Help Print this page 
Title and reference
Lentoliikenteen harjoittajan ilmoittaminen lentomatkustajille ja "lentoyhtiöiden musta lista"

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Lentoliikenteen harjoittajan ilmoittaminen lentomatkustajille ja "lentoyhtiöiden musta lista"

Sharm-el-Sheikhin onnettomuus vuonna 2004 vaati 148 ihmishenkeä, joista suurin osa oli eurooppalaisia turisteja. Onnettomuus osoitti turvallisuussääntöjen tiukentamisen olevan tarpeellista. Siksi tässä asetuksessa tehdään asematasotarkastuksista pakollisia ja velvoitetaan jäsenvaltiot osallistumaan laajempaan tietojenvaihtoon lentoliikenteen harjoittajien turvallisuudesta.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta [Ks muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Uusien säännösten tarkoituksena on antaa matkustajille oikeus saada tietää, mikä lentoliikenteen harjoittaja suorittaa lennon, jolle he ovat tehneet varauksen, ja tiukentaa jäsenvaltioiden velvollisuutta toimittaa turvallisuuteen liittyviä tietoja. Vaarallisiksi arvioidut lentoyhtiöt kirjataan ns. mustaan listaan, joka saatetaan kaikkien nähtäville, ja niiden kalustolta kielletään liikennöinti. Musta lista julkaistaan Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Uudet säännökset koskevat lentoja, jotka lähtevät

  • perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta
  • kolmannessa maassa sijaitsevalta lentoasemalta ja saapuvat jäsenvaltion alueella sijaitsevalle lentoasemalle, kun lentokuljetuksesta vastaa yhteisön lentoliikenteen harjoittaja
  • kolmannessa maassa sijaitsevalta lentoasemalta, kun lento on osa yhteisössä tehtyä kuljetussopimusta ja kun kuljetus alkoi yhteisön alueella.

Lentoyhtiöiden musta lista

Asetuksen liitteessä säädetään yhteisistä perusteista harkittaessa toimintakieltoon asettamista turvallisuussyistä yhteisön tasolla. Lentoliikenteen harjoittaja kirjataan mustaan listaan, kun

  • on todennettua näyttöä lentoliikenteen harjoittajaa koskevista vakavista turvallisuuspuutteista
  • lentoliikenteen harjoittaja on kyvytön (tai haluton) korjaamaan turvallisuutta koskevat puutteet (esimerkiksi avoimuuden puute ja riittämättömät toimet)
  • lentoliikenteen harjoittajan valvonnasta vastaavat viranomaiset ovat kyvyttömiä (tai haluttomia) tarttumaan turvallisuusongelmiin (esimerkiksi haluttomuus tehdä yhteistyötä ja kyvyttömyys panna täytäntöön toimia).

Kunkin jäsenvaltioiden on julkaistava luettelo kaikista lentoliikenteen harjoittajista, joilta on kielletty pääsy sen ilmatilaan tai joiden liikenneoikeuksia on rajoitettu turvallisuussyistä. Tämä luettelo on saatettava kaikkien jäsenvaltioiden ja komission tietoon. Komissio julkaisee näistä lentoliikenteen harjoittajista yhdistetyn luettelon eli ns. mustan listan. Lisäksi komissio tarkistaa vähintään joka kolmas kuukausi, onko mustaa listaa tarpeen ajantasaistaa (eli lisätä mustaan listaan liikenteenharjoittajia tai poistaa niitä siitä). Kunkin jäsenvaltion ja Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA). on toimitettava komissiolle kaikki tiedot, jotka voivat olla olennaisia mustan listan ajantasaistamiseksi.

Matkustajien oikeus saada tietoa ja korvausta

Jotta matkustajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja, heidän on varaushetkellä saatava tietää, mikä lentoliikenteen harjoittaja lennon suorittaa. Lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen on ilmoitettava matkustajalle, mikä lentoliikenteen harjoittaja suorittaa lennon tai mitkä lentoliikenteen harjoittajat suorittavat lennot, riippumatta siitä, miten varaus tehdään. Lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava matkustajille lähtöselvityksessä tai viimeistään lentokoneeseen noustaessa.

Asetus antaa matkustajille myös oikeuden korvaukseen tai reitin vaihtoon, kun lentoliikenteen harjoittaja, jonka lennolle matkustaja on tehnyt varauksen, on kirjattu mustaan listaan ja sen lento on peruttu.

Taustaa

Turvallisuusvalvontaa säännellään maailmanlaajuisesti kansainvälisestä siviili-ilmailusta vuonna 1944 tehdyllä Chicagon yleissopimuksella, ja se perustuu Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) laatimiin normeihin. Yleissopimuksen mukaan lentoliikenteen harjoittajia ja erityisesti sitä, noudattavatko ne turvallisuusmääräyksiä, valvoo niiden kotimaa.

EU:ssa turvallisuusmenettelyt perustuvat yhteisön lainsäädäntöön, ja niistä vastaa erityisesti Euroopan lentoturvallisuusvirasto.

Euroopan unionin (EU) ulkopuolella turvallisuustaso riippuu kuitenkin kolmansissa maissa sovellettavien valvontamenettelyjen tehokkuudesta. Direktiivillä 2004/36/EY perustetaan yhdenmukaistettu järjestelmä yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten tarkastamiseksi ja varmistetaan siten yhteisöön, yhteisöstä ja yhteisön sisällä liikennöivien ilma-alusten korkea lentoturvallisuustaso.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 2111/2005

16.1.2006

-

EUVL L 344, 27.12.2005

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 596/2009

9.9.2010

-

EUVL L 237, 8.9.2010

Neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Lentoyhtiöiden musta lista

Komission asetus (EY) N:o 474/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006 , yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitetusta yhteisön luettelosta [EUVL L 84, 23.3.2006].

Viimeisin päivitys 17.09.2010

Top