Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Merenkulun turvallisuus: Alusten ja satamarakenteiden turvatoimet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Merenkulun turvallisuus: Alusten ja satamarakenteiden turvatoimet

Viimeaikaisista tapahtumista olemme joutuneet oppimaan, ettei mikään maailman maa ole turvassa terroriteoilta, ja tämä koskee myös merenkulkua. Laittomien tahallisten tekojen, kuten terrorismin, varalta tarvitaan toimia, jotka turvaavat merenkulun, merellä kulkevien kansalaisten sekä ympäristön turvallisuuden kaikkina aikoina. Vaarallisia aineita sisältävään rahtiin kohdistuvilla laittomilla teoilla voi olla kauaskantoisia seurauksia EU:n kansalaisille ja ympäristölle.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta (Ks. muutossäädökset).

TIIVISTELMÄ

Tämän asetuksen ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa Euroopan unionin (EU) toimenpiteet, joiden tarkoituksena on parantaa alusten ja satamarakenteiden turvatoimia laittomien tahallisten tekojen varalta.

Asetuksen tavoitteena on tarjota perusta sille, että Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) (EN) diplomaattikonferenssin vuonna 2002 hyväksymiä merenkulun turvatoimia tehostavia erityismääräyksiä, joilla on muutettu ihmishengen turvallisuudesta merellä tehtyä vuoden 1974 yleissopimusta (SOLAS-yleissopimus) ja luotu ISPS-säännöstö (International Ship and Port Facility Security Code), voidaan tulkita ja panna täytäntöön yhdenmukaisesti sekä valvoa niiden täytäntöönpanoa EU:n alueella.

SOLAS-yleissopimuksen sekä ISPS-säännöstön A-osan muutokset ovat velvoittavia, mutta tulkinnanvaraisia. Säännöstön B-osassa ovat suositukset, joita EU-maita kehotetaan noudattamaan.

Tällä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä sisältävällä asetuksella saatetaan osaksi yhteisön lainsäädäntöä SOLAS-yleissopimuksen merenkulun turvallisuuden lisäämistä koskevat erityistoimenpiteet sekä ISPS-säännöstö, jotka ovat merenkulun turvallisuuden peruspilarit globaalilla tasolla.

EU-maiden on ilmoitettava IMO:lle, komissiolle ja muille EU-maille vaadittavat tiedot sekä SOLAS-yleissopimuksen nojalla käyttöön otetut merenkulun turvatoimia tehostavat eritystoimet.

Lisäksi jokaisen EU-maan on laadittava luettelo niistä satamarakenteista, joita asia tehtyjen satamarakenteiden turva-arviointien perusteella koskee, sekä ilmoitettava, miten laajoja toimia merenkulun turvallisuuden tehostamiseksi on tehty. Luettelo on toimitettava muille EU-maille ja komissiolle viimeistään 1.7.2004.

EU-maiden on seurattava tiukasti, että alukset, jotka aikovat tulla EU:n alueella olevaan satamaan, tulivatpa ne mistä tahansa, noudattavat turvasääntöjä.

Direktiivin 95/21/EY mukaan satamien turvatarkastuksista voivat huolehtia EU-maiden toimivaltaiset merenkulun turvaviranomaiset, mutta kansainvälisen turvatodistuksen osalta myös satamavaltion suorittamasta valvonnasta huolehtivat tarkastajat.

Kun alus ilmoittaa aikeestaan saapua EU-maan satamaan, kyseisen maan toimivaltaisen merenkulun turvaviranomaisen on vaadittava, että tiedot toimitetaan vähintään 24 tuntia etukäteen, tai jos matka kestää alle 24 tuntia, viimeistään silloin, kun alus lähtee edellisestä satamasta, tai jos käyntisatama ei ole tiedossa, heti kun käyntisatama tiedetään.

EU-maiden on nimettävä 1.7.2004 mennessä merenkulun turvatoimien yhteysyksikkö. Tämän viranomaisen olisi vaadittava jokaista satamaan pääsyä pyytävää alusta antamaan etukäteen tiedot sen kansainvälisestä turvatodistuksesta ja sen toiminnan nykyisestä ja aiemmasta turvatasosta.

EU-maiden on sovellettava uusia turvatoimia kansainväliseen merenkulkuun sekä 1.7.2005 lähtien myös kotimaanliikenteessä liikennöiviin A-luokan matkustaja-aluksiin.

Kun turvallisuusriskien arviointi on tehty, EU-maiden on päätettävä, missä määrin ne 1.7.2007 mennessä soveltavat tämän asetuksen säännöksiä muiden kuin kansallisessa liikenteessä käytettävien alusten eri luokkiin, niiden yhtiöihin ja niitä palveleviin satamarakenteisiin.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 725/2004

19.5.2004

EUVL L 129, 29.4.2004

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 219/2009

20.4.2009

EUVL L 87, 31.3.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 324/2008, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2008, merenkulun turvatoimien alalla suoritettavissa komission tarkastuksissa noudatettavista tarkistetuista menettelyistä (EUVL L 98, 10.4.2008).

Komissio tekee turvatarkastuksia EU-maissa satamarakenteille ja yrityksille. Näiden tarkastusten valmistelussa sitä avustaa Euroopan meriturvallisuusvirasto, ja niitä tekevät EU-maiden tarkastajat. Komission on toimitettava tarkastusraporttinsa kuuden viikon kuluessa tarkastuksen tekemisestä. Kertomuksissa on eriteltävä tarkastuksessa tehdyt havainnot ja yksilöitävä kaikki poikkeamat asetuksesta (EY) N:o 725/2004 tai direktiivistä 2005/65/EY. Kertomuksessa voidaan myös antaa suosituksia korjaaviksi toimiksi. Kyseisen EU-maan on toimitettava vastaus kolmen kuukauden kuluessa ja esitettävä yksilöityjen puutteiden korjaamiseksi toimintasuunnitelma, jossa eritellään toimet ja aikataulu.

Viimeisin päivitys 22.02.2011

Top