Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Työntekijöiden vapaa liikkuvuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus

Euroopan kansalaisten mahdollisuus liikkua helposti ja työskennellä toisessa EU:n jäsenvaltiossa on yksi neljästä EU:n perussopimuksiin sisältyvästä vapaan liikkuvuuden periaatteesta. Tällä säädöksellä päivitetään aikaisempaa lainsäädäntöä ja varmistetaan, että periaatetta kunnioitetaan käytännössä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella.

TIIVISTELMÄ

Työvoiman vapaasta liikkuvuudesta on hyötyä henkilöille, jotka haluavat työskennellä muualla Euroopan unionissa, sekä heidät vastaanottaville yhteisöille. Sen avulla työntekijä voi parantaa henkilökohtaista tilannettaan ja työnantaja pystyy täyttämään vapaita työpaikkoja silloinkin, kun omasta maasta ei löydy sopivia työntekijöitä.

Aivan kuten yhdessä EU-jäsenvaltiossa asuvalla henkilöllä on oikeus ottaa vastaan palkkatyötä toisesta maasta, myös työantajat voivat ilmoittaa vapaista työpaikoista ja tehdä sopimuksia mahdollisten työntekijöiden kanssa kaikkialla EU:n alueella.

Tällä lainsäädännöllä korvataan asetus (ETY) N:o 1612/68, jota oli muutettu merkittävästi useita kertoja sen jälkeen, kun se oli ensimmäistä kertaa hyväksytty lokakuussa 1968. Se varmistaa järjestelmän sujuvan toiminnan kieltämällä kaikenlaisen kansallisen syrjinnän EU:n työntekijöiden kesken.

Se kieltää erityisesti seuraavat:

  • erilliset menettelyt ulkomaisen työvoiman työhönotossa sekä
  • avoimista työpaikoista ilmoittamisen rajoittamisen tai tekemisen riippuvaiseksi erityisistä edellytyksistä, kuten määrääminen ehdoksi muista EU-valtioista tuleville henkilöille, että henkilö on otettava työnvälitysviranomaisen pitämään luetteloon.

Vastaavasti on laitonta syrjiä muista EU-valtioista tulleita työntekijöitä työllistymisehdoissa, jotka liittyvät palkkaukseen, irtisanomiseen ja paluuta saman alan työhön, tai sosiaalisten ja verotukseen liittyvien etujen osalta. Kaikilla työntekijöillä on oltava yhtäläinen pääsy ammatilliseen koulutukseen ja uudelleen- ja jatkokoulutuskeskuksiin.

Sama periaate koskee henkilön, joka on tai on ollut työssä toisen jäsenvaltion alueella, lasten pääsyä kansalliseen peruskoulutukseen, oppisopimuskoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

Lainsäädäntö kattaa tietyt sosiaaliset oikeudet. Toisessa EU-maassa työskentelevällä henkilöllä on oikeus samoihin mahdollisiin asumisoikeuksiin kuin maan kansalaisilla sillä alueella, jolla he ovat työssä, ja he voivat ilmoittautua asunnonhakijoiden luetteloon, jos sellainen on.

Yksi poikkeus

Yksi poikkeus syrjinnän vastaiseen periaatteeseen on kielitaito. Työntekijät voivat vaatia mahdolliselta työntekijältä riittävää maan kielen osaamista, jos se on tarpeellista tarjotun työpaikan kannalta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011

16.6.2011

-

EUVL L 141, 27.5.2011

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös 2012/733/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 492/2011 panemisesta täytäntöön siltä osin kuin on kyse avoimien työpaikkojen ja työhakemusten välittämisestä ja EURES-verkoston uusimisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8548) (EUVL L328, 28.11.2012, s. 121-126).

Viimeisin päivitys 16.06.2014

Top