Help Print this page 
Title and reference
Liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudet lentoliikenteessä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudet lentoliikenteessä

Tämä asetus kuuluu yleiseen suunnitelmaan, jonka tarkoituksena on parantaa matkustajien oikeuksia kaikissa julkisissa liikennemuodoissa. Liikuntarajoitteisuudesta kärsivillä henkilöillä, oli liikuntarajoitteisuuden syy sitten vamma, ikä tai jokin muu tekijä, olisi oltava samat mahdollisuudet lentomatkustamiseen kuin muillakin kansalaisilla.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä.

TIIVISTELMÄ

Asetus liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä kieltää toimijoita käyttämästä henkilön liikuntarajoitteisuutta tai vammaa syynä kieltää varauksen teko tai lennolle pääsy *.

Tämä ei rajoita eräiden poikkeusten soveltamista etenkin perustelluista turvallisuussyistä, joista on säädetty laissa. Lentoliikenteen harjoittaja voi kieltäytyä hyväksymästä varausta liikuntarajoitteiselta henkilöltä tai evätä tältä pääsyn lennolle tai pyytää, että liikuntarajoitteisen tai vammaisen matkustajan seurassa matkustaa toinen henkilö, jos se on välttämätöntä sovellettavien lakisääteisten turvallisuusvaatimusten noudattamiseksi tai jos ilma-aluksen koko estää liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamisen.

Lentoliikenteen harjoittajan on ilmoitettava kyseiselle liikuntarajoitteiselle tai vammaiselle henkilölle kirjallisesti viiden arkipäivän kuluessa varauksesta syyt lennolle pääsyn epäämiselle tai saattajan vaatimiselle.

Liikuntarajoitteisilla tai vammaisilla henkilöillä on oikeus asetuksessa tarkoitettuun ilmaiseen avustukseen lentoasemilla (lähdettäessä, saavuttaessa ja siirryttäessä lennolta toiselle) ja lentokoneessa (esimerkiksi pyörätuolien tai opaskoirien kuljettaminen).

Lentoasemien pitäjien on annettava kyseinen apu, ja he voivat periä lentoliikenteen harjoittajilta erityisen maksun tällaisten palvelujen kulujen kattamiseksi.

Euroopan unionin (EU) maat ja muut maat, joita asia koskee (Euroopan vapaakauppaliiton EFTAn maat), velvoitetaan määräämään seuraamuksia asetuksen rikkomisesta ja perustamaan riippumaton elin, joka vastaa valitusten käsittelystä.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 1 päivään tammikuuta 2010 mennessä kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja vaikutuksista.

Keskeiset termit

 • "vammainen" tai "liikuntarajoitteinen henkilö": henkilö, jonka liikkuvuus käytettäessä jotain liikennevälinettä on rajoitettua; rajoitteisuus voi johtua ruumiillisesta vammasta (aisti- tai liikuntavamma, pysyvä tai ohimenevä) tai henkisestä vammasta tai vajaakehittyneisyydestä taikka muusta rajoittavasta tekijästä tai iästä, kun henkilön tila vaatii asianmukaista huolenpitoa ja kaikille matkustajille tarkoitetun palvelun mukauttamista henkilön erityistarpeisiin.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1107/2006

15.8.2006

26.7.2008 (3 ja 4 artiklan osalta 26.7.2007)

EUVL L 204, 26.7.2006.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2006 toiminnasta ja vaikutuksista [KOM(2011) 166 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä]. Kertomuksessa todetaan, että asetus (EY) N:o 1107/2006 on ollut edistysaskel vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille; edistystä ovat tuoneet varsinkin suojelua koskeva yhtenäinen oikeuskehys, selkeä tehtäväjako lentoasemien ja lentoliikenteen harjoittajien välillä ja kansallisten erityiselinten verkoston perustaminen kaikkiin EU-maihin.

Komissio on kuitenkin havainnut asetuksen soveltamisessa joitakin ongelmia, jotka saattavat heikentää sen vaikutusta. Ongelma-alueita ovat muun muassa

 • ajoittain riittämätön palvelujen laatu ja mukautuminen vammaisten ja liikuntarajoitteisten lentomatkustajien yksilöllisiin tarpeisiin
 • matkustajille suunnatun tiedotuksen puutteet
 • varovasti käsiteltävät ja kalliit liikkumisen apuvälineet
 • vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden varausten tai lennolle pääsyn rajoittaminen turvallisuussyistä
 • riittämätön avustaminen lennolla ja varsinkin siirtymisessä wc-tiloihin
 • maksutta kuljetettavien liikkumisen apuvälineiden määritelmän ristiriitainen tulkinta
 • EU-maissa ilmenevät erot asetuksen täytäntöönpanossa
 • erimielisyys kustannusten suuruudesta, laskentamenetelmistä ja soveltamisesta
 • ongelmat tiettyjen tärkeiden määritelmien tulkinnassa, esimerkiksi se, kattaako liikuntarajoitteisten henkilöiden määritelmä myös raskaana olevat naiset, ylipainoiset henkilöt ja pikkulapset
 • lääkehapen kuljettaminen ja tarjonta.

Alustava arvio asetuksen (EY) N:o 1107/2006 täytäntöönpanosta on kokonaisuudessaan myönteinen ja osoittaa, ettei säännöksiä ole tällä hetkellä tarpeen tarkistaa. Komissio esittää kuitenkin useita ehdotuksia nykyiseen oikeuskehykseen tehtäviksi parannuksiksi

 • tulkitaan asetusta yhdenmukaisesti
 • parannetaan asetuksen käytännön soveltamista
 • kansalliset viranomaiset parantavat seuraamusjärjestelmien valvontaa ja tehokkuutta
 • käsitellään lääkehapen kuljetusta ja tarjontaa koskevaa kysymystä.

Komission tiedonanto, annettu 7 päivänä elokuuta 2008, liikuntarajoitteisten lentomatkustajien tuhoutuneita, vahingoittuneita tai kadonneita liikkumisvälineitä koskevan lentoliikenteen harjoittajien ja lentoasemien korvausvastuun laajuudesta [KOM(2008) 510 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Tässä tiedonannossa esitellään liikkumisvälineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta liikuntarajoitteisille henkilöille nykyisin aiheutuvia ongelmia sekä asetuksessa (EY) N:o 1107/2006 säädettyjä ratkaisuja. Näiden asioiden tarkasteluperustana käytetään komission julkaisemaa asiakirjaa "Tutkimus liikuntarajoitteisille lentomatkustajille kuuluvien laitteiden ja välineiden vaurioitumista tai katoamista koskevista korvausrajoista".

Määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu liikkumisvälineille sattuneiden ongelmatapausten määrän vähentäminen. Tätä varten asetuksessa säädetään lentoyhtiöille ja lentokentille oikeudellinen velvoite suunnitella liikuntarajoitteisille henkilöille annettavan avun varmistamiseksi tarvittavia menettelyjä ja henkilöstön koulutusta. Laadulliseksi tavoitteeksi on asetettu ongelmatapauksen vaikutusten minimoiminen. Tässä suhteessa on todettava seuraavat seikat

 • ongelmien välittömään ratkaisemiseen tarvittava yhteinen menettely puuttuu; tämä puute korjataan asetuksella osittain
 • lentoyhtiöiden korvausvastuun ja lentoasemien korvausvastuun luonnetta ja rajoja koskevat erot; asetuksessa säädetään lentoyhtiöille ja lentoasemille velvoite maksaa kansainvälisten, EU:n ja kansallisten säännösten mukainen korvaus
 • riittämättömien korvausten ja menettelyjen aiheuttama ongelma; asetuksen pitäisi kuitenkin vähentää ongelmatapausten ja niiden vaikutusten määrää, joka on jo nyt varsin vähäinen
 • kysymys "matkatavaroiden" määritelmästä ja sen piiriin kuuluvien liikkumisvälineiden asemasta; komissio aikoo käynnistää asiaa koskevat neuvottelut ICAO:ssa, jotta matkatavarat joko jätetään määritelmän ulkopuolelle tai "matkatavaroille" kansainvälisissä yleissopimuksissa määrättyjä korvausvastuun rajoituksia tarkistetaan siten, että tuhoutuneista, vahingoittuneista tai kadonneista liikkumisvälineistä maksettava korvaus saadaan vastaamaan kyseisen välineen todellista arvoa.

Mikäli komissio asetuksen (EY) N:o 1107/2006 tulevan arvioinnin perusteella toteaa, ettei tarpeeksi edistystä ole saavutettu, se ehdottaa parannuksia liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia lentoliikenteessä koskevaan nykyiseen sääntelykehykseen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta [EUVL L 46, 17.2.2004].

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, "Lentomatkustajien suoja Euroopan unionissa" [KOM(2000) 365 lopullinen – Ei julkaistu EYVL:ssä].

See also

 • Lisätietoja saa Euroopan komission lentoliikenneportaalista (EN)

Viimeisin päivitys 11.07.2011

Top