Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kollektiivisten eläkejärjestelmien hallinnointi: työeläkerahastot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kollektiivisten eläkejärjestelmien hallinnointi: työeläkerahastot

EU:n työeläkerahastot hyötyvät pääomien vapaan liikkuvuuden periaatteesta ja palvelujen vapaasta järjestämisestä. Tällaisen vapauden vastapainoksi tarvitaan tiukat säännöt, jotta eläkerahaston jäsenet ja edunsaajat olisivat hyvin suojattuja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2007, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta.

TIIVISTELMÄ

EU:n työeläkerahastot hyötyvät pääomien vapaan liikkuvuuden periaatteesta ja palvelujen vapaasta järjestämisestä. Tällaisen vapauden vastapainoksi tarvitaan tiukat säännöt, jotta eläkerahaston jäsenet ja edunsaajat olisivat hyvin suojattuja.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä asetetaan säännöt ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten (IORP)* tai eläkerahastojen toiminnalle ja valvonnalle kaikissa EU-maissa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivin tavoitteena on varmistaa tulevien eläkkeensaajien korkea suoja (eläkerahastojen jäsenet ja edunsaajat) ja taata tehokas sijoittaminen kolmen käyttöön otettavan säännön avulla:

  • 1.

    Toiminnan taloudellista vakautta koskevilla tiukoilla säännöksillä suojataan ammatillisten lisäeläkejärjestelmien edunsaajia ja jäseniä, joilla on oltava riittävästi tietoa eläkejärjestelmän** säännöistä, laitoksen taloudellisesta tilanteesta ja omista oikeuksistaan.

  • 2.

    Sijoittamista koskevia sääntöjä sovelletaan lisäeläkejärjestelmien ominaisuuksiin ja säästöjen tehokkaaseen hallintaan. Tämä johtuu siitä, että lisäeläkejärjestelmiä tarjoavat laitokset tekevät pitkäaikaisia sijoituksia ja hajauttavat varallisuuttaan hyödyntämällä EU:n sisämarkkinoiden ja euron tuomia etuja täysimittaisesti. Jokaisen laitoksen on otettava käyttöön mahdollisimman varma ja tehokas sijoituspolitiikka, mutta sijoituksia ja erityisesti osakkeisiin sijoittamista koskevat säännöt eivät saa olla liian rajoittavia.

  • 3.

    Säännöt, joiden perusteella ammatillisten lisäeläkejärjestelmien rajatylittävä omaisuuden hoito sallitaan. Rajatylittävä omaisuuden hoito edellyttää EU-maissa voimassa olevien valvontamenetelmien vastavuoroista tunnustamista.

Direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu henkivakuutusdirektiivin tai vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin alaiset laitokset.

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) kerää EU-maiden lisäeläkejärjestelmien rajatylittävien järjestelyjen kehitystä koskevat tiedot ja julkaisee ne verkkosivustollaan.

EIOPA voi antaa sääntelyä ja täytäntöönpanoa koskevia standardeja sekä tehdä ehdotuksia lisäeläkejärjestelmiä tarjoavien laitosten valvomiseksi. EIOPA tekee tiivistä yhteistyötä EU-maiden ja Euroopan komission kanssa.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Asetusta alettiin soveltaa 23.9.2003 alkaen.

KESKEISET TERMIT

* Lisäeläkejärjestelmiä tarjoavat laitokset (IORP): rahoituslaitokset, jotka hallinnoivat työnantajien kollektiivisia eläkejärjestelmiä, jotta työntekijöille pystyttäisiin tarjoamaan eläke-etuja (toisin sanoen järjestelmän jäsenille ja edunsaajille).

** Eläkejärjestelmä: sopimus, muu perustamiskirja (”trust deed”) tai säännöt, joissa määritellään myönnettävät eläke-etuudet ja niiden myöntämisedellytykset.

Lisätietoja löytyy lisäeläkejärjestelmiä tarjoavia laitoksia käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2003/41/EY

23.9.2003

22.9.2005

EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10-21

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/138/EY

6.1.2010

31.3.2015

EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1-155

Direktiivi 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120-161

Direktiivi 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1-73

Direktiivi 2013/14/EU

20.6.2013

21.12.2014

EUVL L 145, 31.5.2013, s. 1-3

Direktiiviin 2003/41/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetun direktiivin 2003/41/EY joistakin keskeisistä näkökohdista (KOM(2009) 203 lopull., 30.4.2009).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/50/EU annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 1-7).

Viimeisin päivitys: 26.06.2015

Top