukaiset turvallisuusvaatimukset. Alle 500 metrin pituisissa tunneleissa ei tavallisesti tarvita koneellisia ilmanvaihtojärjestelmiä, koska tulipalon synnyttämä kuuma savu kerrostuu luonnollisesti.

Hallintoviranomainen

Kunkin EU‑maan on määrättävä yksi tai useampi kaikista turvallisuusnäkökohdista vastuussa oleva hallintoviranomainen, joka toteuttaa tarvittavat toimenpiteet direktiivin noudattamiseksi.

Hallintoviranomaiset voivat olla kansallisia, alueellisia tai paikallisia. Jos kyseessä on useamman jäsenvaltion alueelle ulottuva tunneli, kummankin EU‑maan on nimettävä hallintoviranomainen tai ne voivat nimetä hallintoviranomaisen yhdessä.

Uuden tunnelin käyttöönottoon tai tunnelin uudistamiseen on saatava etukäteen lupa hallintoviranomaiselta. Hallintoviranomaisilla on valtuudet keskeyttää tunnelin käyttö tai rajoittaa sitä, jos turvallisuusvaatimuksia ei täytetä.

Hallintoviranomainen huolehtii seuraavien tehtävien toteuttamisesta

 • tunnelit testataan ja tarkastetaan säännöllisesti ja niille laaditaan asianmukaiset turvallisuusvaatimukset
 • laaditaan organisaatio- ja toimintamallit (hätätoimintasuunnitelmat mukaan luettuina) pelastuspalvelujen kouluttamiseksi ja varustamiseksi
 • määritellään menettely tunnelin sulkemiseksi välittömästi hätätapauksissa
 • tarvittavat toimenpiteet riskien vähentämiseksi pannaan täytäntöön.

Tunnelin hallinnoija

Hallintoviranomainen määrittelee kunkin yhden EU‑maan alueella sijaitsevan tunnelin - riippumatta siitä, onko se suunnittelu-, rakennus- vai käyttövaiheessa - hallinnoijaksi tunnelin hallinnoinnista kyseisessä vaiheessa vastaavan julkisen tai yksityisen elimen. Huomattavan vaaratilanteen tai onnettomuuden sattuessa tunnelissa tunnelin hallinnoijan on laadittava asiasta raportti.

Turvallisuusvastuuhenkilö

Tunnelin hallinnoijan on nimettävä kullekin tunnelille yksi turvallisuusvastuuhenkilö, joka hallintoviranomaisen on etukäteen hyväksyttävä ja joka koordinoi kaikkia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja suojatoimenpiteitä käyttäjien ja käyttöhenkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi. Turvallisuusvastuuhenkilön tehtävät ovat seuraavat

 • varmistaa koordinointi pelastuspalvelujen kanssa ja osallistua toimintamallien laatimiseen
 • osallistua hätätilannetoimintojen suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja arviointiin
 • osallistua turvallisuusjärjestelmien määrittelyyn ja rakenteen, laitteistojen ja toiminnan määrittämiseen
 • tarkistaa, että käyttö- ja pelastuspalveluhenkilöstö saa koulutusta, ja osallistua määräajoin pidettävien harjoitusten järjestämiseen
 • antaa neuvoja tunnelin rakenteen ja laitteistojen käyttöönotossa ja toiminnan käynnistämisessä
 • tarkistaa, että tunnelin rakenne ja laitteistot huolletaan ja korjataan
 • osallistua mahdollisen huomattavan vaaratilanteen tai onnettomuuden arviointiin.

Kun kyseessä on tunneli, jota koskeva suunnitelma on hyväksytty mutta jota ei ole avattu yleiselle liikenteelle viimeistään 30. huhtikuuta 2005, hallintoviranomaisen on arvioitava, täyttääkö tunneli direktiivin vaatimukset.

Kun kyseessä on tunneli, joka on jo avattu julkiselle liikenteelle viimeistään 30. huhtikuuta 2005, hallintoviranomaisen on viimeistään 30. lokakuuta 2005 arvioitava, täyttääkö tunneli direktiivin vaatimukset.

EU‑maiden on toimitettava komissiolle viimeistään 30. huhtikuuta 2006 raportti siitä, miten ne aikovat täyttää direktiivin vaatimukset, sekä suunnitelluista toimenpiteistä ja tarvittaessa seurauksista, joita aiheutuu tunneleihin johtavien tärkeimpien teiden avaamisesta tai sulkemisesta.

Määräaikaistarkastukset

EU‑maiden on huolehdittava siitä, että tarkastusyksiköt suorittavat tarkastukset, arvioinnit ja testit.

Hallintoviranomaisen on tarkistettava, että tarkastusyksikkö suorittaa tarkastuksia säännöllisin väliajoin sen varmistamiseksi, että kaikki direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tunnelit ovat direktiivin säännösten mukaisia. Saman tunnelin kahden peräkkäisen tarkastuksen välille saa jäädä enintään kuusi vuotta.

Riskianalyysi

Riippumaton elin tekee hallintoviranomaisen pyynnöstä kansallisella tasolla määriteltyyn yhteen ja samaan menetelmään perustuvan riskianalyysin, jossa analysoidaan määrätyn tunnelin riskit ottaen huomioon kaikki suunnitteluun liittyvät tekijät ja liikenneolosuhteet, jotka vaikuttavat turvallisuuteen, eli liikenteen ominaisuudet ja liikennetyyppi, tunnelin pituus ja geometria sekä raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen määrän ennuste päivää kohti.

Raportointi

Komission on julkaistava viimeistään 30. huhtikuuta 2009 kertomus EU‑maissa sovellettavista käytännöistä.

EU‑maiden on laadittava joka toinen vuosi raportit tunneleissa tapahtuneista tulipaloista ja onnettomuuksista, jotka selkeästi vaikuttavat tienkäyttäjien turvallisuuteen tunneleissa, ja siitä, miten yleisiä tällaiset tapahtumat ovat ja mitkä ovat niiden syyt, sekä arvioitava ne ja toimitettava tiedot turvalaitteistojen ja turvatoimien todellisesta merkityksestä ja toimivuudesta.

Komissio mukauttaa direktiivin liitteitä tekniikan kehitykseen.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2004/54/EY

30.4.2004

30.4.2006

EUVL L 167, 30.4.2004

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 596/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2004/54/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys 11.07.2011

Top