Help Print this page 
Title and reference
Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan tarkkuuden ja näytön varmistaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan tarkkuuden ja näytön varmistaminen

Yhä useampi Euroopan unionissa (EU) merkitty ja mainostettu elintarvike on varustettu ravitsemus- ja terveysväittein. Kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi ja kuluttajien valinnan helpottamiseksi markkinoilla olevien tuotteiden on oltava turvallisia ja asianmukaisin merkinnöin varustettuja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä.

TIIVISTELMÄ

Yhä useampi Euroopan unionissa (EU) merkitty ja mainostettu elintarvike on varustettu ravitsemus- ja terveysväittein. Kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi ja kuluttajien valinnan helpottamiseksi markkinoilla olevien tuotteiden on oltava turvallisia ja asianmukaisin merkinnöin varustettuja.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että elintarvikkeisiin merkityt sekä esillepanossa ja mainonnassa käytetyt ravitsemus- ja terveysväitteet ovat selkeitä ja perustuvat näyttöön, jonka tiedeyhteisö hyväksyy yleisesti.

On olemassa useita ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia omaavia aineita, kuten vitamiinit, kivennäisaineet, aminohapot, välttämättömät rasvahapot, ravintokuidut ja yrttiuutteet, joita elintarvikkeet voivat sisältää ja joista voidaan esittää väitteitä. Asetuksen avulla voidaan varmistaa kuluttajansuojan korkea taso, antaa kuluttajille tarvittavat tiedot tietoisten valintojen tekemiseksi ja luoda elintarviketeollisuudelle yhtäläiset kilpailuolosuhteet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan komission on laadittava elintarvikkeiden ravintosisältöprofiileja sekä ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevat ehdot, joissa huomioidaan

ravintoaineiden ja muiden elintarvikkeeseen sisältyvien aineiden määrät, esimerkiksi

rasvahapot*

tyydyttyneet rasvahapot*

transrasvahapot*

sokerit

suola

elintarvikkeen tehtävä ja merkitys väestön tai tiettyjen riskiryhmien, kuten lasten, ruokavaliossa

sellaisten ravintoaineiden, joiden on tieteellisesti tunnustettu vaikuttavan terveyteen, sisältyminen ravintoaineeseen.

Terveysväitteet eivät saa

olla totuudenvastaisia, moniselitteisiä tai harhaanjohtavia

saattaa epäilyksenalaiseksi muiden elintarvikkeiden turvallisuutta tai ravitsemuksellista riittävyyttä

rohkaista elintarvikkeen liialliseen kulutukseen

sisältää sellaista viittausta, jonka mukaan tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei saa riittävästi ravintoaineita

sisältää sellaista viittausta, jonka mukaan elintarvikkeen kuluttamatta jättäminen voi vaikuttaa terveyteen

viitata laihtumisen määrään

viitata yksittäisten terveydenhuollon ammattihenkilöiden suosituksiin.

Ravitsemus- ja terveysväitteiden käyttö on sallittua vain, jos ravintoaineen sisältymisellä, puuttumisella tai sen määrän vähentämisellä elintarvikkeessa on osoitettu olevan hyödyllinen vaikutus, joka on todettu hyväksytyn tieteellisen näytön perusteella. Väitetyn vaikutuksen tuottavat ravintoaineet on saatava sellaisesta elintarvikemäärästä, joka kohtuudella voidaan edellyttää käytettävän.

Terveysväitteet ovat sallittuja ainoastaan, mikäli seuraavat tiedot on merkitty pakkaukseen:

väitteen kohderyhmä

maininta tasapainoisen ja monipuolisen ruokavalion sekä terveiden elämäntapojen tärkeydestä

kuinka paljon ja kuinka usein elintarviketta on nautittava väitetyn hyödyn saamiseksi

huomautus henkilöille, joiden olisi vältettävä elintarvikkeen nauttimista (esimerkiksi raskaana olevat)

varoitus niissä tuotteissa, joiden liiallisesta nauttimisesta todennäköisesti aiheutuu terveysriski

sairauden riskin vähentämistä koskevien väitteiden osalta pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava, että sairauteen liittyy useita riskitekijöitä eikä yhden tekijän muuttumisesta välttämättä ole hyötyä

muut rajoitukset tai käyttöohjeet.

Yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön perustuvat terveysväitteet, jotka keskivertokuluttaja ymmärtää, voidaan vapauttaa hyväksymismenettelystä.

Juomiin, jotka sisältävät yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia, ei saa liittää muita terveys- tai ravitsemusväitteitä kuin sellaisia, joissa viitataan alkoholin tai energian määrän vähentämiseen.

Hyväksyntää koskeva hakemus

Valmistajan on jätettävä hakemus omassa Euroopan unionin (EU) maassaan, josta se toimitetaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA). Euroopan komissio tekee tämän jälkeen päätöksen väitteen käytöstä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman lausunnon perusteella.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

1. heinäkuuta 2007 alkaen.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

*Rasvahapot: rasvahapot ovat rasvamolekyylin perusyksiköitä. Ne sisältävät hiiltä, vetyä ja happea.

*Tyydyttyneet rasvahapot: mitä enemmän vetyatomeja kussakin hiiliatomissa on, sitä tyydyttyneempiä rasvahapot ovat. Esimerkkejä tyydyttyneen rasvahapon lähteistä: kookosöljy, rasvainen liha ja kaakaovoi.

*Transrasvahapot: kun tyydyttymättömät rasvat hydrogenoidaan (esimerkiksi margariinin valmistuksessa), syntyy transrasvahappoja. Hydrogenointi on kehitetty hidastamaan rasvojen pilaantumista. Transrasvoja esiintyy usein kaupallisesti valmistetuissa leipomotuotteissa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9-25

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 107/2008

4.3.2008

-

EUVL L 39, 13.2.2008, s. 8-10

Asetus (EY) N:o 109/2008

4.3.2008

-

EUVL L 39, 13.2.2008, s. 14-15

Asetus (EU) N:o 1169/2011

12.12.2011

-

EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18-63

Asetus (EU) N:o 1047/2012

29.11.2012

-

EUVL L 310, 9.11.2012, s. 36-37

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 353/2008, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 15 artiklassa säädettyjen terveysväitteiden hyväksyntää koskevien hakemusten soveltamissäännöistä (EUVL L 109, 19.4.2005, s. 11-16).

Viimeisin päivitys 06.08.2015

Top