Help Print this page 
Title and reference
Muutoksenhakukeinot vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen aloilla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Muutoksenhakukeinot vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen aloilla

Vahinkoa kärsineet voivat suojella etujaan yhteisön muutoksenhakujärjestelmällä, joka koskee hankintamenettelyjä vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen aloja.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä pyritään takaamaan vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2004/17/EY säännösten tehokas täytäntöönpano.

Direktiiviin sisältyy kolme pääseikkaa:

  • direktiivissä 89/665/ETY, joka koskee hankintaviranomaisten julkisia tavaranhankintoja, rakennusurakoita ja palveluja koskevia kansallisia muutoksenhakukeinoja, säädettyjen muutoksenhakukeinojen mukauttaminen vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalle (ns. erityisalat);
  • todistusmenettely;
  • korjausmekanismi, joka vahvistaa komission toimintakeinoja selvän ja ilmeisen virheellisen menettelyn tapauksessa.

Direktiivissä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus valita tiettyjä muutoksenhakukeinoja kahdesta eri vaihtoehdosta. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteitä, joiden ansiosta ne voivat

  • puuttua suoraan hankintamenettelyihin lykkäämällä niitä ja kumoamalla lainvastaiset päätökset;
  • painostaa hankintayksiköitä epäsuorasti määräämällä esimerkiksi taloudellisen seuraamuksen.

Kummassakin tapauksessa tavoitteena on varmistaa oikeudellisten rikkomusten korjaaminen ja suojella asianomaisia etuja. Direktiivissä säädetään valitusta vaihtoehdosta riippumatta mahdollisuudesta vahingonkorvauksiin.

Muutoksenhaku

Direktiivissä säädetään, että kaikki henkilöt, joiden etua virheellinen käsittely on loukannut tai jotka mahdollisesti kärsivät vahinkoa virheellisen menettelyn vuoksi, voivat hyödyntää tehokasta muutoksenhakua hankintayksikköä vastaan. Muutoksenhakua varten on asetettu seuraavat määräajat:

  • sopimuksen tekemiseen vähintään 15 päivän kuluttua (tai 10 päivän kuluttua, jos päätöksestä ilmoitetaan sähköisesti) siitä päivästä, jona hankintaa koskeva päätös on tehty;
  • hankintayksikön päätöksestä enintään 15 päivää (tai 10 päivän kuluttua, jos päätöksestä ilmoitetaan sähköisesti) muutoksenhakuun (jäsenvaltiot voivat kuitenkin itse päättää tämän määräajan asettamisesta);
  • sopimuksen tekemisestä 30 päivää päätöksen peruuttamiseen;
  • enintään kuusi kuukautta sopimuksen tekemisestä hankintapäätöksen peruuttamiseen.

Todistus

Hankintayksikkö voi päättää tehdä hankintasopimuksen julkaisematta hankintailmoitusta ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen on kuitenkin julkaistava aikeensa tehdä sopimus.

Komissiota avustaa julkisia hankintoja käsittelevä neuvoa-antava komitea.

Oikaisumenettely

Kun komissio katsoo, että yhteisön säännöksiä on selvästi ja ilmeisesti rikottu hankintamenettelyn aikana, se voi vaatia jäsenvaltiota oikaisemaan virheellisen menettelyn hyödyntäen muutoksenhakua ja sopimuksen pätemättömäksi toteamista ennen sen tekemistä.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 92/13/ETY

1.1.199330.6.1995 (Espanja)30.6.1997 (Kreikka ja Portugali)

1.1.199330.6.1995 (Espanja)30.6.1997 (Kreikka ja Portugali)

EYVL L 76, 23.3.1992

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asiakirja Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu

1.1.1995

-

EYVL C 241, 29.8.1994

Neuvoston direktiivi 2006/97/EY

20.11.2006

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006

Direktiivi 2007/66/EY

9.1.2008

20.12.2009

EUVL L 335, 20.12.2007

Direktiiviin 92/13/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 93/38/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta [EYVL L 199, 9.8.1993].

Viimeisin päivitys 01.07.2011

Top