Help Print this page 
Title and reference
Tavaranhankintoja, rakennusurakoita ja palveluja koskevat muutoksenhakukeinot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tavaranhankintoja, rakennusurakoita ja palveluja koskevat muutoksenhakukeinot

Tämän direktiivin tarkoituksena on lisätä takeita siitä, että tavaranhankintoja, rakennusurakoita ja palveluja koskevat julkiset hankinnat Euroopan yhteisössä (EY) ovat avoimia ja syrjimättömiä. Direktiivi antaa muutoksenhaussa yrityksille samanlaisen oikeusturvan kaikissa jäsenvaltioissa.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta [Ks. muutosasiakirjat]

TIIVISTELMÄ

Direktiivin tavoitteena on taata julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2004/18/EY säännösten tehokas täytäntöönpano säätämällä jäsenvaltioiden velvoitteesta ottaa käyttöön tehokkaat ja nopeat kansalliset muutoksenhakumenettelyt säännösten rikkomistapauksissa. Näiden menettelyjen on oltava kaikkien sellaisten henkilöiden käytettävissä, jotka joko ovat olleet tai ovat tavoittelemassa jotain julkisia tavaranhankintoja tai rakennusurakoita koskevaa sopimusta, ja joiden etua väitetty virheellinen menettely on loukannut tai saattaa loukata.

Yhteisön julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisesti tehtyihin hankintaviranomaisten päätöksiin on voitava hakea muutosta tehokkaasti ja nopeasti. Kaikkien jäsenvaltioiden muutoksenhakumenettelyjen on sisällettävä etenkin mahdollisuus

  • toteuttaa välipäätösmenettelyjen avulla väliaikaisia toimenpiteitä (esimerkiksi asianomaisen julkisen hankintamenettelyn keskeyttäminen);
  • peruuttaa lainvastaisesti tehdyt päätökset, myös tarjouspyyntöasiakirjoissa olevat syrjintää aiheuttavat tekniset, taloudelliset tai rahoitusta koskevat eritelmät;
  • korvata virheellisestä menettelystä kärsineen vahingot.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että päätöksen lainvastaisuuteen perustuva vahingonkorvausvaade voidaan käsitellä vasta sen jälkeen, kun toimivaltainen elin on ensin kumonnut riitautetun päätöksen.

Määräajat

Direktiivissä säädetään tietyistä määräajoista muutoksenhakujärjestelmän moitteettoman toiminnan edistämiseksi. Sopimukset tehdään vähintään 15 päivän kuluttua (tai 10 päivän kuluttua, jos päätöksestä ilmoitetaan sähköisesti) siitä päivästä, jona hankintaa koskeva päätös on tehty. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan myös säätää 15 päivän vähimmäisajasta (tai 10 päivän, jos päätöksestä ilmoitetaan sähköisesti) hankintapäätöksen tekemisen jälkeen muutoksenhakua varten.

Jos jäsenvaltiot säätävät muutoksenhakua koskevasta määräajasta, sen on oltava vähintään 30 päivää siitä, kun hankintapäätös on julkaistu.

Muutoksenhaku voi joka tapauksessa tapahtua ainoastaan kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä.

Pätemättömyys

Erillisen muutoksenhaun seurauksena sopimus voidaan todeta pätemättömäksi. Myös sopimusvelvoitteet voivat peruuntua taannehtivasti. Jäsenvaltiot voivat rangaista virheellisistä menettelyistä seuraamusmaksuilla tai sopimusajan lyhennyksillä.

Korjausmekanismi

Jos komissio katsoo, että julkisia hankintamenettelyjä koskevia yhteisön säännöksiä on rikottu selvästi ja ilmeisesti, se voi vaatia kyseiseltä jäsenvaltiolta asian korjaamista.

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee direktiivin täytäntöönpanoa uudelleen viimeistään 20. joulukuuta 2012.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 89/665/ETY

3.1.1991

21.12.1991

EYVL L 395, 30.12.1989

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2007/66/EY

9.1.2008

20.12.2009

EUVL L 335, 20.12.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 28. toukokuuta 2003, EU:n kokonaisvaltainen lahjonnan vastainen politiikka [KOM(2003) 317 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä]. Tässä tiedonannossa esitetään selvitys siitä, mitä EU:ssa on saatu aikaan lahjonnan torjunnassa, ja osoitetaan, mitä parannuksia tarvitaan työn tehostamiseksi. Komission tavoitteena on johdonmukaisesti vähentää lahjontaa kaikilla tasoilla EU:n toimielimissä, jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolella.

Viimeisin päivitys 02.06.2008

Top