Help Print this page 
Title and reference
Liikenneturvallisuus: ajokortit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Liikenneturvallisuus: ajokortit

EU:n ajokortteja koskevien sääntöjen selkeyttäminen takaa suuremman liikkumisvapauden EU-maiden kuljettajille, lisää liikenneturvallisuutta ja vähentää mahdollisuuksia petoksiin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti).

TIIVISTELMÄ

EU:n ajokortteja koskevien sääntöjen selkeyttäminen takaa suuremman liikkumisvapauden EU-maiden kuljettajille, lisää liikenneturvallisuutta ja vähentää mahdollisuuksia petoksiin.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä otettiin käyttöön uusi eurooppalainen ajokortti. Se on uudelleenlaadittu teksti direktiivistä 91/439/ETY, joka kumotaan.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivi

vähentää mahdollisuuksia petoksiin: uudessa ajokortissa on mikrosiru, johon on tallennettu korttiin painetut tiedot. Direktiivin mukaisen auto- ja moottoripyöräajokortin voimassaolon rajoittaminen 10-15 vuoteen mahdollistaa turvaominaisuuksien ja kortin haltijan tietojen säännöllisen päivittämisen. Direktiivissä säädetään myös uudesta sähköisestä verkostosta, jolla pyritään helpottamaan viestintää ajokorttien tarkastuksista vastaavien kansallisten viranomaisten välillä.

parantaa liikenneturvallisuutta: direktiivissä otetaan käyttöön uusi mopoille tarkoitettu ajokorttiluokka ja sitä edeltävä pakollinen teoriakoe sekä portaittainen ajolupa tehokkaampiin moottoripyöriin. Siinä täsmennetään kokeeseen liittyviä vaatimuksia. Ammattikuljettajien on käytävä lääkärintarkastuksessa viiden vuoden välein. Direktiivissä otetaan käyttöön kuljettajantutkinnon vastaanottajien pätevyyttä ja koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset.

EU-maissa myönnetyt ajokortit on tunnustettava vastavuoroisesti. Ajokorttiluokat ovat seuraavat:

AM-luokka - kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h, sekä kevyet nelipyörät

A1-luokka - kevyet moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3 ja enimmäisteho 11 kW

A2-luokka - moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 35 kW

A-luokka - raskaat moottoripyörät ilman tehorajoituksia

B-luokka - ajoneuvot, joiden paino on enintään 3 500 kg ja jotka on tarkoitettu enintään kahdeksan matkustajan kuljettamiseen

BE-luokka - B-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty raskas perävaunu, jonka paino on enintään 3 500 kg

B1-luokka (valinnainen) - nelipyörät

C1-luokka - tavarankuljetusajoneuvot, joiden paino on 3 500-7 500 kg ja jotka on suunniteltu enintään kahdeksalle matkustajalle

C1E-luokka - C1- tai B-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty raskas perävaunu; ajoneuvoyhdistelmän massa on enintään 12 000 kg

C-luokka - tavarankuljetusajoneuvot, joiden paino on yli 3 500 kg ja jotka on suunniteltu enintään kahdeksalle matkustajalle

CE-luokka - C-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty raskas perävaunu

D1-luokka - matkustajienkuljetusajoneuvot, jotka on valmistettu kuljettamaan enintään 16 matkustajaa ja joiden pituus on enintään 8 m

D1E-luokka - D1-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty raskas perävaunu

D-luokka - matkustajienkuljetusajoneuvot, jotka on valmistettu yli kahdeksalle matkustajalle

DE-luokka - D-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty raskas perävaunu

kevyt perävaunu, jonka paino on enintään 750 kg, voidaan kytkeä B-, C1-, C-, D1- ja D-luokan ajoneuvoihin.

Näitä ja EU-maiden ennen tätä direktiiviä myöntämiä ajokorttiluokkia koskeva vastaavuustaulukko on esitetty päätöksessä 2014/209/EU.

Ajokortissa on mainittava, millä edellytyksillä sen haltija saa kuljettaa ajoneuvoa. Jos ajokortin haltija on oikeutettu kuljettamaan ainoastaan tietyntyyppisiä tai tietyllä tavalla varustettuja ajoneuvoja, tämä on ilmoitettava ajokortissa erityisellä koodilla.

Ajokorttien antamiseen sovelletaan myös seuraavia ehtoja:

C1-, C-, D1- ja D-luokan ajokortit: vain kuljettajille, joilla jo on oikeus kuljettaa B-luokan ajoneuvoja

BE-, C1E-, CE-, D1E- ja DE-luokan ajokortit: ainoastaan kuljettajille, joilla jo on oikeus kuljettaa B-, C1-, C-, D1- tai D-luokkien ajoneuvoja.

Ajokorttien antamiseen sovelletaan seuraavia alaikärajoja:

16 vuotta AM- ja A1-alaluokissa (kevyet moottoripyörät) ja B1-alaluokan kolmi- ja nelipyöräisissä moottoripyörissä

18 vuotta A2-, B-, BE-, ja C1-luokissa

21 vuotta C-, CE-, D1- ja D1E-luokissa

24 vuotta D- ja DE-luokissa.

EU-maat voivat nostaa tai laskea alaikärajaa tiettyyn rajaan saakka joidenkin ajoneuvoluokkien osalta.

EU-maiden on varmistettava, että tulevilla kuljettajilla on moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavat teoreettiset tiedot, ajotaito ja ajotapa. Tämä todetaan kokeessa, johon kuuluu

teoreettinen koe

ajotaitoa ja ajotapaa koskeva koe.

Ajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen vastaanottajalla on oltava vähimmäispätevyys. Heitä koskee laadunvarmistusjärjestelmä ja heidän on osallistuttava säännölliseen jatkokoulutukseen.

DIREKTIIVIN SOVELTAMINEN

Direktiiviä sovelletaan 19. tammikuuta 2007 alkaen.

Lisätietoa on saatavana Euroopan komission EU-ajokortteja käsittelevältä verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/126/EY

19.1.2007

19.1.2011

EUVL L 403, 30.12.2006, s. 18-60.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/113/EY

15.9.2009

-

EUVL L 223, 26.8.2009, s. 31-35.

Direktiivi 2011/94/EU

19.12.2011

30.6.2012

EUVL L 314, 29.11.2011, s. 31-34.

Direktiivi 2012/36/EU

21.11.2012

31.12.2013

EUVL L 321, 20.11.2012, s. 54-58.

Direktiivi 2013/22/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013, s. 356-361.

Direktiivi 2013/47/EU

23.10.2013

31.12.2013

EUVL L 261, 3.10.2013, s. 29-29.

Direktiiviin 2006/126/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 383/2012, annettu 4 päivänä toukokuuta 2012, tallennusvälineen (mikrosiru) sisältäviä ajokortteja koskevista teknisistä vaatimuksista (EUVL L 120, 5.5.2012, s. 1-11.).

Komission päätös 2014/209/EU, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2014, ajokorttiluokkien vastaavuuksista (EUVL L 120, 23.4.2014, s. 1-89.).

Komission asetus (EU) N:o 575/2014, annettu 27 päivänä toukokuuta 2014, tallennusvälineen (mikrosiru) sisältäviä ajokortteja koskevista teknisistä vaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 383/2012 muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 47-49.).

Viimeisin päivitys 24.04.2015

Top