Help Print this page 
Title and reference
Raskaiden tavaraliikenteen ajoneuvojen verotus: ”eurovinjettidirektiivi”

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Raskaiden tavaraliikenteen ajoneuvojen verotus: ”eurovinjettidirektiivi”

Tässä direktiivissä yhdenmukaistetaan maksujärjestelmiä – ajoneuvoverojen, tietullien ja tieinfrastruktuurien käytöstä perittäviä maksuja – ja otetaan käyttöön oikeudenmukainen järjestely infrastruktuurikustannusten veloittamiseksi liikenteenharjoittajilta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/62/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä [Katso muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivi korvaa tiettyjen maanteiden tavaraliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen verotuksen sekä tiettyjen infrastruktuurien käytöstä perittävien tietullien ja käyttömaksujen soveltamisesta jäsenvaltioissa annetun direktiivin 93/89/ETY (eurovinjettidirektiivi).

Direktiiviä sovelletaan ajoneuvoveroihin, tiemaksuihin ja käyttäjämaksuihin, joita kannetaan ajoneuvoista, jotka on tarkoitettu ainoastaan tavarankuljetukseen maanteillä ja joiden suurin sallittu kokonaispaino on vähintään 12 tonnia.

Sen soveltamisalaan eivät kuulu:

 • ajoneuvot, joita käytetään kuljetuksiin yksinomaan jäsenvaltioiden Euroopan ulkopuolisilla alueilla
 • ajoneuvot, jotka on rekisteröity Kanariansaarilla, Ceutassa, Melillassa, Azoreilla tai Madeiralla ja joita käytetään kuljetuksiin yksinomaan näillä alueilla tai näiden alueiden välillä sekä näiden alueiden ja Espanjan ja Portugalin välillä.

Ajoneuvoverot

Direktiivissä tarkennetaan maittain siinä tarkoitetut verot. Kukin jäsenvaltio vahvistaa verojen kantamis- ja perimismenettelyt. Lisäksi verot kantaa jäsenvaltio, jossa ajoneuvo on rekisteröity.

Jäsenvaltiot eivät voi vahvistaa ajoneuvoverojen määriä alhaisemmiksi kuin direktiivissä vahvistetut vähimmäismäärät. Direktiivissä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa alennettuja määriä tai poikkeuksia tietyissä tapauksissa ja tietyin edellytyksin.

Tietullit ja käyttäjämaksut

Direktiivissä luetellaan edellytykset, jotka jäsenvaltioiden on täytettävä voidakseen ottaa käyttöön ja/tai säilyttää tietulleja ja/tai ottaa käyttöön käyttäjämaksuja. Edellytykset ovat seuraavat:

 • maksuja kannetaan ainoastaan moottoriteiden tai muiden vastaavanlaisten teiden käyttäjiltä tai siltojen, tunneleiden ja vuoristosolien käyttäjiltä
 • jäsenvaltioiden on sovellettava periaatetta, jonka mukaan maksut eivät saa olla syrjiviä liikenteenharjoittajan kansallisuudesta tai ajoneuvon alkuperästä tai määräpaikasta johtuvin perustein
 • yhteisön sisärajoilla ei saa tehdä tarkastuksia
 • käyttäjämaksujen enimmäismäärät tarkistetaan 1. heinäkuuta 2002 ja sen jälkeen joka toinen vuosi
 • jäsenvaltioiden on sovellettava periaatetta, jonka mukaan käyttäjämaksujen määrien on oltava suhteessa infrastruktuurin käytön kestoon
 • jäsenvaltiot voivat muuttaa kannettavien tietullien määriä ajoneuvojen päästöluokituksen mukaan ja/tai vuorokaudenajan mukaan
 • kaksi tai useampia jäsenvaltioita voi toimia yhteistyössä ottaakseen käyttöön yhteisen käyttäjämaksujärjestelmän, joka täyttää tietyt edellytykset, kuten tulojen tasapuolisen jakautumisen jäsenvaltioiden kesken.

Direktiivissä vahvistettujen verojen lisäksi jäsenvaltiot voivat soveltaa:

 • veroja tai -maksuja, joita kannetaan ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä tai epätavallisen painavia tai suuria kuormia kuljettavista ajoneuvoista
 • pysäköintimaksuja ja erityisiä kaupunkiliikennemaksuja
 • maksuja, jotka on suunniteltu torjumaan liikenneruuhkia.

Jäsenvaltioiden, jotka ottavat käyttöön elektronisen tietullien kantojärjestelmän, on varmistettava, että niiden järjestelmät ovat yhteentoimivia.

Direktiiviin tarkistus vuodelta 2006

Direktiiviä muutetaan 17. toukokuuta 2006 annetulla direktiivillä 2006/38/EY, jossa otetaan käyttöön tieinfrastruktuurien käyttömaksuja koskeva uusi yhteisön kehys. Uuden kehyksen ansiosta on mahdollista tehostaa tieliikennejärjestelmien toimintaa ja varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Direktiivissä vahvistetaan säännöt, joita jäsenvaltioiden on noudatettava kantaessaan teiden, myös Euroopan laajuiseen verkkoon kuuluvien teiden ja vuoristoalueiden teiden, käytöstä tietulleja tai käyttömaksuja.

Vuodesta 2012 direktiiviä 2006/38/EY sovelletaan 3,5–12 tonnin painoisiin ajoneuvoihin.

Jäsenvaltiot voivat eriyttää tietullit ajoneuvotyypin, sen päästöluokan (EURO-luokitus) ja sen teille aiheutuvien vahinkojen, paikan, ajankohdan ja ruuhkautumisasteen mukaan. Tällä tavoin voidaan torjua liikenteen ruuhkautumisesta aiheutuvia ongelmia ja ympäristövahinkoja ”käyttäjä maksaa” ja ”saastuttaja maksaa” -periaatteiden mukaisesti.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 1999/62/EY

20.7.2000

1.7.2000

EYVL L 187, 20.7.1999

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/38/EY

10.6.2006

10.6.2008

EUVL L 157, 9.6.2006

Direktiivi 2006/103/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2008, verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta [KOM(2008) 436 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Tarkistetun ”eurovinjettidirektiivin” avulla jäsenvaltioiden on voitava sisällyttää raskaan tavaraliikenteen ajoneuvojen aiheuttamien ympäristön pilaantumisen ja ruuhkien kustannukset (ulkoiset kustannukset) hintoihin. Näin ollen jäsenvaltioiden sallittaisiin lisätä raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta perittäviin tietulleihin määrä, joka vastaa liikenteen aiheuttamien ilman pilaantumisen ja meluhaittojen sekä muille ajoneuvoille aiheutetun ruuhkan kustannuksia. Määrä porrastettaisiin Euro-päästöluokan, matkan pituuden sekä teiden sijainnin ja käyttöajan mukaan. Jäsenvaltioiden on käytettävä saadut tulot hankkeisiin, joilla liikennettä kehitetään kestävämpään suuntaan. Maksut on kerättävä sähköisillä järjestelmillä, jotka eivät ole esteenä liikenteen sujuvuudelle eivätkä aiheuta haittoja maksuasemilla. Lisäksi direktiivin soveltamisalaa laajennetaan Euroopan laajuisen liikenneverkon ulkopuolelle.

Neuvoston direktiivi 2003/96/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta [EUVL L 283, 31.10.2003]. Tässä direktiivissä määritellään energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskeva yleisjärjestelmä .

Viimeisin päivitys 13.10.2008

Top