Help Print this page 
Title and reference
Arvopapereiden liikkeeseenlaskun yhteydessä julkistettavat esitteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Arvopapereiden liikkeeseenlaskun yhteydessä julkistettavat esitteet

Direktiivin tarkoituksena on parantaa sellaisten yritysten sijoittajille tarjoamien tietojen laatua, jotka haluavat houkutella ulkopuolisia sijoittajia ja hankkia siten EU:sta pääomaa kasvunsa rahoittamiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta

TIIVISTELMÄ

Direktiivin tarkoituksena on parantaa sellaisten yritysten sijoittajille tarjoamien tietojen laatua, jotka haluavat houkutella ulkopuolisia sijoittajia ja hankkia siten EU:sta pääomaa kasvunsa rahoittamiseksi.

Direktiivillä pyritään varmistamaan, että kaikissa EU-maissa käytetään riittäviä ja yhdenmukaisia tiedonantovaatimuksia, kun arvopapereita tarjotaan kaikille EU:n sijoittajille.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä vahvistetaan säännöt niitä esitteitä varten, joita EU:n yritysten on julkaistava, kun ne laskevat liikkeeseen arvopapereita houkutellakseen investointeja. Näiden sääntöjen mukaisesti, kun esite on hyväksytty yhdessä EU-maassa, se on voimassa koko EU:n alueella (liikkeeseenlaskijoiden oikeus käyttää samaa esitettä kaikkialla yhteisössä).

Esite on tiedonantoasiakirja, jonka sisältämien tietojen avulla sijoittajat voivat tehdä sijoituspäätöksiä kaikki tosiseikat tuntien.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Esitteen julkistamisvelvollisuus

Liikkeeseenlaskijoilla on velvollisuus julkistaa arvopaperitarjouksiin liittyvä esite, paitsi seuraavissa tapauksissa:

arvopapereita tarjotaan yksinomaan kokeneille (ammattimaisille) sijoittajille ja/tai

arvopapereita tarjotaan henkilöille (kuten yksityishenkilöille), jotka eivät ole kokeneita sijoittajia ja joiden määrä on jäsenvaltiota kohti alle 150, ja/tai

arvopapereita tarjotaan sijoittajille, jotka hankkivat niitä yhteensä vähintään 100 000 euron arvosta sijoittajaa kohti, ja/tai

tarjotaan sellaisia arvopapereita (osakkeita tai obligaatioita), joiden yksikkökohtainen nimellisarvo on vähintään 100 000 euroa ja/tai

joiden yhteenlaskettu vasta-arvo unionissa on alle 100 000 euroa.

Tiedot

Esitteeseen on sisällyttävä vakiomuotoinen tiivistelmä, josta käyvät ilmi seuraavat olennaiset tiedot:

arvopapereiden liikkeeseenlaskijaan (kuten liikkeeseen laskevaan yritykseen), mahdolliseen takaajaan (kuten pankkiin) ja tarjottaviin tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otettaviin arvopapereihin liittyvät olennaiset ominaisuudet ja riskit

tarjouksen yleiset ehdot, erityisesti arvio liikkeeseenlaskijan sijoittajalta laskuttamista kuluista.

Liikkeeseenlaskija on siviilioikeudellisesti vastuussa esitteessä annetuista tiedoista. Näiden tietojen on vastattava tosiasioita eikä niistä saa jättää mitään pois.

Hyväksyminen ja julkistaminen

Kun kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt esitteen, se on julkistettava (esimerkiksi laajalevikkisessä valtakunnallisessa lehdessä tai liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla) ja jäljennös siitä on toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA).

Esite on voimassa 12 kuukautta sen hyväksymisestä, edellyttäen että sitä päivitetään ja siihen liitetään kaikki vaaditut täydennykset.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 1 päivänä heinäkuuta 2005. Muutosdirektiiviä (2010/73/EY) on sovellettu 1 päivästä heinäkuuta 2012.

Helmikuussa 2015 julkaistussa vihreässä kirjassa pääomamarkkinaunionin muodostamisesta komissio ilmoittaa aikovansa tarkastella uudelleen esitedirektiiviä, jotta yritysten ja erityisesti pienyritysten olisi helpompi hankkia rahoitusta ja tavoittaa sijoittajia ulkomailta.

Lisätietoja on saatavana esitedirektiiviä käsittelevällä Euroopan komission verkkosivustolla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2003/71/EY

31.12.2003

1.7.2005

EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2008/11/EY

20.3.2008

-

EUVL L 76, 19.3.2008, s. 37

Direktiivi 2010/73/EU

31.12.2010

1.7.2012

EUVL L 327, 11.12.2010, s. 1

Direktiivi 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120

Direktiivi 2013/50/EU

26.11.2013

26.11.2015

EUVL L 294, 6.11.2013, s. 13

Oikaisu direktiiviin 2013/50/EU

-

-

EUVL L 14, 18.1.2014, s. 35

Direktiivi 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

EUVL L 153, 22.5.2014, s. 1

Viimeisin päivitys 02.04.2015

Top