Help Print this page 
Title and reference
Ravitsemus- ja terveysväitteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Tällä asetuksella vahvistetaan ensimmäistä kertaa säännöt ravitsemus- ja terveysväitteiden käytön yhdenmukaistamiseksi Euroopan tasolla. Vastaisuudessa elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä ja esillepanossa tai niitä koskevassa mainonnassa esitettyjen tämäntyyppisten väitteiden on oltava selkeitä ja täsmällisiä ja perustuttava koko tiedeyhteisön hyväksymiin todisteisiin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Sentyyppiset ravitsemus- ja terveysväitteet, kuten Ei lisättyjä sokereita, Rasvaton, Kalsium on välttämätön lasten luuston normaalille kasvulle ja kehitykselle jne., on yhdenmukaistettu Euroopan tasolla sisämarkkinoiden toiminnan takaamiseksi ja samalla kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi.

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat ravitsemus- ja terveysväitteet

Asetusta sovelletaan kaikkiin ravitsemus- ja terveysväitteisiin, ja se käsittää

 • kaupallisen viestinnän (merkinnät, esillepano ja mainoskampanjat)
 • tavaramerkit ja muut tuotenimet, jotka voidaan tulkita ravitsemus- tai terveysväitteiksi.

Sitä sovelletaan väitteisiin, jotka koskevat kaikkia loppukuluttajille tarkoitettuja elintarvikkeita, ja se kattaa ravintoloihin, sairaaloihin, ruokaloihin ja muihin vastaaviin toimitettavat elintarvikkeet

Kuluttajansuoja

Ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun lainsäädännön avulla varmistetaan kuluttajien suojelu kieltämällä tiedot, jotka

 • ovat totuudenvastaisia, huonosti ymmärrettäviä tai harhaanjohtavia (esimerkiksi esitetään virheellisesti tai ilman tieteellistä näyttöä, että elintarvikkeella on lääkkeellisiä ominaisuuksia)
 • saattavat epäilyksenalaiseksi muiden elintarvikkeiden turvallisuuden tai ravitsemuksellisen riittävyyden
 • kannustavat elintarvikkeen liialliseen kulutukseen tai sen suvaitsemiseen
 • kannustavat kuluttamaan tiettyä elintarviketta väittämällä tai vihjaamalla epäsuorasti, että tasapainoisesta ruokavaliosta ei saa tarvittavia ravintoaineita
 • pyrkivät pelottelemaan kuluttajaa viittauksilla elintoimintojen muutoksiin.

Pakollinen ravintoarvoilmoitus

Ravintoarvoja koskevat merkinnät ovat pakollisia tuotteissa, joista esitetään ravitsemus- ja/tai terveysväite, lukuun ottamatta yleisluonteista mainontaa.

Elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin 90/496/ETY säännösten mukainen pakollinen ravintoarvoilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

 • energiasisältö
 • rasvan, hiilihydraatin, sokereiden, proteiinin ja suolan määrät.

Yleiset käyttöehdot

Ravitsemus- ja terveysväitteiden on täytettävä seuraavat edellytykset:

 • väitteessä mainitun ravintoaineen tai aineen sisältymisellä tuotteeseen tai sen puuttumisella siitä tai sen vähäisellä määrällä tuotteessa tulee olla tieteellisesti todistettu edullinen ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus
 • väitteessä mainittua ravintoainetta tai ainetta tulee olla riittävä määrä niin, että väitetty ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus saavutetaan
 • väitteessä mainitun ravintoaineen tai aineen tulee olla suoraan kulutettavassa muodossa
 • erityisiä käyttöehtoja on noudatettava ja elintarvikkeen on esimerkiksi sisällettävä riittävästi aktiivista ainetta (vitamiineja, kuituja jne.) hyödyn saamiseksi.

Yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä juomia koskevat ravitsemus- ja terveysväitteet ovat kiellettyjä, lukuun ottamatta väitteitä, joissa viitataan tällaisen juoman alkoholipitoisuuden vähentämiseen tai energian määrän vähentämiseen.

Erityiset käyttöehdot

Ainoastaan tämän asetuksen liitteessä luetellut ravitsemusväitteet ovat sallittuja. Vertailevat ravitsemusväitteet ovat mahdollisia samaan luokkaan kuuluvien elintarvikkeiden välillä. Jos väite koskee energiasisällön tai ravintoaineen määrän vähentymistä, sitä on vähennettävä vähintään 30 prosenttia vastaavaan muuhun tuotteeseen verrattuna (suolan osalta 25 prosenttia).

Vain sellaiset terveysväitteet, jotka täyttävät asetuksen yleis- ja erityisedellytyket, saavat todennäköisesti komission hyväksynnän. Komissio laatii luettelon sallituista (muista kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavista) väitteistä asetuksen (EU) N:o 432/2012 kesäkuussa 2013 muutetussa liitteessä.

Terveysväitteitä koskevissa merkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa on annettava seuraavat pakolliset tiedot:

 • maininta monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion ja terveiden elämäntapojen tärkeydestä
 • maininta siitä, kuinka paljon ja kuinka usein elintarviketta on nautittava väitetyn hyödyn saamiseksi
 • maininta henkilöryhmistä, joiden on vältettävä aineen nauttimista
 • varoitus terveysriskeistä, joita aiheutuu elintarvikkeen liiallisesta nauttimisesta.

Asetuksessa kielletään seuraavanlaiset väitteet:

 • väitteet, mainitaan painonpudotuksen nopeus (laihdu 3 kg viikossa) tai määrä (laihdu 3 kg)
 • väitteet, joiden mukaan tietyntyyppisen elintarvikkeen nauttimatta jättäminen vaikuttaa haitallisesti terveyteen
 • viittaukset tiettyyn lääkäriin tai terveydenhuollon ammattihenkilöön tai muihin kuin kansallisiin lääketieteen alan järjestöihin ja terveysalan yleishyödyllisiin järjestöihin
 • väitteet, joiden mukaan elintarvikkeen nauttimatta jättäminen voisi vaikuttaa haitallisesti terveyteen.

Elintarvikkeiden merkinnöistä annetun asetuksen mukaisesti viittaukset ihmisen sairauksia ennalta ehkäiseviin, hoitaviin tai parantaviin ominaisuuksiin ovat kiellettyjä. Sitä vastoin asetuksessa sallitaan sellaiset sairauden riskin vähentämistä koskevat väitteet, joille on saatu hyväksyntä.

Hyväksyntää koskeva hakemus

Hyväksynnän saamiseksi uudelle terveysväitteelle tai nykyisen luettelon muuttamiselle valmistajan on esitettävä hakemus asianomaiselle jäsenvaltioille, joka toimittaa sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA). Komissio tekee käyttöä koskevan päätöksen EFSAn lausunnon perusteella.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

EUVL L 404, 30.12.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 107/2008

4.3.2008

-

EUVL L 39, 13.2.2008

Asetus (EY) N:o 109/2008

4.3.2008

-

EUVL L 39, 13.2.2008

Asetus (EU) N:o 1169/2011

12.12.2011

-

EUVL L 304, 22.11.2011

Asetus (EU) N:o 1047/2012

29.11.2012

-

EUVL L 310, 9.11.2012

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 432/2012 , annettu 16 päivänä toukokuuta 2012, muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta [EUVL L 136, 25.5.2012], muutettu asetuksella (EU) N:o 536/2013 [EUVL L 160, 12.6.2013].

Komission asetus (EY) N:o 353/2008 , annettu 18 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 15 artiklassa säädettyjen terveysväitteiden hyväksyntää koskevien hakemusten soveltamissäännöistä [EUVL L 109, 19.4.2008].Muutettu seuraavalla asetuksellaAsetus (EY) N:o 1169/2009 [EUVL L 314, 1.12.2009].

Asetuksessa vahvistetaan edellytykset, joita on noudatettava laadittaessa terveysväitteiden hyväksyntää koskevia hakemuksia. Kustakin terveysväitteestä on laadittava oma hakemus, jossa ilmoitetaan väitteen ehdotettu sanamuoto ja sen käyttöehdot sekä sen kannalta asiaankuuluvat tieteelliset tiedot.

Viimeisin päivitys 10.04.2014

Top