Help Print this page 
Title and reference
Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun

Tässä käsitellyn direktiivin tarkoituksena estää rahoitusjärjestelmän käyttö rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen ja kumota direktiivi 91/308/ETY. Direktiiviä sovelletaan rahoitus- ja luottolaitoksiin sekä määrättyihin rahoitusalalla työskenteleviin oikeushenkilöihin ja luonnollisiin henkilöihin, mukaan luettuna tavaroiden toimittajat (kun maksu suoritetaan käteisenä ja määrä ylittää 15 000 euroa). Kyseisten tahojen ja henkilöiden on sovellettava asiakkaan tuntemisvelvollisuutta ja otettava huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski. Kansallisia rahanpesun selvittelykeskuksia perustetaan käsittelemään ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) maiden on kiellettävä rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen. Tätä varten ne voivat säätää tai pitää voimassa säännöksiä, jotka ovat tiukempia kuin ne, joita on säädetty tässä direktiivissä.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen määritteleminen

Direktiivissä määritellään rahanpesu toiminnaksi, jota harjoitetaan tahallisesti ja jolla pyritään

 • muuntamaan tai siirtämään rikollisesta toiminnasta saatuja varoja niiden laittoman alkuperän salaamista tai peittämistä varten
 • salaamaan tai peittelemään varojen todellinen luonne, alkuperä, sijainti, niistä määrääminen, liikkeet taikka niiden todellinen omistaja tietoisena siitä, että varat on saatu rikollisesta toiminnasta
 • hankkimaan, pitämään hallussa tai käyttämään varoja tietoisena siitä, että ne on saatu rikollisesta toiminnasta
 • osallistumaan edellä tarkoitettujen toimien harjoittamiseen tai auttamaan siinä.

Rahanpesun on katsottava olevan kyseessä silloinkin, kun pestyt varat ovat saaneet alkunsa toisen EU-maan tai EU:n ulkopuolisen maan alueella suoritetuista toimista.

Tässä direktiivissä terrorismin rahoituksella tarkoitetaan varojen antamista tai keräämistä terrorismin torjumisesta tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2002/475/YOS määriteltyihin rikoksiin, kuten panttivankien ottamiseen, väärien hallintoasiakirjojen laatimiseen ja terroristiryhmän johtamiseen.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien tahojen ja henkilöiden velvoitteet asiakkaita kohtaan

Direktiiviä sovelletaan luotto- ja rahoituslaitoksiin, itsenäisiin lakimiesammattien harjoittajiin, notaareihin, kirjanpitäjiin, tilintarkastajiin, veroneuvojiin, kiinteistövälittäjiin, kasinoihin, huolto-omaisuus- (trust) ja yrityspalvelujen tuottajiin sekä kaikkiin tavaroiden toimittajiin (kun maksu suoritetaan käteisenä ja määrä ylittää 15 000 euroa). Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien tahojen ja henkilöiden on sovellettava asiakkaiden tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä aloittaessaan liikesuhteen ja suorittaessaan yksittäisiä liiketoimia, joiden rahamäärä on vähintään 15 000 euroa. Lisäksi niiden on annettava ilmoitus epäilyttävistä liiketoimista epäillessään rahanpesua tai terrorismin rahoittamista sovellettavista vapautuksista tai vähimmäismääristä riippumatta.

Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet tarkoittavat, että asiakas tunnistetaan ja hänen henkilöllisyytensä todennetaan ja että hankitaan tietoja liikesuhteen tarkoituksesta ja laadusta. Tarvittaessa myös tunnistetaan se luonnollinen henkilö, joka omistaa asiakkaan tai jonka määräysvallassa asiakas on tai jonka lukuun liiketoimi toteutetaan, ja todennetaan tämän henkilöllisyys. Tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden laajuus voidaan määritellä riskiperusteisesti esimerkiksi sen mukaan, kuinka suuri riski asiakkaaseen tai liikesuhteeseen liittyy. EU-maat voivat sallia, että tässä käsitellyn direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tahot ja henkilöt vaativat kolmansia osapuolia suorittamaan asiakkaan tuntemista koskevat toimenpiteet. Direktiiviin on myös kirjattu se, milloin voidaan käyttää yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä. Tämä koskee muun muassa EU-maan omia viranomaisia, asiakkaita, joiden henkivakuutussopimuksen vuosittainen vakuutusmaksu on enintään 1 000 euroa, tai sähköisen rahan haltijoita.

Kun rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski on suuri, direktiivin soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden ja tahojen on sovellettava tehostettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta. Tehostettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus käsittää lisätoimenpiteet, joilla esimerkiksi todennetaan tai varmennetaan toimitetut asiakirjat, jos asiakas on etätunnistettu.

Luotto- ja rahoituslaitokset eivät saa ylläpitää anonyymejä tilejä tai anonyymejä haltijavastakirjoja.

EU-maiden on ilmoitettava toisilleen ja Euroopan valvontaviranomaisille eli Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV),Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle (EVLEV) sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, kun ne katsovat, että jokin EU:n ulkopuolinen maa täyttää vastaavuusedellytykset, jotka koskevat sellaisten tilanteiden arvioimista, joissa rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riski on pieni.

Rahanpesun selvittelykeskuksen perustaminen EU-maihin

Kunkin EU-maan on perustettava rahanpesun selvittelykeskus, joka toimii kansallisena keskusyksikkönä. Näiden yksiköiden tehtävänä on vastaanottaa, pyytää, analysoida ja levittää toimivaltaisille viranomaisille mahdolliseen rahanpesuun tai mahdolliseen terrorismin rahoitukseen liittyviä tietoja. EU-maiden on annettava selvittelykeskuksilleen riittävät resurssit niille kuuluvien tehtävien hoitamiseen ja varmistettava, että niillä on käytettävissään välttämättömät rahoitukselliset, hallinnolliset ja lainvalvontaa koskevat tiedot.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien tahojen ja henkilöiden on viipymättä annettava rahanpesun selvittelykeskukselle ilmoitus epäilyttävistä liiketoimista, kun ne saavat tietoonsa tai epäilevät, että rahanpesua tai terrorismin rahoitusta toteutetaan, on toteutettu tai yritetään toteuttaa. Tänä aikana ne eivät saa suorittaa liiketoimia. Nämä tahot ja henkilöt toimittavat selvittelykeskukselle tämän pyynnöstä kaikki tarvittavat tiedot sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tahot ja henkilöt eivät saa ilmaista asiakkaalle tai kolmannelle henkilölle, että rahanpesun selvittelykeskukselle on toimitettu tietoja, paitsi erittäin erityisissä tapauksissa. Kyseiset tahot ja henkilöt säilyttävät kaikki eri asiakirjat vähintään viiden vuoden ajan liiketoimien suorittamisesta tai liikesuhteen päättymisestä. Komissio helpottaa koordinointia EU-maissa sijaitsevien rahanpesun selvittelykeskusten välillä.

EU-maiden on ilmoitettava toisilleen ja Euroopan valvontaviranomaisille, kun ne katsovat, että jokin EU:n ulkopuolinen maa täyttää vastaavuusedellytykset, jotka koskevat tietojen paljastamiskieltoa, salassapitovelvollisuutta ja henkilötietojen suojaa.

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien luotto- ja rahoituslaitosten on toteutettava EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevissa sivuliikkeissään ja tytäryhtiöissään, joista laitokset omistavat enemmistön, toimenpiteitä, jotka vastaavat vähintäänkin tämän direktiivin mukaista asiakkaan tuntemisvelvollisuutta ja tietojen säilyttämistä koskevaa velvollisuutta. EU-maiden, Euroopan valvontaviranomaisten ja komission on ilmoitettava toisilleen tapauksista, joissa EU:n ulkopuolisen maan lainsäädännössä ei sallita tällaisten toimenpiteiden toteuttamista ja joissa voitaisiin pyrkiä ratkaisuun koordinoidulla toiminnalla. Tällaisissa tapauksissa Euroopan valvontaviranomaiset voivat laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia täsmentääkseen, minkä tyyppisiä lisätoimenpiteitä ja vähimmäistoimia luotto- ja rahoituslaitosten on toteutettava.

Direktiivin täytäntöönpano ja seuraamusten määrääminen

Tässä käsitellyn direktiivin soveltamisalaan kuuluvien tahojen ja henkilöiden on vahvistettava asianmukaiset toimenpiteet ja menettelyt, jotka koskevat asiakkaan tuntemisvelvollisuutta, tietojen ilmoitusvelvollisuutta, asiakirjojen säilyttämistä, riskinhallintaa ja tiedottamista. Ne myös varmistavat, että niiden palveluksessa olevat työntekijät ovat tietoisia sovellettavista säännöksistä.

EU-maiden on valvottava direktiivin noudattamista. Asianomaiset tahot ja henkilöt on saatettava vastuuseen tässä käsitellyn direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten noudattamatta jättämisestä. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2005/60/EY

15.12.2005

15.12.2007

EUVL L 309, 25.11.2005

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2007/64/EY

25.12.2007

1.11.2009

EUVL L 319, 5.12.2007

Direktiivi 2008/20/EY

20.3.2008

-

EUVL L 76, 19.3.2008

Direktiivi 2009/110/EY

30.10.2009

30.4.2011

EUVL L 267, 10.10.2009

Direktiivi 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUVL L 331, 15.12.2010

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2005/60/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission direktiivi 2006/70/EY , annettu 1 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmän sekä yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä sekä satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti harjoitetun rahoitustoiminnan perusteella myönnettyjä poikkeuksia koskevien teknisten perusteiden osalta [EUVL L 214, 4.8.2006].

Direktiiviin sisältyy direktiivin 2005/60/EY määritelmien teknisiä näkökohtia kuten poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden määritelmä (valtioiden ja hallitusten päämiehet, ministerit, kansanedustajat jne.).

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen, annettu 5 päivänä helmikuuta 2013 [ COM (2013) 45 final].

Tässä ehdotuksessa otetaan huomioon ja kumotaan komission direktiivin 2006/70/EY täytäntöönpanotoimenpiteitä koskeva, 1 päivänä elokuuta 2006 annettu komission direktiivi 2006/70/EY. Tämä parantaa rahanpesun vastaisten lainsäädäntöpuitteiden ymmärrettävyyttä ja saatavuutta.

Tämä neljäs rahanpesun vastainen direktiivi sisältäisi pääasiassa seuraavat muutokset:

 • direktiivin soveltamisalan laajentaminen rahapelipalvelujen tarjoajiin ja yli 7 500 euron käteismaksuihin henkilöille, jotka käyvät kauppaa arvokkaista tavaroista
 • riskiin perustuva lähestymistapa
 • valvontavelvoitteiden tehostaminen asiakkaiden osalta
 • todelliseen omistajaan liittyvien tietojen tehostaminen
 • valvontaan tehtyjen poikkeuksien päättyminen tiettyjen kolmansien maiden osalta, joilla on EU:n järjestelmää vastaavat järjestelmät rahanpesun torjumiseksi (positiivisen vastaavuuden järjestelmä)
 • hallinnollisten seuraamusten vahvistaminen komission finanssipalvelualan linjan mukaisesti
 • yhteistyön lujittaminen jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välillä
 • Euroopan valvontaviranomaisen (ESA) roolin vahvistaminen
 • henkilötietojen käsittelyn suojan vahvistus.

Viimeisin päivitys 10.03.2014

Top