Help Print this page 
Title and reference
Arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskevien tietojen avoimuuden vahvistaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskevien tietojen avoimuuden vahvistaminen

Avoimuusdirektiivin tarkoituksena on luoda avoimuus- ja tiedonantovaatimukset, joilla voidaan taata riittävä sijoittajansuoja ja markkinoiden tehokkuus.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

Direktiivin tarkoituksena on parantaa sijoittajille annettavaa tietoa kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otettujen arvopaperien liikkeellelaskijoista, jotka sijaitsevat tai toimivat jäsenvaltiossa. Direktiivissä velvoitetaan jäsenvaltiot julkaisemaan taloudelliset tiedot tuloistaan säännöllisesti koko tilikaudella sekä antamaan jatkuvasti tietoa merkittävää määräysvaltaa tuottavista prosenttiosuuksia.

Avoimuusdirektiiviä muutettiin vuonna 2013 direktiivillä 2013/50/EU, jonka tarkoituksena on erityisesti

  • rajoittaa hallinnollisia rasitteita, jotka painottuivat pieniin ja keskisuuriin liikkeeseenlaskijoihin, jotta helpotetaan niiden pääoman saantia
  • parantaa avoimuusjärjestelmän tehokkuutta, erityisesti yhtiöiden omistajuustietojen julkaisemisen osalta.

Uutta direktiiviä koskevaa asetusta aletaan soveltaa heti kun se on saatettu osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, viimeistään 26.11.2015.

Säännöllinen taloudellinen raportointi

Säännöllisesti raportoitavat taloudelliset tiedot liittyvät arvopapereiden liikkeeseenlaskijan ja sen hallinnoimien yritysten taloudelliseen tilanteeseen. Arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden on laadittava vuositilinpäätökset sekä osavuosikatsaukset (osavuotiset johdon selvitykset), jos ne eivät jo julkaise neljännesvuosikatsauksia.

Direktiivissä 2013/50/EU ei kuitenkaan enää velvoiteta julkaisemaan välitilinpäätöstä tai neljännesvuosikatsausta. Toisaalta raporttien on oltava yleisön saatavilla vähintään kymmenen kuukautta viiden sijaan.

Merkittävää määräysvaltaa koskeva ilmoitus

Kun osakkeenomistaja ostaa tai luovuttaa sellaisen liikkeeseenlaskijan osakkeita, jonka osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ja joihin liittyy määräysvaltaa, hänen on ilmoitettava liikkeellelaskijalle hallussaan olevan määräysvallan prosenttiosuus kaupan jälkeen. Sääntöä sovelletaan, jos omistettu prosenttiosuus saavuttaa tietyn raja-arvon (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 ja 75 prosenttia) tai ylittää tai alittaa kyseiset raja-arvot. Tämä pätee myös muissa tapauksissa, joissa luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä on oikeus hankkia, luovuttaa tai käyttää määräysvaltaa.

Direktiivillä 2013/50/EU laajennetaan ilmoitusvelvollisuus raja-arvojen ylittymisestä rahoitusvälineisiin, jotka antavat oikeuden tai mahdollisuuden hankkia verrattavissa olevan taloudellisen vaikutuksen omaavia osakkeita. Raja-arvojen ylittymistä arvioidessaan omistajan on rinnastettava osakkeet muihin rahoitusvälineisiin.

Ilmoitus on annettava mahdollisimman pian, ja siinä on tuotava esiin määräysvallan uusi jakautuminen, osakkeenomistajan tunniste, vaihdon päivämäärä ja saavutetun äänimäärän raja-arvo.

Kertomus valtioille suoritetuista maksuista

Tämä on direktiivissä 2013/50/EU säädetty uusi toimenpide. Direktiivissä velvoitetaan kaivos- ja kaivannaisteollisuuden (öljy, kaasu ja mineraalit) tai metsätalouden alalla toimivat julkisesti noteeratut yritykset ilmoittamaan vuosittain erillisessä kertomuksessa valtioille suoritetut maksut maissa, joissa ne harjoittavat toimintaansa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2004/109/EY

20.1.2005

20.1.2007

EUVL L 390, 31.12.2004

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2008/22/EY

20.3.2008

-

EUVL L 76, 19.3.2008

Direktiivi 2010/73/EU

31.12.2010

1.7.2012

EUVL L 327, 11.12.2010

Direktiivi 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUVL L 331, 15.12.2010

Direktiivi 2013/50/EU

26.11.2013

26.11.2015

EUVL L 294, 6.11.2013

Direktiiviin 2004/109/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) 1569/2007 menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla (EUVL L 340, 22.12.2007).

Komission suositus 2007/657/EY, annettu 11 päivänä lokakuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/109/EY tarkoitetusta virallisesti nimettyjen järjestelmien sähköisestä verkosta säänneltyjen tietojen keskitettyä säilyttämistä varten (EUVL L 267, 12.10.2007).

Komission direktiivi 2007/14/EY, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2007, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 69, 9.3.2007).

Viimeisin päivitys 29.05.2014

Top